Co patří do poznámky pod čarou?

Co se píše do poznámky pod čarou

Pomocí poznámek pod čarou a vysvětlivek můžete vysvětlit, komentovat nebo odkazovat na něco v dokumentu. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky jsou na konci dokumentu nebo oddílu.
Archiv

Jak upravit poznámky pod čarou

taková, že stačí najet myší nad příslušný index poznámky, a zobrazí se v kontextové nabídce text poznámky pod čarou. Zároveň tato funkce pomáhá rychlému dohledání informací v textu. Nechte si zdarma zkontrolovat formátování dříve, než na chyby přijde oponent. Kontrolu formátování už využilo přes 628 lidí.
ArchivPodobné

Jak označit všechny poznámky pod čarou

Vyberte všechny poznámky pod čarou v dokumentu pomocí Ctrl + A. Můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + A vybrat všechny poznámky pod čarou najednou v dokumentu Word.

Jak napsat poznámku autora

Jak psát poznámky pod čarou

Poznámky uvozujeme vždy číslem nebo hvězdičkou, kterou umisťujeme hned za citovanou větu či odstavec. Symbol by měl být vždy napsaný menší velikostí a vložen jako horní index. Na konci strany pak pod čarou napíšeme právě dané symboly, které nám odkazují na citovanou větu.
Archiv

Jak přidat poznámky pod čarou

Přidání poznámky pod čarouKlikněte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a přidá značku poznámky pod čarou do dolní části stránky.Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak číslovat poznámky pod čarou

Formální úprava poznámek pod čarou

Poznámky pod čarou se číslují průběžně v celém textu arabskými číslicemi pomocí „horního indexu“. Písmo v poznámkách pod čarou je zpravidla o dvě velikosti menší než hlavní text práce a řádkování je jednoduché (např. písmo Times New Roman, velikost písma 10 bodů, řádkování 1).

Jak se značí poznámka

V textu je zastoupena pořadovým číslem nebo symbolem formátovaným zpravidla jako horní index a umístěným bezprostředně za související text. Pokud je poznámka umístěna na konci věty za interpunkcí, považuje se za relevantní pro celou větu. V jednom místě jich může být i více.

Jak na přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak vložit poznámku pod čarou se stejným číslem

Přidání poznámky pod čarou

Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a přidá značku poznámky pod čarou do dolní části stránky. Zadejte text poznámky pod čarou. Tip: Pokud se chcete vrátit na místo v dokumentu, poklikejte na značku poznámky pod čarou.

Co to je poznámka

Poznámka je text umístěný zpravidla pod čarou ve spodní části stránky dokumentu, případně souhrnně na konci kapitoly nebo celého dokumentu. Slouží k doplnění dané pasáže o další komentáře, citace nebo odkazy.

Jak udělat nepřímou citaci

Nepřímá citace neboli parafrázeformulujeme vlastními slovy, ale neměníme význam původní myšlenky.do uvozovek se neuzavírá

Jak vypadá parafráze

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak se dělají poznámky pod čarou ve Wordu

Přidání poznámky pod čarouKlikněte na místo, kam chcete přidat poznámku pod čarou.Klikněte na Reference > Vložit poznámku pod čarou. Word vloží do textu značku odkazu a přidá značku poznámky pod čarou do dolní části stránky.Zadejte text poznámky pod čarou.

Jak citovat člověka

Obecná struktura:Jméno dotazovaného, relevantní informace o dotazovaném (podle zaměření práce) [typ sdělení].ANTLOVÁ, Marie, středoškolská učitelka [ústní sdělení].(práce se zabývá metodami výuky na středních školách)LUKASOVÁ, Pavla, zdravotní sestra FN Brno [ústní sdělení].

Jak někoho citovat

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak citovat odkaz

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak nepřímo citovat

Nepřímá citace neboli parafrázeformulujeme vlastními slovy, ale neměníme význam původní myšlenky.do uvozovek se neuzavírá

Jak změnit číslo poznámky pod čarou

Změna číslování a rozvržení poznámky pod čarouZvolte možnost Text > Volby poznámek pod čarou dokumentu.V záložce Číslování a formátování vyberte volby, které určují schéma číslování a vzhled formátování čísla odkazu a textu poznámky pod čarou.

Jak se parafrázuje

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak citovat když autor cituje jiného autora

Pokud byste původní zdroj nenalezla, potom odstavec citujte (musí-li být v plném znění) tak, že citaci graficky vyznačíte např. kurzívou nebo ji dejte do uvozovek. Ve vašem případě by ale, podle mého názoru, stačilo text jen parafrázovat.

Jak citovat umělou inteligenci

Patří sem následující:Název zdroje (popis promptu)Název AI nástroje (např. ChatGPT)Verze AI nástroje (datum dané verze)Název společnosti, která AI vytvořila.Datum vytvoření obsahu.URL adresa AI nástroje (případně unikátní URL konverzace, je-li k dispozici, viz dále)

Co vše je nutné citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak vypadá citát

Citovaný text (citát) je vždy označený uvozovkami a je doplněný odkazem na zdroj. V odkazu na zdroj se uvádí i číslo stránky (pokud má zdroj číslované strany). Celý bibliografický zápis zdroje (bibliografická citace) se píše do seznamu použitých zdrojů na konci práce.

Co všechno se cituje

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak citovat diplomovou práci APA 7

2.5 Citace diplomových a disertačních prací

Tištěná verze: Autor/ka. (Rok.) Název závěrečné práce: podnázev [Typ závěrečné práce]. Vysoká škola.