Co je kompletní?

Jaký je rozdíl mezi kompletní a komplexní

V tom je právě základní rozdíl obou významů: komplet je celek daný počtem, komplex složením. Mluvíme-li např. o komplexu budov, máme na mysli soubor domů různé velikosti, provedení, účelu atd., podobně komplex polí, lesní komplex aj.
ArchivPodobné

Co je to komplexní

Komplexní znamená souhrnný, souborný, všestranný (komplexní péče). V matematice výraz komplexní znamená, že číslo má reálnou a imaginární složku (komplexní čísla). Když mluvíme o komplexní funkci, myslíme tím funkci, jejímž oborem hodnot jsou komplexní čísla.

Co to je kontext

Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu): Kontext (lingvistika) – jazykové okolí sledované jednotky textu, které je pro ni relevantní.

Co to je koordinace

Koordinovat znamená uspořádávat, uvádět v soulad. Pohybová (motorická) koordinace vyjadřuje aspekt silového, časového a prostorového řízení pohybové činnosti (regulace pohybu).

Jak nahradit slovo kontext

KontextKontext.souvislost (významová)okolí (jazykové n. nejazykové)

Co je literární obecně kulturní kontext

Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla Žák prokazuje znalosti zjm. v oblasti literární historie, při zasazení díla do kontextu autorovy tvorby, při vystižení rysů uměleckého směru, období, ve kterém autor tvořil atd.

Co je Nervosvalová koordinace

nervosvalová koordinace – schopnost střídat co nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna. typ svalových vláken. červená (pomalá) – umožňují pracovat dlouho, ale pomalu (hůř se unaví)

Jak trénovat koordinací

Několik cviků pro lepší balanci a koordinaciBěhem cvičení zavřete oči.Zkuste balanční cvičení pro zlepšení vaší koordinace.Začleňte silový trénink do svého cvičeníDělejte plyometrická cvičeníSkákání na bednu.Tancujte.Hrajte míčové sporty.Zvedejte nohy a tleskejte.

Co to je koncept

Koncepce či koncept je záměr, myšlenka nebo návrh. Dále může označovat: psychologie.

Co je to literární druh

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co to je kompoziční výstavba

Kompoziční výstavba: kompozice – způsob uspořádání jednotlivých jazykových a tematických složek literárního díla do celku. kompozice chronologická (kronikářská) – děj se vyvíjí podle časové posloupnosti. kompozice retrospektivní (zpětná) – autor vypravuje od konce, čtenář se postupně dozví, co konečnému stavu …

Co je koordinace oko ruka

Vizuomotorická koordinace je souhra oka a ruky například při kreslení, psaní, obtahování, vedení čar a podobně. Pokud dítě má dobrou úroveň vizuomotorické koordinace, jeho čára je plynulá, umí napodobit tvar, zvládne plynulý pohyb, který potřebuje pro to, aby daný tvar napsalo.

Co to je kompenzační cvičení

Kompenzační (vyrovnávací) cvičení je soubor cvičení, jimiž působíme na konkrétní části pohybového aparátu za účelem zlepšení jejich funkcí (např. pohyblivosti, svalové souhry, napětí a síly svalů, délky svalů apod.).

Co je to koordinační cvičení

Koordinační cvičení je schopnost regulovat motoriku činnosti tak, aby průběh pohybu se co nejvíce blížil modelové (ideální) struktuře pohybové činnosti. Koordinace se spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb.

Co je to Prekoncept

Prekoncept je subjektivním předpokladem konceptu: konkretizuje jeho existenci v paměti a v chování jednotlivých lidí. Koncept je intersubjektivním předpokladem prekonceptu: podmiňuje interakci, komunikaci a sdílení prekonceptů.

Co to je pojem

Pojem (od pojímat) nebo také koncept je souhrnná myšlenková představa pro celou třídu obdobných jevů a skutečností, předmětů i abstraktních témat. Pojem je určen definicí, jež udává jeho podstatné vlastnosti a odlišuje jej od jiných. Pojmy se označují slovy nebo symboly.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Jaké jsou typy promluv

Typy promluvmonolog (samomluva) – promlouvá jen jedna postava, buď nahlas nebo pro sebe v duchu (pak je to "vnitřní monolog")dialog (rozhovor) – postupně promlouvá několik různých postav a vzájemně na sebe reagují

Jak na jemnou motoriku

Činnosti rozvíjející jemnou motorikuRukodělné činnosti. Navlékání korálků, knoflíků, těstovin, plodůÚkony spojené se sebeobsluhou. Zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékáníStavebnice, společenské hry.Pomoc při každodenních činnostech.

Co je to Vizuomotorika

Vizuomotorika je schopnost vidět předmět, dosáhnout na něj, uchopit ho, rozeznat rozdíly nebo podobnosti (např. stejné tvary, barvy, velikost). Proces budování koordinace ruka-oko začíná již v dětství a s růstem dětí se tato schopnost zdokonaluje a zdokonaluje.

Jak posílit vazy v koleni

Cviky pro posílení/stabilizaci koleneNapřímení páteře a nitrobřišní tlak ve dřepu.Napřímení páteře vkleče a posílení stehenního svalstva.Chůze bokem na obě strany – představa překroku nízké překážky.Napřímení páteře vkleče a stabilizace pánve a ramen.Cvičení pro posilování stabilizačního systému ve stoji.

Co to je kondiční trénink

Kondiční trénink (přípravu) charakterizujeme jako součást tréninkového procesu zaměřenou zejména na rozvoj bioenergetického, funkčního a pohybového potenciálu sportovce vzhledem k požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání.

Co jsou motorické schopnosti

Čelikovský (1990, s. 73) definuje motorické schopnosti jako soubor integrovaných vnitřních relativně samostatných předpokladů splnit pohybový úkol.

Co to je synonymum

Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat. Úplná synonyma jsou slova (2 nebo víc), která mají úplně stejný význam a lze je kdykoli volně zaměnit (kromě ustálených obratů).