Co patří do speciální pedagogiky?

Co je předmětem speciální pedagogiky

Předmětem SP je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami. Cílem SP je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.

Co patří mezi pedagogické disciplíny

Základní pedagogické vědy – například didaktika, obecná pedagogika, teorie výchovy, apod. Hraniční pedagogické vědy – například ekonomika vzdělávání, sociologie výchovy, apod. Aplikované pedagogické vědy – například předškolní, školní, vojenská, speciální, apod.

Co je to vada speciální pedagogika

Cílem speciální pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace (začlenění do společnosti). – má 4 stupně: INTEGRACE – úplné zapojení a splynutí znevýhodněného jedince ve společnosti (krátkozrakost, alergie, astma lehčího stupně, …)

Co je cílem speciálně pedagogické diagnostiky

Je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. diagnóza – stanovení nějakého výsledku (např. zjištění autismu, mentální retardace apod.)

Jak se dělí speciální pedagogika

Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem.

Proč studovat speciální pedagogiku

Na speciální pedagogice je skvělé, že se jedná o nesmírně rozmanitý obor, který nabízí práci s mnoha cílovými skupinami a v mnoha prostředích a oblastech. Každý, koho práce s lidmi se speciálními potřebami zajímá, si tak během studia může najít to, co mu sedí nejlépe.

Jak se nazývá disciplína speciální pedagogiky která se zabývá výchovou vzděláváním sociálním a pracovním uplatněním jedinců s narušenou komunikační schopnosti

Na základě těchto východisek Sovák (1980) definoval etopedii jako „úsek speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí obtížně vychovatelných“.

Co je to metodologie pedagogiky

Metodologie pedagogiky – systém teoretických principů, metod a způsobů popisu, analýzy, objasňování a výkladu pedagogických jevů; zahrnuje i otázky plánování a realizace pedagogického výzkumu (Průcha, et al. 2009, s. 153).

Co znamená ve speciálně pedagogické praxi pojem kompenzace

Soubor speciálně pedagogických metod a postupů zaměřených na zdokonalování výkonnosti jiného orgánu a jeho funkce, než je oblast postižená. Kompenzace pomáhá jedinci vyrovnávat se s omezením výkonu v dané oblasti zvýšením funkce jiného orgánu (například rozvíjení sluchového vnímání při postižení zraku).

Kdo provádí speciálně pedagogickou diagnostiku

Pedagogická diagnostika je především záležitostí školy.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) provádí speciálně-pedagogickou diagnostiku a psychologické vyšetření.

Kdo zřizuje SPC

SPC jsou zřizována podle druhu zdravotního postižení a tomu odpovídajících speciálně vzdělávacích potřeb.

Kde může pracovat speciální pedagog

studia – Speciální pedagogika: Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Jak dlouho se studuje speciální pedagogika

Informace o studiu

Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Jaké jsou funkce pedagogiky

Současná pedagogika má 4 základní funkce – poznávací, teoretická, prognostická a kulturně zprostředkovací.

Jaké jsou metody pedagogického výzkumu

empirické metodypozorováníexperiment.dotazník.rozhovor.obsahová analýza dokumentůtechniky měření (ústní, písemné, praktické zkoušky, testy, škálování, měření v oblasti sociálních vztahů)

Co je to edukační realita

Edukační realita je každá taková skutečnost (prostředí, situace, proces aj.), objektivně se vyskytující v lidské společnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy nebo jsou vyvíjeny nebo fungují nějaké edukační kon- strukty.

Čím se zabývá Somatopedie

se zabývá výchovou a vzděláváním jedinců s tělesným a zdravotním postižením. Název oboru pochází z řeckých slov soma (tělo) a paideia (výchova). Tělesné postižení – přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální výkony.

Která speciálně pedagogická metoda zlepšuje výkonnost postižené funkce

Reedukace – souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými zlepšujeme v mezích daných možností výkonnost v oblasti poškozené funkce. Zaměřuje se na funkci postiženou (např. reedukace sluchu).

Co je to diagnóza

Diagnostika je proces stanovení diagnózy u konkrétního pacienta. Diagnostiku provádí lékař specializovaný ve svém oboru. Odvozené sloveso je diagnostikovat, odvozené přídavné jméno je diagnostický. Viz také diagnóza.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Co dělá speciální pedagog ve škole

Školní speciální pedagog (ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Co obnáší práce speciálního pedagoga

Pracuje na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními dětmi a dětmi s postižením. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání. Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení co nejvyššího stupně socializace u každého dítěte.

Jak se stát speciálním pedagogem

Jedinou možností, jak získat kvalifikaci speciálního pedagoga v rámci celoživotního vzdělávání, je absolvování „Doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace“ dle § 6a Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Co obnáší studium pedagogiky

Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Studijní program obsahuje teoretická témata z pedagogických a psychologických věd, která jsou doplněná distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami.

Co je základem pedagogiky

Pedagogika se řadí mezi sociální vědy a zabývá se vzděláváním a výchovou jako cílevědomou a plánovitou přípravou jedince pro život, která vychází ze společenských potřeb. Předmětem pedagogiky je tedy edukační realita, procesy i konstrukty.