Co je 2NP?

Co je 2 NP

Výškové úrovně v klasické budově se označují dvěma různými způsoby: 1) sklep, přízemí, první patro, druhé patro atd. V Kuří tedy bude jídelna v přízemí (1.NP), třídy budou v 1. patře (2.NP).
Archiv

Co je NP a PP

(4) Schodiště ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.

Jak se počítá nadzemní podlaží

Počtem nadzemních podlaží domu dle sčítání lidu, domů a bytů se rozumí počet, resp. intervalové vyjádření nadzemních podlaží, přičemž za nadzemní podlaží se považují přízemí, tzv. mezanin, každé poschodí a podkroví. Suterén není nadzemní podlaží.

Co je to podzemní podlaží

Dle technické normy ČSN 734301 se za podzemní podlaží považuje „každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu domu.

Co je to 1 NP

Přízemí je označení prvního nadzemního podlaží. Ve stavebnictví se přízemí označuje termínem „první nadzemní podlaží“ a (zejména ve stavebních výkresech) zkratkou „1. NP“.

Co je obytné podkroví

Dle ČSN 73 4301 – Obytné budovy je podkroví definováno viz. bod 3.2.5 jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Co je to zkratka CHKO

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je v systému ochrany přírody České republiky a dříve Československa od poloviny 50. let 20. století od vyhlášení prvních zákonů o státní ochraně přírody označení pro velkoplošné chráněné území nižšího stupně ochrany, než jaký platí pro národní parky.

Co je ustupující podlaží

Navíc je uvedena dosud neexistující definice ustupujícího podlaží a definice podkrovního podlaží. Za ustupující podlaží je považováno podlaží s pouze jedinou ustupující stěnou, přičemž velikost tohoto ustoupení není stanovena.

Kdy se jedná o podzemní podlaží

Podzemní podlaží Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy.

Kde je podkroví

Podkroví je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%) a určený k účelovému využití.

Jak se píše 1 NP

Ve stavebnictví se přízemí označuje termínem „první nadzemní podlaží“ a (zejména ve stavebních výkresech) zkratkou „1. NP“.

Jaký je rozdíl mezi patrem a podlažím

Podlaží se od pojmu patro liší tím, že vyjadřuje jednu úroveň budovy ve stejné výšce podle toho, zda se nachází pod zemí nebo nad její úrovní.

Jak udělat podkrovní být

Řešením může být kuchyňská linka či skříně zhotovoné na míru a sem tam nějaký jednotlivý praktický a hezký kus nábytku. V podkrovních bytech se osvědčuje využívat jednu hlavní místnost současně jako obývák, pracovnu, jídelnu, kuchyni, předsíň i chodbu. Jako samostatné místnosti slouží pouze ložnice a sociální zařízení.

Co to je NPR

Národní přírodní rezervace je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jako menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

Kdo vyhlašuje NPR

Národní přírodní památky vyhlašuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí.

Co je to podkroví

Dle ČSN ISO 6707-1, 73 0000, bod 4.2.2 je podkroví místnost nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou, jejíž sklon je větší než 10° (přibližně 15%).

Co je jedno nadzemní podlaží

Jedno nadzemní podlaží je doopravdy jedno podlaží nad zemí, tedy přízemí.

Co se považuje za zpevněnou plochu

Co se rozumí zpevněnou plochou na pozemku

Zpevněnými plochami jsou chodníčky a pochozí plochy, nezastřešené terasy, nezakrytá parkovací místa apod.

Co je to podzemní stavba

Vymezení pojmu samostatné účelové určení

Samostatné účelové určení podzemní stavby znamená, že podzemní stavba není částí žádné jiné stavby, resp. že není s jinou stavbou propojena ani stavebně, ani funkčně.

Co znamená podkroví

Přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.

Jak se píše 15 ti

O číslovkách to platí dvojnásob. V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak se píše 6 ti

Pokud skloňujete číslice, rozhodně k nim nepatří žádná koncovka – toto je velmi častý nešvar, který najdeme snad ve všech textech s číslicemi. Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti. Pokud něco chcete vyjádřit číslicí, lze to (a dokonce musíte) psát čistě a jednoduše.

Jak vysoké je jedno patro

2,5 sáhu (tedy metru) jsou vysoké dnešní panelákové byty. Všimni si, že staré hrady a zámky měly stropy mnohem vyšší. Ono záleží spíš na konkrétní stavbě, jak si ji uděláš vysokou. Udávaná výška je důležitá z hlediska ceny hradu.

Jak zvetsit podkroví

Bílá barva opticky zvětší každý prostor. Nebude-li stačit barevné řešení, zvolíme lakované povrchy skříní, parket a obkladů. Dalším jednoduchým tipem jsou i jemné textury a spárořez menších dlaždic, které velmi dobře zvládají prostor podkroví opticky zvětšit. Malé prostory opticky zvětšíte menšími dlaždicemi.

Jak větrat půdu

Toho se docílí přisáváním vzduchu mřížkou za okapem ve spodní části střechy a odsátím větracími prvky, nejčastěji větracími taškami a odvětrávaným hřebenem. V některých případech lze posílit odvětrání pomocí ventilačních turbín LOMANCO, které mají proti pasivním prvkům několikanásobně vyšší účinnost.