Co to je disonance?

Co to je kognitivní disonance

Kognitivní disonance („poznávací nesoulad“) je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, například mezi postoji (znalostmi, vírou, chováním) a skutečným stavem věci. Kognitivní disonance, jak ji popsal Leon Festinger, je vlastně snaha o udržení konzistentního příběhu o sobě.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Konsonance

Konsonance je souzvuk dvou nebo několika tónů, který na náš sluch působí příjemně.

Co to je kognitivní porucha

Souhrn: Poruchy kognitivních funkcí nejsou většinou izolované poruchy jedné funkce, především paměti, ale často se přidružují i poruchy dalších poznávacích funkcí včetně funkcí exekutivních. Jsou popsány základní poruchy kognitivních funkcí – demence, lehké poruchy poznávacích funkcí a ohraničené amnestické syndromy.

Co je kognitivní konflikt

Kognitivní disonance (Cognitive dissonance) je součástí sociální psychologie. Teorie se zabývá lidským chováním a přesvědčením, které se vzájemně neshodují a vzniká tak vnitřní konflikt. Projev kognitivní disonance je především nepříjemný pocit neklidu a napětí.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to disharmonie

Disharmonie označuje v hudbě nehezký či nepříjemný souzvuk. Nelze jej ovšem obecně chápat jako něco objektivně nepatřičného, neboť může být zcela záměrnou součástí skladby.

Jak poznat poruchu paměti

Symptomy kognitivních poruchztráta paměti (zvláště krátkodobé)postižení úsudku.poruchy orientace v čase a prostoru.problémy s rozhodováním.obtížná komunikace.neadekvátní pláč či smích.

Co je to vnitřní konflikt

Typy intrapsychických konfliktů

V experimentální psychologii se vnitřními konflikty zabýval Kurt Lewin. Vnitřní konflikt podle K. Lewina vyjadřuje psychický stav způsobený působením přibližně stejných protikladných sil, které na člověka působí v daném fyzickém, psychickém anebo sociálním poli.

Co patří mezi kognitivní procesy

Kognitivní systém čili soubor všech kognitivních procesů zahrnuje vnímání, paměť, učení, představivost, myšlení (a v rámci něj usuzování, posuzování, řešení problémů, rozhodování se, tvoření nových myšlenek a spolu s tím tvořivost) a také pozornost a řeč.

Co to je exekutiva

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to disharmonický vývoj osobnosti

Disharmonický vývoj osobnosti je stav, kdy se jedinec nevyvíjí harmonicky a jeho osobnostní rysy jsou nesourodé a nevyvážené. Tento stav může být způsoben různými faktory, jako jsou genetické predispozice, traumatizující zážitky, nedostatečná péče v dětství nebo nevhodné prostředí.

Jak začíná demence

Časné příznaky stařecké demence jsou občasné změny osobnosti a lehká ztráta paměti a komunikačních schopností spolu s problémy s logickým uvažováním. Postupná patologie se projevuje zhoršením paměti a počátkem zhoršování kognitivních funkcí.

Kdy zacina demence

Stařeckou demencí trpí až 5 procent lidí, kteří mají více než 65 let. K nejčastějším příčinám této choroby patří Alzheimerova a Parkinsonova nemoc. Kromě toho se může objevit i ischemicko-vaskulární narušení mozku, tedy vaskulární demence. Její příčinou je nedostatečné okysličení mozkové tkáně.

Jak se projevuje frustrace

Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, který člověk prožívá, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už proto, že už to zkrátka není možné, anebo v tom brání něco, s čím si nelze poradit. Projevuje se zklamáním či pocitem zmaru.

Jak se dělí konflikty

Z psychologického hlediska můžeme podle Křivohlavého (2013) konflikty dělit na: a) konflikty představ – vjemů, b) konflikty názorů – kognitivní, c) konflikty názorů – hodnoticí, d) konflikty postojů – emocionálního zabarvení, e) konflikty zájmů – motivační.

Jak zlepšit kognitivní funkce

Existuje mnoho způsobů, jak pomoci udržet dobrou paměť a kognitivní funkce. Pravidelné čtení, každodenní luštění sudoku nebo křížovek v novinách, memorování slov z poezie, hry nebo učení se něčemu novému, to vše může pomoci udržet paměť v dobré kondici.

Kdo má nejvyšší moc v ČR

Prezident republiky je hlavou státu a je volen přímou volbou na pětileté volební období. K jeho pravomocem patří jmenování a odvolávání vlády a jejích členů, svolávání zasedání Poslanecké sněmovny a případné rozpouštění Poslanecké sněmovny.

Kdo realizuje moc výkonnou

V České republice výkonnou moc obstarává především vláda a prezident. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné. Vláda nemůže vydávat zákony, pouze podzákonné předpisy – například vládní nařízení.

Jak vzniká porucha osobnosti

Mezi příčiny poruch patří především dědičné vlivy, dále pak vlivy psychosociální (zejména výchova). Ke změně osobnosti však může dojít i v průběhu života následkem psychického traumatu, endokrinopatií, stresu, užívání drog, vaskulárních onemocnění CNS, expanzivních procesů nitrolebních nebo jiného duševního onemocnění.

Jak vzniká hraniční porucha osobnosti

Biopsychosociální teorie přičítají vznik hraniční poruchy osobnosti interakcím mezi vrozenou citovou zranitelností a špatným prostředím v dětství. Podle Látalové a kol. se jedná o nejčastější poruchu osobnosti, která se objeví v psychiatrické péči.

Co urychluje demencí

Rizikovými faktory jsou neléčený vysoký tlak, zvýšený cholesterol, kouření a cukrovka. Demence může také provázet i jiná onemocnění mozku, jako je například Parkinsonova a Huntingtonova nemoc či roztroušená skleróza mozkomíšní.

Jak se chová člověk s demencí

Lidé s demencí často trpí tím, že se jim nedaří dělat věci jako dřív, ztrácejí soběstačnost, přestávají rozumět druhým, nechápou společenské situace, nedokážou ovládat své pocity nebo se vyjadřovat tak, jak to dokázali dříve.

Jak se pozná demence

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.Problémy s vykonáváním běžných činnostíProblémy s vyjadřováním.Časová a místní dezorientace.Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek.Problémy s abstraktním myšlením.Zakládání věcí na nesprávné místo.Změny v náladě nebo chování

Jak se vyrovnat s frustraci

Jak se můžete vypořádat s frustracípřijímáte své emoce a dokážete je zvládat.máte okruh blízkých lidí, které můžete požádat o podporu.analyzujete příčiny neúspěchů a poučíte se z nich.svou hodnotu neměříte podle svých životních neúspěchůmůžete se těšit z toho, čeho jste již v životě dosáhli.