Co je druh organismu?

Na jaké skupiny dělíme organismy

Obě části jsou zaměřeny na velmi zjednodušené třídění organismů do systematických skupin, konkrétně se jedná o viry, bakterie, houby, rostliny a živočichy.

Co je to druh u rostlin

„Druhy jsou skupiny rostlin, které v mezích své proměnlivosti plodí shodné potomstvo.
Podobné

Co je biologický druh

Biologický druh představuje podle tradiční definice soubor geneticky podobných jedinců, kteří mohou produkovat životaschopné a plodné potomstvo. Formálně je pak biologický druh jednoznačně určen výlučným rodovým a druhovým jménem s uvedením autora, který tento druh platně popsal.
Archiv

Co je to organismus

Organismus (organizmus, zastarale také „ústrojenec“) je v biologii i ekologii biologická entita. Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument. Podle FAO jsou všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence.

Čím je řízen organismus

Mozek, řízení lidského organismu.

Co je to druh

Druh je soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem si podobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou reprodukčně izolováni od jiných podobných skupin.

Co je to strom

V botanice je strom vytrvalá rostlina s prodlouženým dřevnatým stonkem nebo kmenem, který u většiny druhů nese větve a listy. V některých případech může být definice stromu užší a zahrnuje pouze dřeviny s druhotným růstem, rostliny využitelné jako dříví nebo rostliny nad určitou výšku.

Co to je jedinec

Jedincem je v biologii každý soběstačný organismus. V teorii přirozeného výběru byl jedinec považován za základní jednotku evoluce. Nicméně po moderní syntéze se jako se základní jednotkou běžně počítá s genem (viz sobecký gen).

Jak se dělí živé organismy

Podle společných znaků třídíme živé organizmy do čtyř skupin – bakterie a sinice, houby, rostliny a živočichové.

Co je to živočich

Pojem zvíře zahrnuje pouze některé živočichy. Naopak pojem zvěř je užší než pojem zvíře. Obecně se tedy dá shrnout, že pojem zvíře zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka), pojem živočich zahrnuje obratlovce (s výjimkou člověka) i bezobratlé, pojem zvěř zahrnuje pouze některé obratlovce.

Co to je populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase. Termínu populace se užívá v ekologii, biologii, genetice a demografii. Obor ekologie, který se zabývá výzkumem populací, se nazývá populační ekologie (demekologie).

Jak dlouho roste strom

Jak dlouho roste

Smrk pichlavý většinou doroste na plantáži do požadované výšky 180 centimetrů za 10 až 11 let. Smrk ztepilý musí růst 9 až 10 let, aby dosáhl zmíněné výšky. Borovice černá potřebuje k 180 cm 7 až 8 let. Borovice lesní roste rychle, k dosažení této výšky jí stačí pouhých 6 až 7 let.

Kde je nejstarší strom

Metuzalém (Kalifornie, USA) – borovice dlouhověká (Pinus longaeva), 4 854 let. Tento strom je zapsán v Guinessově knize rekordů jako nejstarší strom světa.

Co je to Biocenóza

Společenstvo neboli biocenóza (z řeckého bios = život + koinos = společný) je soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy.

Co jsou to živé organismy

Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument. Podle FAO jsou všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence. Základní složkou živých organismů jsou buňky (viz kapitola o virech).

Co tvoří živé organismy

Všichni živočichové i rostliny – tedy bakterie, rákos, tchoři i člověk – se skládají ze stejných prvků, z nichž základní je uhlík (C), dále převažují vodík (H), kyslík (O) a dusík (N). Tyto prvky tvoří základní biologické sloučeniny – cukry, tuky, bílkoviny a nukleové kyseliny.

Jak třídíme živočichy

Dělení a třídění živočichů

Pro nás postačí vědět, že existují dvě velké skupiny: obratlovci a bezobratlí, že obratlovci se dále dělí na třídy: ryby, obojživelníky, plazi, ptáky a savce a že mezi bezobratlé patří velká skupina živočichů zvaná hmyz.

Jaké jsou druhy živočichů

Seznam druhů zvířat

Bezobratlí Invertebrates Беспозвоночные
Obojživelníci Amphibians Земноводные
Plazi Reptiles Пресмыкающиеся
Ptáci Birds Птицы
Savci Mamals Млекопитающие

Co to je mortalita

Mortalita neboli úmrtnost udává poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu obyvatel v daném správním celku (populace v riziku).

Co je to Natalita

Porodnost (latinsky natalita) je elementární demografický ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. Je ovlivněna velikostí časové jednotky a také rozsahem sledované populace.

Které stromy rostou nejrychleji

U nás patří mezi již ověřené rychle rostoucí dřeviny topoly, vrby, jasany, olše a líska, ověřuje se pajasan, pavlovnie a jilmy a jako perspektivní se ukazují růže (zejména trnité), lípy a jeřáby. Vyloženě nežádoucí jsou u nás baobaby.

Jak vypadá smrk

Vzhled. Smrk ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku. Koruna je štíhle jehlancovitá, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech.

Jaký je největší strom v ČR

Je to douglaska tisolistá. Strom, který pochází původně ze Severní Ameriky, odborně za dohledu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů přeměřil stromolezec. Od špičky po patu je douglaska vysoká 64 metrů a 10 centimetrů. Najít nejvyšší strom v České republice není úplně jednoduché.

Jaký je největší strom na světě

Hyperion je jméno nejvyššího známého žijícího stromu na světě. Jedná se o 115,92 metrů vysokou sekvoj vždyzelenou. Strom byl objeven v roce 2006 v Redwoodském národním parku a jeho přesné souřadnice (místo výskytu) byly kvůli obavám z vandalismu zpočátku tajeny.

Co to je biotop

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů.