Co je satelitni účet?

Co je satelitní účet

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA – Tourism Satellite Account) poskytuje informace a data o ekonomickém postavení odvětví cestovního ruchu. Je jediným objektivním nástrojem při mezinárodním porovnání hospodářského významu cestovního ruchu.
Archiv

Co obnáší cestovní ruch

Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.

Kde je nejvetsi cestovní ruch

Nejoblíbenější destinace mezinárodního turismu

Pořadí Země Příjezdy (2017)
1 Francie 100,3 milionu
2 Spojené státy 75,9 milionu
3 Španělsko 81,8 milionu
4 Čína 60,7 milionu

Jaké jsou druhy cestovního ruchu

a) aktivní – příjezd zahraničních návštěvníků do cílové země. b) pasivní – cestování obyvatel do cílové země. Mezinárodní – tvoří aktivní i pasivní zahraniční cestovní ruch několika států. Vnitřní – zahrnuje domácí CR a aktivní zahraniční CR.

Co je to hotelnictví

M Hotelnictví

Žáci se naučí řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů, osvojí si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality.

Co jsou to selektivní předpoklady

Selektivní (stimulační) předpoklady mají primární postavení v rozvoji cestovního ruchu. Znamenají způsobilost dané země podílet se aktivně i pasivně na cestovním ruchu (přijímat i stávat se účastníky cestovního ruchu). Dělí se na objektivní a subjektivní.

Jak Delime cestovní ruch

Typy cestovního ruchu podle převažujícího prostředí pobytu

městský cestovní ruch • venkovský cestovní ruch • lázeňský cestovní ruch • cestovní ruch v horských střediscích cestovního ruchu • cestovní ruch v přímořských střediscích cestovního ruchu.

Jak se dělí cestovní ruch

Základní rozdělení cestovního ruchu:

Příjezdový CR – (také aktivní) zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů na území České republiky. Výjezdový CR – (také pasivní) zahrnuje návštěvu a pobyt rezidentů mimo území České republiky. Domácí CR – je cestovní ruch rezidentů na území České republiky.

Co mohu delat po Hotelovce

Absolvent Střední hotelové školy tak bude připraven vykonávat odborné, obchodně provozní a obchodně ekonomické funkce, řídící funkce v hotelích, ve stravovacích, lázeňských a ubytovacích zařízeních. Možnosti uplatnění pro absolventy jsou tedy velmi široké a perspektivní.

Co se učí na Hotelovce

Studium je koncipováno tak, že první dva roky studia jsou více zaměřeny na gastronomické předměty, druhé dva ročníky více na manažersko ekonomické předměty, dva světové jazyky se učí po celou dobu studia a jsou povinně maturitní.

Jaké faktory ovlivňují cestovní ruch

Hlavní kapitolou teoretické části jsou faktory ovlivňující cestovní ruch v obecném pojetí. Faktory jsou rozděleny do 5 skupin: vládou ovlivněné faktory, soukromým sektorem ovlivněné faktory, nehmotné faktory, ekonomické faktory a externí politické a zdravotní faktory.

Jaké jsou hlavní centra cestovního ruchu

Významné rekreační oblasti v ČR jsou České Švýcarsko, Český ráj, Krkonoše a Šumava.

Co je to turista

Turista (z francouzského tour, okruh, výlet) je člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zase do svého stálého bydliště.

Co se studuje na Hotelové škole

Praxe probíhá ve vlastním hotelu univerzity. Studium se zaměřuje na management v hotelovém podnikání, strategické plánování, finance a marketing. Soukromá vysoká škola, založená v roce 1962 v grandhotelu Bellevue Hotel.

Kam po hotelové škole

Po absolvování školy se naši studenti uplatní jak v hotelových a gastronomických provozech, na recepcích, v příjímacích kancelářích lázní, tak i jako průvodci, delegáti v cestovních agenturách a dalších zařízeních CR. Další možností je taktéž studium na VŠ nebo VOŠ kam se hlásí asi 60 % absolventů školy.

Jak Rozdelujeme cestovní ruch

Národní cestovní ruch (domácí a výjezdový) je cestovní ruch rezidentů na ekonomickém území a mimo ekonomické území sledované země. Zahraniční cestovní ruch zahrnuje příjezdový a výjezdový cestovní ruch.

Co je turistická destinace

V širším smyslu je za destinaci považována země, regiony, lidská sídla a další oblasti, které jsou typické velkou koncentrací atraktivit cestovního ruchu, rozvinutými službami cestovního ruchu a další infrastrukturou, jejichž výsledkem je velká dlouhodobá koncentrace návštěvníků.

Co se uci v hotelnictvi

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí řídit stravovací provoz, organizovat a řídit ubytovací služby, orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich využitelnosti při přípravě pokrmů, osvojí si postupy při zpracování surovin a při výrobě pokrmů a nápojů, včetně kontroly jejich kvality.

Co to je turistika

Turistika je zájmová činnost (sport, koníček, hobby) spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Pak se turista vrací na místa svého obvyklého pobytu.

Co můžu delat za práci s cestovnim ruchem

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Co to je Trek

Termín pochází z anglického výrazu „to trek“ neboli podniknout dlouho cestu. Tímto výrazem se rozumí plán trasy, který se člení na několik dní a vytváří tak ideální možnost znovu se dostat do pomalého tempa, které umí nabídnout jen chůze.

Co je to VHT

Co je to vysokohorská turistika (VHT) VHT je jedním z druhů turistiky. Provádí se ve skalních oblastech, v horách a velehorách, celoročně, po značených i neznačených cestách, ve skalním terénu, po firnových polích, ledovcích a zajištěných cestách.

Která různá povolání mají lidé pracující v cestovním ruchu a turistice

Práce v cestovním ruchu: Jaké pozice jsou „in“Průvodce v zahraničí Jde o zajímavou pracovní pozici v cestovním ruchu, která předpokládá zejména velkou lásku k cestování!Průvodce v České republice.Delegát.Animátor.Referent/konzultant.RecepčníSteward/ka.

Co je to backpacking

Backpacking (cestování s batohem) je noční nebo vícedenní turistika s veškerým vybavením v batohu. Tento termín je nejběžnější pro cestování v Severní Americe. Treking je dlouhá namáhavá túra, ať už si s sebou nesete vlastní vybavení, nebo to za vás udělá někdo jiný.

Jak zacit s vysokohorskou turistikou

Turistika pro začátečníkyProzkoumejte turistické trasy. Na internetu můžete rychle objevit turistické stezky ve svém okolí.Začněte v malém.Připojte se k turistickému klubu.Používejte správné vybavení.Vyberte si správnou obuv.Co s sebou.Naučte se číst papírové mapy.Kontrolujte počasí.