Co je to ad 1?

Jak použít zkratku ad

Zkratka ad oproti tomu vzešla z jazyka latinského a překládáme ji nejčastěji jako předložku „k“ (ad formalia = k formální stránce). Mohou se však objevit i jiné překlady – např.: ad infinitum = do nekonečna, ad libitum = podle libosti, ad personam = pro svou osobu.
Archiv

Co znamená zkratka ad

ADD (zkratka anglického „Attention Deficit Disorder“) je označení pro poruchu pozornosti bez hyperaktivity. Velmi úzce souvisí s ADHD, jde o stejný syndrom, avšak doprovázený hyperaktivitou. Jedinci, kteří trpí ADD, mohou působit, jako by žili v jiném světě.

Co to znamená ve zkratce Bc

Bakalář (z lat. baccalarius) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu. Zkratka tohoto titulu je Bc., pro umělecké studijní programy se používá varianta, resp. akademický titul, bakalář umění ve zkratce BcA.

Co znamená AD v textu

Anno Domini (zkratka A. D.) znamená latinsky „Léta Páně“ (L. P.) a označuje letopočet od narození Krista. Vyskytuje se v historických křesťanských dokumentech, na nápisech apod. V češtině se běžně používá označení „našeho letopočtu“ (zkratka n. l.) nebo „po Kristu“ (po Kr.), případně „křesťanské éry“ ad.

Co je to Mgr

(magistr umění), Mgr. (magistr) –⁠⁠⁠⁠ titul pro absolventy magisterských studijních programů v ostatních oblastech. Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.

Co je to nl

znamená „před naším letopočtem“ a označují se jí všechny roky předcházející prvnímu roku křesťanského letopočtu. Jedná se o zkratku ateistického původu, pojem „před naším letopočtem“ je znám už v 19. století.

Co je to za titul Bc

Bakalář; akademický titul, který získává zpravidla absolvent tří až čtyřletého studia na univerzitě nebo vysoké škole, případně také student, který ukončil studium na vyšší odborné škole oprávněné tento titul ve spolupráci s vysokou školou.

Co je to za titul DiS

Diplomovaný specialista; neakademický titul, který svým absolventům udělují vyšší odborné školy a konzervatoře; lze ho nyní získat i na většině vysokých škol po absolvování distančního specializačního studia, v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. Související odkazy: Mgr.

Co to je p

P je značka výkonu. P je značka elektrické polarizace. p je označení pro proton (někdy též p+, zatímco p− označuje jeho antičástici antiproton). p je označení kvantových stavů s orbitálním momentem hybnosti (resp.

Co je to BG

"BackGround" Pozadí zobrazení na monitoru, barva pozadí.

Co je více Mgr nebo Ing

Tituly za jménem čárkou oddělujeme (jsou v pozici tzv. přístavku –⁠ viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Například pan Novák nejdříve ukončil magisterské studium na právech a před svým jménem uvádí titul Mgr. Po ukončení inženýrského studia získal další titul Ing., který si bude psát před již užívaným Mgr.

Jak se oslovuje Mgr

(magistr umění) – Oslovujeme pane magistře/ paní magistro. Mgr. (magistr) – Tento titul mají všichni ostatní absolventi magisterského vzdělávacího cyklu. Ten může být dvouletý jako nástavba bakalářského anebo pětiletý, kde mezikrok „Bc.

Co je to zkratka vr

„Vlastní rukou“ (zkratka v. r., která se uvádí za jménem a neodděluje se čárkou, typograficky nesprávně též někdy v.r.) je přídavek dopisovaný za jméno tam, kde není možné nebo nutné se vlastnoručně podepsat, tedy především na kopiích listin (např.

Co je 1k

V informatice a online hrách se používá jako označení řádu tisíců, tedy 1k = 1000.

Co je za stát p

Seznam států začínající na písmeno P

Stát Kontinent Rozloha
Panama Severní Amerika 75 517 km2
Papua-Nová Guinea Austrálie a Oceánie 462 840 km2
Paraguay Jižní Amerika 406 752 km2
Peru Jižní Amerika 1 285 220 km2

Jaký je nejnižší vysokoškolský titul

Bc. BcA. Jedná se o nejnižší akademické grady (tituly, z lat. gradus), jejichž udělení předchází alespoň ukončení SŠ studia s maturitní zkouškou (tedy pro přijetí na VŠ pouze střední vzdělání s vyučením nestačí).

Jaké tituly jsou nejvyšší

Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D. (blíže ISCED).

Co je víc Mgr nebo Ing

Ing. (inženýr) – Titul inženýr má stejnou hodnotu jako magistr, ale uděluje se absolventům přírodovědných, technických a ekonomických oborů. Architekti mají titul inženýr trochu vylepšený: Ing. arch.

Co to je TJ

Tak jako je již ustáleno psaní zkratek atd., atp. pro spojení a tak dále, a tak podobně, píšeme nyní nově stejným způsobem — tedy dohromady a s tečkou za posledním písmenem — také zkratky apod., atpod., tj., aj., mj. pro spojení a podobně, a tak podobně, to jest, a jiné, mimo jiné.

Co je zkratka pod

POD je zkratkou anglického Proof of delivery a v překladu můžete narazit na dva běžně používané názvy. První je oznámení o doručení, druhým pak osvědčení o doručení. Tato zkratka se používá v kurýrních i poštovních službách.

Co je to 2K barva

2K – dvousložkové čiré krycí laky.

Co je to 2K

2K je nově vznikající standard pro rozlišení obrazu v digitálním filmu a počítačové grafice. Název je odvozen z horizontálního rozlišení, které je přibližně 2000 pixelů. Digital Cinema Initiatives (DCI) definuje standardní 2K rozlišení jako 2048×1080 bodů.

Kdo má SPZ f

Auta pro zkušební účely mají písmeno F, následované čtyřmístným pořadovým číslem. Černá písmena na žluté značce jsou určená pro zvláštní motorová vozidla, většinou pojízdnou techniku (zemědělské, vojenské, stavební aj. stroje).

Který titul je vyšší

Při oslovení má pracovní funkce většinou přednost před akademickým titulem (oslovujeme tedy pane proděkane, pane děkane apod.) Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář.

Co je víc profesor nebo doktor

Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář. Hodnost asistent a odborný asistent nemá zkratku.