Co je to aneb?

Co znamená slovo aneb

Spojka aneb je v současné češtině knižní, dnes je její užití omezeno na označení podtitulu uměleckého díla, článku apod. Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem.
Archiv

Kdy se píše anebo

Pokud bychom místo anebo použili spojky a a nebo, vlastně bychom stavěli vedle sebe významově neslučitelné spojky. Zaměnit lze jen spojky nebo a anebo (psáno dohromady). Obě se totiž používají ve větách uvádějících alternativy. Mohu tedy říci přijedu ve středu nebo ve čtvrtek a také přijedu ve středu anebo ve čtvrtek.

Jak se píše čárka před nebo

Základní poučka zní: pokud je spojka nebo užita ve významu slučovacím, čárku před ní nepíšeme, pokud je ve významu vylučovacím, čárku píšeme. Ne vždy je ovšem lehké rozpoznat, o který význam jde.

Jak se píše buď a nebo

Čárku před NEBO píšeme, pokud jde o dvojitý výraz BUĎ – NEBO

Spojka nebo se také velmi často používá se spojkou buď. V takovém případě jde o dvojitý spojovací výraz, buď předchází nebo a čárka se pak píše až před spojkou nebo. Tedy ano, není-li spojka nebo ve významu slučovacím, čárku před nebo v tomto případě píšeme.

Co znamená slovo aniž

Aniž je záporová spojka slučovací, složená ze spojky a, záporné částice ni a příklonného -ž. Ustálila se pro těsnější spojení dvou souřadných vět spojených spojkou ani ne, a ani ne, a ne, na př.: Nepožádáš manželky bližního svého, ani nepožádáš statku jeho = aniž požádáš statku jeho.

Kdy se píše čárka před Jako

Pokud spojka jako uvozuje celou větu, čárku píšeme: Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu. Některé evropské země, jako jsou Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko, nemají moře. Uvozuje‑li jako pouze větný člen při srovnávání, čárka se nepíše: Dosáhl stejného počtu bodů jako já.

Kdy se píše čárka před aneb

Spojky aneb, neboli, čili

Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem. Čárka se před aneb nepíše: Fidlovačka aneb Ž/žádný hněv a žádná rvačka, Desetkrát v ordinaci aneb K/kolik zaplatíte.

Jak Nebo jako

V tomto případě jasně a srozumitelně hovoří Slovník spisovné češtiny: spojku jak v podobných spojeních označuje jako obecněčeskou, tedy nespisovnou. To jest nikoli za hovorovou: to by připouštělo její užití v běžně mluvené oficiální komunikaci, tj. v prostěsdělovacím stylu.

Jak se píše nebo Li

Ve spisovném jazyce je užívána pouze podoba spojky souřadicí neboli, která plní funkci významově identifikační a můžeme ji nahradit slovem „čili“. Před touto spojkou se tedy čárka nepíše. Správně je tedy jen varianta neboli.

Jak se patří

Do této skupiny spřežek je možné zařadit i víceslovné spřežky, protože také v těchto případech převažuje psaní zvlášť, lze však psát: o sto šest i ostošest, jak se patří i jaksepatří, jak by smet i jakbysmet aj.

Kde se píše čárka před a

Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme.

Co znamená slovo jednak

Jednak je původně příslovce, ale v současné češtině se vyskytuje prakticky výhradně jako součást tzv. dvojitého (či zdvojeného) spojovacího výrazu. Dosavadní gramatické příručky počítají pro takovou funkci pouze s opakováním téhož výrazu, tzn. že po prvním jednak následuje druhé jednak.

Kdy se píše čárka před Ani

Spojka ani. Základní pravidlo říká, že čárka před ani se nepíše, jestliže jde o slučovací spojení. Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před ani píšeme.

Jak se píše aneb

Spojky aneb, neboli, čili

Složku za aneb můžeme chápat jako jinou variantu názvu i jako součást názvu, proto ji lze psát s velkým i s malým písmenem. Čárka se před aneb nepíše: Fidlovačka aneb Ž/žádný hněv a žádná rvačka, Desetkrát v ordinaci aneb K/kolik zaplatíte.

Jak se píše atd

Spojení a tak dále, a podobně, a jiné a další bereme při psaní interpunkce zkrátka jako spojku A. Správně tedy píšeme: Ve stánku nabízeli časopisy, noviny, mapy, brožury atd. Štěně provádělo kotrmelce, skákalo, honilo ocásek atd.

Jak se píše jak tak

Čárku píšeme, jsou-li ve větě použity dvojice spojovacích výrazů. jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak atd. Příklad: V obchodě měli jak rajčata, tak papriku.

Kdy je čárka před Než

Čárku před než píšeme pouze tehdy, když za ní pokračuje věta se slovesem. Jakmile za tímto výrazem sloveso je, je téměř jisté, že tam bude také čárka: Příklady: Překladatel přeložil více textu, než mu manažer zadal.

Jaké jsou spojky

Spojky na základě funkce (úkolu) dělíme na souřadicí a podřadicí. Spojky podřadicí připojují věty vedlejší k jiné větě (aby, až, než, jakmile, protože, poněvadž, přestože, ač, že, když, kdyby aj.). Spojky souřadicí (a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, však, avšak, neboť ad.)

Jak se píše nezli

Jedná se o spojku podřadicí, věty proto oddělujeme čárkou. Pokud je spojka -li pouze součástí složené spojky, spojovník nikdy nepíšeme: zdali, čili, jestli, neboli, pakliže, nežli, ačli: Cvik je velmi prospěšný, pakliže je prováděn správně. Na dovolené chce raději poznávat historii nežli zboží v regálech.

Jak se píše jeli

Píšeme-li větu „Děti jely na výlet. “ je na konci slova jely „y“. Píšeme-li větu „Děti a učitelé jeli na výlet. “ je na konci slova jeli „i“.

Jak poznat spřežky

Spřežky tedy mají stejný význam a plní ve větě tytéž funkce jako jejich dvouslovné protějšky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ na příklad (předložka + podstatné jméno) i například (příslovce). Jediný rozdíl bývá v četnosti užívání, některé výrazy se v úzu objevují psané spíše jako dvě slova, u jiných převažuje podoba jednoslovná.

Kdo zrušil spřežky

Do 15. století se spřežky hojně vyskytovaly i v češtině. O odstranění většiny z nich se zasloužil mistr Jan Hus provedením jazykové reformy. Spřežky ch, dz a dž se zachovaly dodnes.

Jak se píše a to

Volná přístavková spojení, která zahrnují například výčet, dovysvětlení, opravu či shrnutí předchozího vyjádření, se oddělují čárkou, přestože jsou uvozeny spojkou „a“. Často se používají např. spojovací výrazy „a to“ či „a sice“.

Co je to druhak

Druhak ani není utvořeno zcela analogicky ke slovu jednak, protože vychází z číslovky řadové (druhý), zatímco jednak je utvořeno z číslovky základní (jeden). Zpětnou analogií bychom tedy vlastně měli říkat prvak.

Jak se píše mimo jiné

V tomto případě je pravopisně správná pouze varianta mimo jiné, psána jako dvě samostatná slova. K psaní dohromady nás může chybně navádět představa, že se jedná o tzv. příslovečnou spřežku, tento výraz však spřežkou není.