Co lze zjistit na matrice?

Co najdu v matrice

Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady).
Archiv

Jak zjistit informace o svých předcích

Základním zdrojem online přístupných archiválií jsou webové stránky nebo speciální portály oblastních archivů. Pro Čechy to jsou státní oblastní archivy v Praze, Litoměřicích, Plzni, Třeboni a Zámrsku, pro Moravu pak Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě.

Co se zapisuje do matriční knihy

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice, a narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.

Kdo může nahlédnout do matriční knihy

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis (příp.
Archiv

Jak zjistit jestli clovek zemrel

zavolat na okresní soud. Zde sdělit, že potřebuješ ověřit úmrtí, přepojí tě na infocentrum nebo přímo na dědické oddělení, sdělíš celé jméno a datum narození a oni ti řeknou, zda ho evidují v evidenci místně příslušných a zda, případně kdy zemřel. Zápis do evidence obyvatel o úmrtí se dělá hned.

Co je potřeba k prohlášení o otcovství

V případě určení otcovství k narozenému dítěti předložíte matričnímu úřadu:rodný list dítěte,doklady totožnosti rodičů dítěte,v případě rozvedené matky – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,v případě ovdovělé matky – úmrtní list manžela,příp. rodné listy společných dětí.

Jak zjistit místo úmrtí osoby

Vzhledem k tomu, že se jedná o Vašeho otce, datum a místo úmrtí můžete zjistit podáním žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel. Žádost je třeba podat na předepsaném tiskopise a zaplatit správní poplatek. Konkrétní postup naleznete na webu Ministerstva vnitra. Držím palce na cestě za informacemi.

Kde jsou uloženy matriky

Živé matriky se nacházejí na matričních úřadech (podle zákona 100 let od posledního zápisu v knize narození a 75 let od posledního zápisu v knize manželství a knize úmrtí), mrtvé matriky pak v jednom městském (Archiv hlavního města Prahy) a sedmi státních oblastních (v Praze, Plzni, Třeboni, Hradci Králové (fakticky na …

Co dělat s úmrtním listem

Vybrat pohřební službu a vypravit pohřeb.Pronajmout hrobové místo.Zažádat o vdovský nebo vdovecký důchod.Zažádat o sirotčí důchod.Zažádat o pohřebné

Jak zjistit jestli někdo žije

Metody ověření životaschopnosti osoby: jak zjistit, zda je někdo stále naživu. A je možné předem zjistit, zda příbuzný ještě žije Ano, to se dá zjistit z informačního systému evidence obyvatel. Informaci je zde možné získat o osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

Kdy se dá udělat test otcovství

Test otcovství lze provést prakticky kdykoliv během života, v jakémkoli věku dítěte i domnělého otce.

Co dělat když zjistím že dítě není moje

Popření otcovství v manželství

Muž má právo popřít otcovství k dítěti své manželky, pokud zjistí, že není jeho. Nicméně, zákon zohledňuje i zájem dítěte, proto rozhodnutí muže omezuje lhůtami. Pokud muž zjistí, fakta, ze kterých může usoudit, že dítě není jeho (řekne mu to sama manželka, provalí se nevěra atd.)

Jak zjistit zda osoba žije

A je možné předem zjistit, zda příbuzný ještě žije Ano, to se dá zjistit z informačního systému evidence obyvatel. Informaci je zde možné získat o osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

Jak dlouho se čeká na úmrtní list

Matriky mají na vystavení úmrtního listu 30 dní od chvíle, kdy se o úmrtí dozví z Listu o prohlídce zemřelého, který jim zašle lékař. Je ale možné, že si ho budete moci vyzvednout dříve.

Jak získat křestní list

Ale nový křestní list, respektive duplikát toho vašeho, získáte jen na farnosti, kde vás křtili. Takže je důležité zjistit si, kde jste byli pokřtěni. Tam je vhodné napsat, případně vyplnit oficiální formulář a požádat o duplikát.

Co se stane až umřu

Smrt přichází velmi rychle poté, co srdce přestane bít, ustává přísun krve k životně důležitým orgánům včetně mozku. Poté, co se srdce zastaví, dostavují se během několika sekund všechny příznaky toho, že je člověk shledán mrtvým. Okamžik, kdy jsou přítomny všechny tři parametry, je definován jako čas smrti.

Kam volat při úmrtí doma

Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava. Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení: Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu.

Jak zjistit smrt

zavolat na okresní soud. Zde sdělit, že potřebuješ ověřit úmrtí, přepojí tě na infocentrum nebo přímo na dědické oddělení, sdělíš celé jméno a datum narození a oni ti řeknou, zda ho evidují v evidenci místně příslušných a zda, případně kdy zemřel. Zápis do evidence obyvatel o úmrtí se dělá hned.

Jak zjistím že jsem otec

Naproti tomu vyloučit otcovství lze se stoprocentní jistotou. Protože je třeba analyzovat DNA, test otcovství nemůže provést například obvodní lékař. Analýza se musí provést v laboratoři, která má k tomu dostatečné vybavení. K analýze se většinou používá vzorek krve, ale některým laboratořím stačí stěr z dutiny ústní.

Jak zjistit jestli je dítě moje

Jedině genetickými testy otcovství. Podobné myšlenky by mohlo mít docela hodně českých mužů. Podle nejrůznějších údajů totiž 5 až 10 procent dětí nevyrůstá se svým biologickým otcem.

Kdo platí alimenty po zemřelém otci

1. dlužné výživné z minulosti bude možno žádat po dědici Vašeho zemřelého bývalého manžela. 2. vyživovací povinnost do budoucna – máte primárně Vy a pak by ji bylo možné požadovat po prarodičích, jak byl výše uvedeno.

Jak zjistit jestli zemřel

zavolat na okresní soud. Zde sdělit, že potřebuješ ověřit úmrtí, přepojí tě na infocentrum nebo přímo na dědické oddělení, sdělíš celé jméno a datum narození a oni ti řeknou, zda ho evidují v evidenci místně příslušných a zda, případně kdy zemřel. Zápis do evidence obyvatel o úmrtí se dělá hned.

Jak zjistit jestli je někdo mrtvy

bohužel toto možné není. Také na matrice Vám informaci o zemřelém, pokud nejste přímý příbuzný, nesdělí. Jediná možnost je pokusit se kontaktovat někoho z příbuzných nebo se můžete zkusit podívat na virtuální hřbitov http://vzpominky.nezavirejteoci.cz/ , jestli někdo z blízkých tomuto člověku nezaložil pomník.

Jak zjistit příčinu smrti

Jak zjistím příčinu smrti – tuto informaci nelze sdělit telefonicky. Pozůstalý se musí dostavit osobně v pracovní době, tj. pondělí až pátek od 8 do 14.00 hodin na Ústav soudního lékařství. Zde bude osobně ověřena totožnost pozůstalého a příbuzenský poměr k zemřelému.

Jak zjistím že jsem pokřtěná

Zápis o křtu se dá dohledat na farním úřadu farnosti, kde jsem byl pokřtěn/ kde jsem se narodil. Nevíte-li, zeptejte se rodičů či starších příbuzných.