Co je to Relative pronoun?

Co jsou Relative Clauses

Vztažné věty (případně také přívlastkové věty, v angličtině relative clauses nebo adjective clauses) jsou vedlejší věty, které rozvíjí nějaké podstatné jméno. Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc.
Archiv

Kdy se používá which a kdy that

Pomoci si můžeme tímto pravidlem: pokud vybíráme z neurčitého (velkého) počtu, použijeme tázací zájmeno what. pokud vybíráme z určitého (malého) počtu, použijeme which.

Který v AJ

který {zájmeno}

who {zájm.}

Který vztažné zájmeno

Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.

Kdy se píše Which

Vztažné zájmeno "WHICH" se překládá naprosto stejně jako vztažné zájmeno "WHO" – tedy "který" nebo "jenž". Rozdíl je pouze v použití. Vztažné zájmeno "WHICH" se totiž používá nikoli pro osoby, ale pro zvířata a neživé věci.

Kdy se píše that

V angličtině používáme dva typy ukazovacích zájmen: this (tento) a these (tyto) se používají pro věci, které má mluvčí u sebe. that (tamten) a those (tamty) použijeme pro věci, které jsou od něho vzdálené, jsou u osoby, se kterou se mluví, nebo jsou u nějaké třetí osoby.

Co to je that

It = osobní zájmeno / that = ukazovací zájmeno

It je osobní zájmeno, kterým označujeme třetí osobu jednotného čísla „ono, to„. That naproti tomu je ukazovací zájmeno. Ukazujeme na něco, co je od nás vzdálenější, a říkáme „tamto„.

Kde se píše the a kde ne

Člen neurčitý a – je pro podstatné jméno jednotného čísla, český ekvivalent je – nějaký, nějaká. Člen neurčitá an – používá se úplně stejně jako člen a – ale jen pro podstatná jména, která začínají na samohlásku. Člen určitý the – se používá pro podstatná jména jak jednotného tak množného čísla.

Co je whose

whose {zájmeno} jejichž {zájm.}

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Jak se poznají zájmena

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Kde se píše a An The

Člen neurčitý a – je pro podstatné jméno jednotného čísla, český ekvivalent je – nějaký, nějaká. Člen neurčitá an – používá se úplně stejně jako člen a – ale jen pro podstatná jména, která začínají na samohlásku. Člen určitý the – se používá pro podstatná jména jak jednotného tak množného čísla.

Jak nahradit that

„That“ v těchto případech mohou nahradit také vztažná zájmena „who“ (pro životné) a „which“ (pro neživotné). The man who helped us was very kind. (Muž, který nám pomohl, byl velice laskavý.) The family which lives upstairs is so loud.

Jaký druh zájmena je jenž

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Kdy IT kdy This that

This, that, these a those jsou zájmena UKAZOVACÍ (jak už psal pan Vít), kdežto „it“ je zájmeno OSOBNÍ. „it's my car“ bychom česky řekli „to je moje auto“, „this is my car“ bychom česky řekli „tohle je moje auto“.

Kdy použít That v angličtině

V angličtině používáme dva typy ukazovacích zájmen: this (tento) a these (tyto) se používají pro věci, které má mluvčí u sebe. that (tamten) a those (tamty) použijeme pro věci, které jsou od něho vzdálené, jsou u osoby, se kterou se mluví, nebo jsou u nějaké třetí osoby.

Jaký je rozdíl mezi the aa

Člen neurčitý a – je pro podstatné jméno jednotného čísla, český ekvivalent je – nějaký, nějaká. Člen neurčitá an – používá se úplně stejně jako člen a – ale jen pro podstatná jména, která začínají na samohlásku. Člen určitý the – se používá pro podstatná jména jak jednotného tak množného čísla.

Kdy je an

Neurčitý člen A nebo AN. Neurčitý člen používáme tehdy, kdy nemluvíme o žádné konkrétní věci. Osoba, se kterou se bavíme, tak již nemusí znát danou věc dopředu a nemusí si představovat tu konkrétní věc, kterou máte na mysli. Posluchač si může vybavit jakoukoli věc a ne právě jednu konkrétní.

Jaké zájmeno je to

Druhy zájmen

osobní (on, já, ty) přivlastňovací (náš, jejich, vaše) ukazovací (ten, ta, to)

Jaké zájmeno je mi

Mě/mně (zájmeno já)

1. pád Vašek
3. pád mně, mi Vaškovi
4. pád mě, mne Vaška
6. pád o mně o Vaškovi
7. pád mnou Vaškem

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Kdy se nepíše člen v angličtině

Člen se nepoužívá, pokud před podstatné jméno dáme přivlastňovací zájmeno (my – moje , your – tvoje, his – jeho, her – její, its – toho, our – náš, your – váš, their – jejich). Použití členu nepřipadá v úvahu ani tehdy, pokud je před podstatným jménem přivlastnění jiným slovem se zakončením “'s”.

Co je to vztažná věta

Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc. V češtině nejčastěji začínají na vztažné zájmeno 'který', v angličtině je nejběžnější vztažné zájmeno WHO pro životná podstatná jména (lidi), a WHICH pro neživotná (věci).

Jaké zájmeno je mě

Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6.

Co to je its

ITS – Inteligentní dopravní systémy. Půvab inteligentních dopravních systémů (ITS) spočívá v tom, že různé prvky skládačky udržitelné mobility jsou ve skutečnosti komplikovaně propojeny a díky ITS vzniká informační nadstavba nad mobilitou osob a věcí a také jsou zaváděny řídicí nástroje pro síťové odvětví dopravy.