Co je to sociální integrace?

Co je inkluze a integrace

Integrace znamená zapojení žáka do kolektivu. Inkluze je všeobecnější přístup ke vzdělání, kdy se snažíme nevyčleňovat žáky se speciálními potřebami, ale integrovat je.

Co je to integrace pedagogika

Pojmem integrace se označuje stav, kdy se postižený jedinec začleňuje zpět do společnosti, ze které byl předtím na základě svého postižení vyčleněn, tedy segregován. Školní integrace tedy znamená i integraci sociální. Zařazení některých postižených dětí do speciálních škol v sobě nese mnohá negativa.

Jak se nazyva Znevyhodneni postizeneho jedince

Inkluze je proces, kdy se příslušníci menšin nebo znevýhodněných skupin zúčastňují stejných běžných aktivit jako lidé z většinové společnosti. Jde o „vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích institucí“.

Která speciálně pedagogická metoda nahrazuje výkonnost postižené funkce

metoda kompenzace: speciálně pedagogické postupy, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných než postižených funkcí, 3. metoda rehabilitace: upravuje společenské a pracovní vztahy postiženého jedince, navazuje na reedukaci a kompenzaci. segregace, někdy užíváme také termín reintegrace).

Co to je integrace

Integrace má několik konkrétních významů v závislosti na tom, ve které oboru se používá. V obecné rovin však znamená začlenění nějké části do už ustaveného celku a její přizpůsobení. Sociální integrace tak znamená začleněné jedince do většinové společnosti, ve které žije.

Co to je inkluze

inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Opak je exkluze – vyloučení.

Co je integrovaný žák

Integrovaný žák je žák, který navštívil školské poradenské zařízení PPP a přinese do školy zprávu, ve které je doporučení k integraci, případně k vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Kde probíhá socializace

Členění socializace podle období a působení:

Primární socializace – prostřednictvím rodiny, přátel, sourozenců. Probíhá od raného dětství. Sekundární socializace – nastává později v dětství, probíhá prostřednictvím působení školy, spolužáků, organizací a medií.

Co patří do speciální pedagogiky

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Co je to Somatopedie

Somatopedie je speciálněpedagogická disciplína, zabývající se výchovou, vzděláváním a rozvojem osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených (s omezenou mobilitou a imobilních).

Co je to inkluze ve školách

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Co to je evropská integrace

Evropská integrace je „proces vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Toto politické, zákonodárné i ekonomické sbližování začalo brzy po druhé světové válce a znamená, že jednotlivé členské státy přenášejí některé své kompetence na společné instituce.

Proč inkluze

Hlavním cílem inkluze je podporovat rovné šance všech dětí na vzdělávání. Mezi základní principy inkluzivního školství patří důraz na spolupráci a otevřenost k jinakosti. V inkluzivní škole je samozřejmostí různorodé složení kolektivu, zároveň se ale každému jednotlivci dostává individuálního přístupu.

Kdy se zavedla inkluze

Jako inkluze se označuje společné vzdělávání dětí včetně těch, které mají speciální potřeby, ve spádových školách. U nás je zavedl zákon z roku 2005, který stanovil právo na vzdělávání ve spádové škole pro každé dítě, včetně těch s mimořádným nadáním nebo naopak nějakým tělesným či mentálním hendikepem.

Jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga

Požadované vzdělání

vyšší odborná škola (VOŠ) vysoká škola (VŠ – Bc., Mgr., Ing. studium) – musí být zaměřena na pedagogiku nebo musí AP alespoň splnit kvalifikační kurz pro asistent pedagoga.

Jaké jsou stupně socializace

Primární socializace – prostřednictvím rodiny, přátel, sourozenců. Probíhá od raného dětství. Sekundární socializace – nastává později v dětství, probíhá prostřednictvím působení školy, spolužáků, organizací a medií. Terciální socializace – probíhá po celý zbytek života.

Jak se realizuje socializace

Socializace je proces, který není nikdy zcela ukončen. Jedná se o proces, ve kterém se jedinec začleňuje do sociální skupiny, přičemž si osvojuje hodnoty skupiny, normy ve skupině panující, učí se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a schopnostem.

Co to je sociální pedagogika

Sociální pedagogika je pedagogická disciplína, studijní (profesní) obor i vyučovací předmět, která se zabývá pozitivním působením na jedince a jejím cílem je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti a uměl se vhodně přizpůsobit sociálnímu i přírodnímu prostředí.

Kdy vzniká deformace

Deformace většinou nastává působením nějaké vnější síly a může být buď vratná (například měkká a pružná část těla – třeba kůže – se po krátkém působení vnější síly vrátí do své původní podoby) nebo nevratná (např. při prudkém nárazu se kost může zlomit). Odvozené sloveso je deformovat.

Odkdy je inkluze

Jedním z prvních, kdo začal v resortu ministerstva školství používat pojem inkluze, byl v roce 2007 tehdejší ministr Ondřej Liška (Strana zelených). „Pojem inkluze je ustálený několik desetiletí, je užívaný v sociálních vědách a pedagogických oborech, značí společné vzdělávání dětí s různými potřebami.

Co je to mezinárodní integrace

V pojetí evropských studií znamená integrace soudržnost členských států Evropských společenství (ES), resp. Evropské unie (EU) a kontinuitní vývoj k jednotné Evropě, přes etapy vnitřního trhu, hospodářské a měnové unie k unii politické.

Kdo rozhoduje o inkluzi

Podpůrná opatření zákon dělí do pěti stupňů podle jejich náročnosti. První stupeň podpory poskytuje škola, o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně rozhoduje školské poradenské zařízení (speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko psychologická poradna) ve správním řízení.

Koho se týká inkluze

Inkluze se netýká jen žáků se zdravotním postižením či jinými znevýhodněním, ale všech. Dnes se setkáváme spíše s přístupem, kdy jsou selhávající žáci označeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je třeba věnovat specializovanou péči.

Co je to inkluze

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Jaký je rozdíl mezi školní asistent a asistent pedagoga

Školní asistent, na rozdíl od asistenta pedagoga, není spojen s konkrétním žákem (neposkytuje podpůrná opatření), působí v celé škole.