Category

Nhận xét

in Nhận xét

NEM (XEM) là gì?

NEM (XEM) là một nền tảng blockchain và tiền điện tử ngang hàng được viết bằng ngôn ngữ Java và JavaScript. Tiền điện tử được phát triển bởi người dùng Bitcointalk. Người dùng UtopianFuture được lấy cảm hứng từ tiền…

Continue reading