Co je Pronomen?

Jaké jsou zájmena

Typy zájmen

zájmena osobní (též personalia) – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratná zájmena se a si. zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jak se poznají zájmena

U zájmen určujeme následující: jmenný rod (životnost), číslo, pád vzor a druh. Nutno říci, že při určování kategorie rodu, čísla a pádu nám pomůže podstatné jméno, které se k zájmenu váže.

Co jsou to vlastně zájmena

Zájmena (pronomina) jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná podstatná a přídavná jména, popřípadě určitou nebo neurčitou osobu, věc nebo vlastnost jen naznačují nebo na ně odkazují anebo vyjadřují vztah osoby mluvící k nim; teprve ze situace vyplývá, o kterou …

Jak dělíme zájmena

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Jaké zájmeno je tu

Tvary zájmena TA vám napoví. Krátké TU = krátké JI/NI. Dlouhé TÉ, TOU = dlouhé JÍ/NÍ. Toto zájmeno patří už mezi zastaralá.

Jaké zájmeno je mi

Mě/mně (zájmeno já)

1. pád Vašek
3. pád mně, mi Vaškovi
4. pád mě, mne Vaška
6. pád o mně o Vaškovi
7. pád mnou Vaškem

Jaké zájmeno je mě

Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6.

Jaké jsou vzory zájmen

Tabulka – skloňování zájmen

Skloňování zájmen podle vzorů
skloňování vzor zájmena (příklady)
zájmenné náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen
adjektivní mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

Jak se ptáme na zájmena

Ptáme se na ně JAKÝ, KTERÝ, ČÍ 3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují). Poznáme je tak, že si zkusíme za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

Jaký druh zájmena je nám

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Kdy se píše ho a kdy jej

Zájmena on, ona, ono

mužský rod ženský rod
1. pád on ona
2. pád jeho, ho, jej
3. pád jemu, mu
4. pád jej, ho, -ň ji

Jaký je druh zájmena toho

Druhy zájmen

Druhy
Osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se, si
Přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, zvratné svůj
Ukazovací ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
Tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jaké zájmeno je si

Zájmena osobní zastupují jména osob/zvířat (např. já, on, vy) nebo názvy věcí (např. ono). Pozor, patří sem i zvratné se/si (např.

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Jaké zájmeno je ti

Zájmeno ti – osobní (Podal ti knihu.) X zájmeno ukazovací (Ti to ale umí.) Zájmeno jeho – přivlastňovací (Jeho kniha se nám líbila.)

Jaký druh zájmena je je

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu.

Jak napsat s nimi

jimi. Ve všech tvarech zájmen 3. osoby se po předložce počáteční hláska jmění na ň-: bez něho, na něj, kvůli ní, pro ně, s nimi… Zájmena přivlastňovací jsou ta, jimiž přivlastňujeme osobě první (můj, náš), druhé (tvůj, váš) nebo třetí (jeho, její, jejich) anebo podmětu v kterékoli osobě (svůj).

Jaký druh zájmena Je ním

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Kdy píšeme ní ní

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)
7. pád (kým, čím) jí, ní

Jak se píše ní

Ovšem poučka je nanejvýš jednoduchá: Ve 4. pádě se píše krátká samohláska (ji/ni), ve všech ostatních pádech dlouhá (jí/ní). Pomocí pro vás může být to, když si za dané zájmeno dosadíte ukazovací zájmena té, tou a tu. Pokud se do věty hodí zájmeno tu, měli byste napsat ni, ji (krátce).

Jak napsat 30%

30 % vs. 30% – v čem je rozdíl Číslovky se zkratkami jednotek, jako jsou kilometry, kilogramy, ale třeba i procenta, oddělujte v základním tvaru vždy mezerou. K lepšímu pochopení si stačí údaje rozepsat slovy – deset kilogramů, dvacet kilometrů, třicet procent a podobně.

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Jak urcit jí jí

Krátké shrnutí na závěrTvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla.Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.Tato pravidla platí také pro tvary ni a ní, které používáme po předložce.

Koho co jí nebo jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)