Co to je integrovat?

Co to znamená integrovat

Vytváření celků z původně samostatných systémů. Spojování částí v celek.

Co to je implementovat

Implementace je proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo projektu za účelem jejího dalšího použití. Implementaci předchází analýza zadání, plánování postupu a očekávaných výsledků.

Co je to interakce

INTERAKCE-vzájemné působení, vzájemné vazby a vzájemné ovlivňování v sociálních skupinách mohou mít tyto formy: koakce, kooperace, rivalita, a soutěžení.

Co to je systém

Systémem se v exaktní vědě, technice, a v systémovém pojetí rozumí kognitivní (znalostní) model dané části reálného světa (existující či projektované), reprezentovaný nástroji exaktního světa (matematika, formální logika, programovací jazyky, jazyky blokových schémat).

Co je inkluze a integrace

Integrace znamená zapojení žáka do kolektivu. Inkluze je všeobecnější přístup ke vzdělání, kdy se snažíme nevyčleňovat žáky se speciálními potřebami, ale integrovat je.

Co je to internovat

Internace je pojem, který v plném významu označuje nucené uvěznění osoby a její držení na určitém místě nebo na omezeném prostoru po určitou dobu; zpravidla z politických, náboženských, etnických či jiných společenských příčin.

Jak nahradit slovo bohužel

BohuželBohužel.naneštěstížel.pohříchu.bohudíky.

Co to je relevance

Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud významně zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost jeho dosažení.

Co to je interaktivní

Interaktivní – umožňující vzájemnou komunikaci mezi zařízením a uživatelem. O interaktivitě se v informatice hovoří ve chvíli, kdy uživatel komunikuje se zařízením, jež nějakým způsobem ve vzájemné komunikaci pokračuje. Důležité je, aby komunikace probíhala vzájemně, a to na základě nějakých podnětů.

Co je to sociální interakce

Sociální interakce je proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Tento proces může mít podobu verbální i neverbální. Jde o jakoukoli formu setkání mezi jedinci. Toto působení vyvolává reakci.

Co to je operační systém

Operační systém je základní programové vybavení počítače, které umožňuje běh programů a ovlivňuje, jak bude počítačový systém komunikovat s uživatelem.

Jak se píše systém

Dále píšeme Y v některých slovech cizího původu, například symbol, systém, psychologie, symetrie, symfonie, syntéza, sympatický, synonymum.

Co to znamená inkluzivní

Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku. Opak je exkluze – vyloučení.

Co je to integrace ve škole

Integrace znamená zapojení žáka do kolektivu. Inkluze je všeobecnější přístup ke vzdělání, kdy se snažíme nevyčleňovat žáky se speciálními potřebami, ale integrovat je.

Co je to internační tábor

Příslušníci států, s nimiž nebylo Německo ve válečném konfliktu, byli soustředěni v tzv. internačních táborech = Internierungslager. Tito internovaní občané byli pak nasazováni do práce v případě, že odmítali pracovat nebo nějak jinak porušovali táborové směrnice, byli posíláni do koncentračních táborů.

Jak nahradit slovo mít

Držet, nosit. Pokud něco máme v ruce, na zádech, v tašce, košíčku nebo třeba kabelce, můžeme sloveso mít nejčastěji nahradit synonymy držet nebo nést.

Co znamená naneštěstí

Naneštěstí je to úplnej hnůj. Naneštěstí mu to ublížilo. Směrnice naneštěstí postupuje v Radě hlemýždím tempem a setkala se se značným odporem ze strany některých členských států. Děti jsou v této oblasti naneštěstí daleko před námi.

Co to je nejrelevantnější

Relevance tedy znamená vhodnost a významnost informace vzhledem k danému účelu. Je to vztah významnosti mezi dokumentem a člověkem, který hledá informace. Nejrelevantnější jsou poté ty informace, které se nejvíce blíží informační potřebě nebo otázce, kterou si člověk klade.

Jak poznat relevantní zdroj

Kvalitu informačních zdrojů můžeme hodnotit podle různých hledisek. Mezi ta základní patří odbornost autora. Dále pak objektivnost a nezaujatost prezentování informaci. Důležitá je také ucelenost a v neposlední řadě je podstatným kritériem aktuálnost.

Co je to komunikace

Podstatou termínu komunikace (latinsky communicatio) je "spojení". V obsahovém typu lidského jednání jde o spojení dvou vědomí prostřednictvím sdělování (komunikace). Toto spojení mohou podporovat různé technické (distribuční) prostředky, média, které k tomu mohou využívat různé cesty.

Co je sociální vztah

Sociální vztahy – sociální interakce – vstupování do všech společenských vztahů – například rodinné, kamarádské, pracovní, partnerské, zájmové. Lidi vstupují do vztahů z jasných důvodů – kulturní, ekonomické, sociální. Sdružujeme se na základě stejných zájmů, kulturní předurčenosti, podobných názorů.

Co to je multitasking

Multitasking je schopnost operačního systému spravovat více úloh (také nazývané procesy) současně. Umožňuje uživateli pracovat s více aplikacemi najednou bez toho, aby jedna aplikace musela čekat na dokončení jiné. Existují dva základní druhy multitaskingu: preemptivní a kooperativní.

Co to je Linux

Linux je v prvé řadě komunita vývojářů a uživatelů, v druhé řadě je to volně šiřitelný a moderní operační systém, který si zakládá na otevřeném (open source) a svobodném přístupu k zdrojovému kódu. Linuxové jádro (kernel) je dnes komplexní platformou, včetně grafických prostředí a množství programů.

Jak se naucit i y

Měkké a tvrdé souhlásky: mix

V českých slovech píšeme po měkkých souhláskách (c, j, ž, š, č, ř, ď, ť, ň) vždy měkké I. Po tvrdých souhláskách (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme vždy tvrdé Y. U písmen D, T, N volíme písmeno podle výslovnosti: dívka vs. dým, tisk vs.

Co je tvrdé Y

Y je 25. písmeno latinské abecedy. Jeho název v češtině je ypsilon nebo tvrdé y. Ve slovech českého původu vyznačuje tvrdou výslovnost předcházejících souhlásek d, t nebo n.