Co je to inverze v literatuře?

Co je to inverze v literatuře příklad

inverze – přehození slovosledu pro dramatický efekt, kvůli rýmu atd. ("Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín.")
Archiv

Co je to inverze

Inverze (z lat. in-versio, obrácení, převrácení) je proces, při němž dochází k převrácení dvou nebo více věcí oproti přirozenému (nebo obvyklému) stavu. Může se vztahovat k těmto článkům: inverze (jazykověda) – zabývá se použitím inverze v jednotlivých jazycích.

Jak poznat že je inverze

S inverzí teploty vzduchu je spojená nízká oblačnost a mlhy (závisí na poloze pozorovatele). Z nízké oblačnosti srážky nevypadávají. Čísla na obrázku označují: 1 – na kopci (na horách) panuje slunečné a teplé počasí – teplota oproti údolí zde může být až o 15°C vyšší.

Co je to teplotní inverze

Za určitých podmínek se však může stát, že vrchní části atmosféry mají vyšší teplotu než vrstvy přízemní. Tento jev se nazývá teplotní inverze a nejčastěji k němu dochází za jasných klidných nocí, zejména v zimě. Zemský povrch se silně ochlazuje vyzařováním tepla a tím se silně ochladí také vzduch v údolích.

Co to jsou figury v literatuře

S figurami se setkáme především (ne ale výlučně) v umělecké literatuře, převážně pak v poezii. Jedná se o literární prostředek založený hře s jazykem po jeho formální stránce. Často jsou to různá opakování, vypouštění hlásek/slov či např. změna slovosledu.

Co je to inverze v chemii

Pokud dojde k reakci s nukleofilem ve stadiu iontového páru, je strana, ke které byla odstupující skupina vázána, bráněna odstupujícím aniontem a k reakci dochází z opačné strany – dochází k inverzi.

Jak funguje inverze

Teplotní inverze je zvláštní případ extrémně stabilního zvrtvení atmosféry, kdy teplota v určité vrstvě, jíž říkáme inverzní vrstva, s výškou stoupá. Vzhledem k tomu, že teplota s výškou v inverzní vrstvě stoupá, jsou zde potlačeny výstupné pohyby, proto nedochází k promíchávání vzduchu přes inverzní vrstvu.

Kdy je inverze

Inverze teploty vzduchu advekční – hovoříme o ní tehdy, když nad relativně chladnější vzduch proudí vzduch teplejší. Může se tak stát při zemi i ve výšce. Příkladem příčiny vzniku nynější inverze, kterou v registrujeme, byla právě advekce teplého vzduchu kolem tlakové výše nad východní Evropou.

Kdy skončí inverze

Teplotní inverze skončí teprve s příchodem větrů, které promísí vrstvy teplého a studeného vzduchu a pročistí ovzduší vyfoukáním a rozptýlením nečistot do většího prostoru.

Jak se tvoří inverze

Advekční inverze – typicky nad sněhovou pokrývkou, vzniká díky přemístění relativně teplého vzduchu nad studený povrch, od něhož se teplý vzduch při zemi ochlazuje, zatímco ve výšce zůstává teplý.

Co je to anafora

Anafora je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět. Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.

Co je to trop

Trop či tropus je úmyslným užitím nějakého jazykového prostředku v přeneseném významu (slovo prase třeba nepoužijeme jako označení zvířete, ale přeneseně jako označení člověka). Jde tedy o nějaké obrazné, vedlejší či odvozené pojmenování.

Co to je inverze v počasí

Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.

Kdy bývá inverze

Dělení inverzí dle výšky

K prvnímu případu dochází běžně již ke konci léta či na podzim, k tomu druhému případu pak v zimě, kdy se vyskytuje sněhová pokrývka. Výskyt jednoho typu inverze není výlučný pro druhý, to znamená, že můžeme mít v troposféře jak přízemní, tak výškovou teplotní inverzi.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Co je to figura

Figura (zdrobněle též figurka; z lat. fingere, utvářet, vymýšlet, předstírat) může být: postava, např. v umění se může jednat o postavu literární, dramatickou, filmovou, taneční, hudební či výtvarnou apod.

Co je to Holotrop

Co je trop z marihuany V češtině lze dohledat stav slangově označovaný jako "trop" nebo také "holotrop" což jednoduše znamená, že někdo ztratil vědomí a tzv. "odpadl". Takto silné a negativní účinky marihuany jsou výjimečné a jsou také často spojovány se syntetickými kanabinoidy.

Co je to obraznost příklad

Metafora – obrazné pojmenování, přenášení významu na základě vnější podobnosti, Např.: sukýnky květů (okvětní lístky jsou podobné sukýnce), noha židle, … Personifikace (zosobnění) – Neživým věcem, rostlinám přisuzujeme vlastnosti lidí, živých. Je to druh metafory (vychází z vnější podobnosti), např.: stromy šeptají.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to román

Román je rozsáhlý epický (vyprávěcí) literární žánr, řazený mezi fikci a ve své moderní podobě téměř vždy prozaický, jen málokdy veršovaný. Jedná se o velmi mnohotvárný, vnitřně rozporný a neobyčejně proměnlivý žánr s otevřenou strukturou.

Co je to HHC

HHC neboli hexahydrokanabinol, též hexahydrocannabinol je v České republice ještě poměrně neznámý kanabinoid, který se získává z rostlin konopí, jako celá řada dalších zdraví prospěšných látek.

Co to je trop

Co je trop z marihuany V češtině lze dohledat stav slangově označovaný jako "trop" nebo také "holotrop" což jednoduše znamená, že někdo ztratil vědomí a tzv. "odpadl". Takto silné a negativní účinky marihuany jsou výjimečné a jsou také často spojovány se syntetickými kanabinoidy.

Co je to metafora

Metafora je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.

Co je to Metonymie příklad

Může jít například o přenos z abstraktního pojmu (děj, stav, vlastnost) na věc nebo osobu, z věci nebo osoby na abstraktní pojem nebo mezi dvěma abstraktními pojmy různého druhu. Příklady typů metonymie: děj → vykonavatel stráž – střežení, kontrola – kontrolování

Co je to CBG

CBG je zkratkou pro anglický název kanabigerolu – cannabigerol. Tato sloučenina patří mezi více než stovku [1] kanabinoidů, skupinu látek, do které spadá i THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol).