Co je genderová diskriminace?

Co je to genderově

Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži.
ArchivPodobné

Co je genderově pravidlo

Genderový kontrakt (neboli genderová smlouva) je soubor zásad a pravidel, která na základě genderových rozdílů přisuzují mužům a ženám různou práci, normy chování, zodpovědnost, žebříček hodnot a povinnosti.

Co je to genderová nerovnost

Genderová nerovnost je situace, kdy na základě pohlaví nebo genderu jsou určena rozdílná práva a rozdílná důstojnost pro ženy a pro muže.

Jaké jsou genderové identity

Genderová identita označuje vlastní identifikaci člověka k maskulinitě, feminitě, různé kombinaci obou nebo k žádnému z uvedených genderů. Standardně v západních společnostech udává, do jaké míry se jedinec cítí být mužem, ženou či nebinární.

Co je to CIS žena

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co je genderové násilí

Sexuální a genderové násilí je násilí, které je vedeno proti osobě kvůli její příslušnosti k určitému pohlaví nebo je sexuálního charakteru.

Co je to binární člověk

Nebinární osoba je jedinec, který se necítí ani mužským, ani ženským. Je to genderové spektrum, které není ani mužské ani ženské, ani obojí, ani žádné. Ne binární osoby mívají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví.

Co je to genderová politika

Jedná se o uplatňování perspektivy rovných příležitostí při rozhodovacích procesech ve všech oblastech politiky a organizace práce, při reorganizaci, tvoření a hodnocení těchto procesů.

Co je to non Binary

Nebinární osoba je jedinec, který se necítí ani mužským, ani ženským. Je to genderové spektrum, které není ani mužské ani ženské, ani obojí, ani žádné. Ne binární osoby mívají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví.

Co znamená slovo queer

Queer (zřídka též počeštěle ve fonetickém znění kvír) je zastřešující označení pro všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová.

Co je to Nebinární člověk

Nebinární osoba je jedinec, který se necítí ani mužským, ani ženským. Je to genderové spektrum, které není ani mužské ani ženské, ani obojí, ani žádné. Ne binární osoby mívají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví.

Co je to Demiboy

Demiboy (tiež nazývaný demichlapec) je rodová identita popisujúca niekoho, kto sa čiastočne identifikuje ako muž alebo chlapec, bez ohľadu na ich pridelené pohlavie pri narodení. Okrem toho, že sa demiboyovia cítia čiastočne ako chlapec alebo muž, cítia sa čiastočne mimo binárie.

Co je to gender Fluid

Mluví ženským hlasem v mužském rodě. Narodil se jako žena, ale považuje se za gender fluid, tedy člověka flexibilního vůči genderové identitě. „Když to řeknu laicky, tak to střídám podle společenských okruhů, situací typu práce, škola, zájmy, rodina,“ vysvětluje Theo Addair.

Co je to genderově neutrální

Termín „genderově neutrální“ znamená, že určitý jev není spojován ani se ženami, ani s muži. Tento termín může popisovat různé aspekty, například pojetí nebo styl jazykového vyjadřování.

Co je genderová vyváženost

Gender jednotlivce v západní společnosti znamená, do jaké míry se daný člověk cítí být mužem či ženou, které pohlaví je mu okolím přisuzováno a jaké chování a povahové rysy jsou od něj proto očekávány.

Co je Polygender

Polygender osoby – jejich genderová identita je souhrnem mnoha identit, ne však všech. Neutrois – zastřešující termín pro osoby, které se identifikují genderově neutrálně Agender osoby – necítí příslušnost k žádné genderové identitě Genderless osoby – neidentifikují se s žádným genderem.

Jak oslovovat nebinární lidi

Pokud si daná nebinární osoba nepřeje něco jiného, mluvíme o ní ve stejném rodě a používáme pro ni stejné jméno, jaké používá teď, i když se bavíme o ní v době, kdy byla třeba miminko.

Kdo všechno patří do LGBT

Proto se v průběhu let vžilo ustálené seskupení pojmů „lesbická, gay, bise- xuální, transgender a intersexuální menšina“. Z hlediska ryzí praktičnosti byla postupně zavedena zkratka zahrnující všech těchto pět pojmů – LGBTI menšina.

Co znamenají LGBT vlajky

Původní design duhové vlajky má osm pruhů a každá barva nese svůj význam. Růžová znamená sexualitu, červená život, oranžová zdraví, žlutá slunce, zelená přírodu, tyrkysová kouzlo, modrá harmonii a purpurová ducha.

Co je to Demigirl

bez genderu (agender, nongendered, genderless, genderfree nebo neutrois); pohybující se mezi gendery nebo mající kolísavou genderovou identitu (demiboy, demigirl, genderfluid); jsoucí třetí gender.

Kdo je Fluid

Definice OED je podobná: „Ne zcela muž či žena; androgynní; označuje osobu, která se neidentifikuje fixně jako to či ono pohlaví; vztahující se k osobě, která má nebo vyjadřuje fluidní či neupevněnou genderovou identitu.

Co to je CIS

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co je to ENBY

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Co je binární člověk

Závěr. Ne binární osoba je jedinec, který se necítí ani mužským, ani ženským. Mají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví. Ne binární osoby mohou mít různé genderové role, genderové orientace a způsoby vyjadřování.

Kdo je non Binary

Nepovažují se ani za ženy, ani za muže. Říkají si nebinární a jedná se o určitou kategorii genderu. U lidí s touto identifikací ale často dochází k překrývání ještě s dalšími kategoriemi.