Co je to podnět a kdo jej může podat?

Kdo podává podnět

Podle tohoto ustanovení správního řádu je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Podnět může být podán kteroukoliv fyzickou či právnickou osobou, ale také anonymně (pro podněty se nevyžadují žádné formální náležitosti).

Kdo může podat podnět k zahájení přezkumného řízení

Podnět k provedení přezkumného řízení je oprávněn podat účastník řízení. Jinak obecně může podat podněty kdokoliv a Ministerstvo zemědělství je vyhodnotí podle ustanovení § 42 správního řádu.
Archiv

Kdo může podat odvolání proti usnesení správního orgánu

Odvolání – může je podat do 15 dnů od vydání rozsudku každý účastník prvostupňového správního řízení. Napadnout lze jen výrok rozhodnutí, nikoli jen jeho odůvodnění. S odůvodněním ale musíte pracovat, abyste podpořili své argumenty proti výroku. Odvolání vždy adresujte správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Archiv

Kam podat podnět k přezkumnému řízení

Podnět se podává většinou na úřad nadřazený úřadu, který nezákonné rozhodnutí vydal. Pokud shledáme, že váš podnět k přezkumnému řízení byl důvodný, zahájíme přezkumné řízení.

Co je to podnět

Podnětem je myšlen návrh na změnu, doplňující informace, postřeh. Podnět může být podán také anonymní formou. Stížností je myšleno písemné vyjádření uživatele k poskytované službě, její kvalitě a/či průběhu; k přístupu pracovníků služby; k míře uspokojení potřeb uživatele.

Kdo podava stiznost

O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Kdo může podat správní žalobu

Žalobu může podat ten, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech rozhodnutím správního orgánu či předcházejícím řízením (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), zpravidla se bude jednat o účastníka správního řízení, se kterým správní orgán řízení vedl.

Kdy je zahájeno odvolací řízení

Odvolání je řádný opravný prostředek, který směřuje proti výroku rozhodnutí a usnesení nebo jeho vedlejší části. K tomu, aby bylo zahájeno odvolací řízení, je třeba, aby odvolání bylo přípustné, bylo podáno oprávněnou osobou a bylo vyhotoveno (zpracováno) v předepsané formě a podáno včas.

Kdo může podat odvolání

Právo podat odvolání má: obžalovaný, jeho příbuzní v přímém pokolení, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, registrovaný partner a druh. opatrovník nebo obhájce obžalovaného, je-li obžalovaný omezen na svéprávnosti. zúčastněná osoba pro nesprávnost výroku o zabrání věci nebo zabrání části majetku.

Kdo je odvolací správní orgán

Podle § 89 odst. 1 správního řádu je odvolacím správním orgánem orgán nejblíže nadřízený orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž bylo podáno odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

Jak podat odpor proti příkazu

Podepsáním prohlášení se příkaz stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. O této skutečnosti musí být účastník předem prokazatelně poučen. Proti příkazu vydanému na místě nelze podat odpor.

Co dělá podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem.

Co všechno může být podmět

Podmětem může být podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce, částice i citoslovce. U podmětu tvořeného slovesem je třeba zdůraznit, že sloveso musí být v infinitivu.

Co to je stížnost

Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě nebo orgánu, pokud je předmětem nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta nebo osoby, vůči níž má adresát nějakou pravomoc nebo odpovědnost, zejména nemá-li takové podání podle zvláštních právních předpisů jiný …

Jak podat stížnost

Stížnost podejte předsedovi soudu, u kterého se řeší Vaše věc. Předseda stížnost vyřídí buď sám, nebo tím pověří místopředsedu soudu. Jak mohu stížnost podat Stížnost můžete podat písemně tak, že ji zašlete poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo ústně.

Co to je správní orgán

Správní orgány jsou věcně příslušné jednat a rozhodovat ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. Dle věcné příslušnosti se určuje typ či druh správního orgánu, který je oprávněn a povinen vést v konkrétním případě správní řízení a vydat rozhodnut.

Kdo může vydat opatření obecně povahy

Správní orgán nejprve návrh opatření obecné povahy s odůvodněním zveřejní na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat. V případě potřeby návrh zveřejní i jiným způsobem, v místě obvyklým.

Jak dlouho trvá řízení o přestupku

Rozhodnutí o přestupku

Příslušný správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně; není-li to možné, tak nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Kdo je dotčená osoba

Kdo je dotčenou osobou, jež má právo podat stížnost, definuje ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu. Jedná se o osobu, které se činnost správního orgánu v konkrétním případě dotýká, tj. kdokoli, kdo je dotčen ve svých právech, povinnostech či zájmech výkonem působnosti správního orgánu (§ 1 odst.

Kdy lze podat odvolání

Ze zákona máte lhůtu 15 dní pro podání odvolání. Jak jsme již zmiňovali, o lhůtě a dalších náležitostech podání opravných prostředků musíte být soudem informováni. Pokud by k tomu ve výjimečném případě nedošlo, nebo jste byli poučeni nesprávně, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení předmětného rozhodnutí.

Kdy se dává odvolání

❗POZOR NA LHŮTU – odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno písemně poštou, nebo do datové schránky.

Jak dlouho trvá správní řízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení jsou stanoveny v § 71 správního řádu. Podle tohoto ustanovení platí, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení [§ 71 odst. 1, 3 písm. a) správního řádu].

Kdo může podat odpor

Podat jej může obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce.

Co se děje po podání odporu

Odpor se podává k soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud odpor podáte včas, platební rozkaz se bez dalšího zruší v plném rozsahu a soud nařídí jednání, ve kterém bude rozhodovat znovu s tím, že budete mít možnost se k věci vyjádřit. Podáte-li však odpor po této lhůtě, soud jej odmítne.

Kdo podmět

Na podmět se ptáme 1. pádovou otázkou (kdo, co) a přísudkem. Konkrétně tedy kdo, co něco dělá. Při vyhledávání podmětu ve větě nám totiž pomůže přísudek.