Co to je kontext?

Jak nahradit slovo kontext

KontextKontext.souvislost (významová)okolí (jazykové n. nejazykové)

Co to je podtext

PODTEXT (subtext) Význam (soubor významů), který v textu není vyjádřen explicitně, ale vyvozuje se interpretací v určitém ↗kontextu.

Co to je souvislost

Koherence, vztah pohybù, vzájemná závislost pøi níž zmìna jednoho vyvolává zmìny druhého a naopak; univerzální vztah mezi vìcmi, jevy a procesy, vyplývající z materiá [..]

Co to je kauzální nexus

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus (nexus causalis) je objektivní, kauzální vztah mezi příčinou a následkem, který je v právu nutným předpokladem vzniku odpovědnosti, např. za újmu nebo za trestný čin.

Co to je kauzalita

Kauzalita je příčinná souvislost. Je to souvislé řetězení několika dějů charakterizované vztahem příčina – účinek. Právě kauzální řetězení, je významným článkem našich poznávacích aktivit. Každodenní praxe vyžaduje vysvětlení, jejichž základním stavebním kamenem je princip kauzality.

Co je to Nexus

Nexus může být v obecném slova smyslu rámec, kulisa, paradigma, pozadí, souvislost, konnex.

Co je kauzální vztah

Kauzální vztah je většinou považován za jednu ze samozřejmých jistot. Zdá se přirozené, že každý děj, každá věc má svou příčinu, které tomuto ději (věci) předcházela, určovala jej a bez níž by se tento děj nikdy neudál.

Co to je příčina

Příčina či příčiny může znamenat: to, co způsobilo následek, lat. causa – viz kauzalita.

Co je to kauzální riziko

Příčinnost. Vztah mezi dvěma jevy, kdy ten nastávající v čase jako druhý je považován za následek jevu prvního. Nutnou podmínkou kauzality mezi dvěma proměnnými je právě časová následnost, jejich vzájemná korelace a vyloučení ostatních proměnných jako příčin pro shodný následek.

Jaký je rozdíl mezi důsledkem a příčinou

Na rozdíl od toho je příčina děj, stav v člověku nebo ve skutečnosti mimo něj, které vyvolávají bez záměru a bez volního rozhodnutí, jimiž vůbec nevládnou, následek, účinek,[4] tj. jiný děj (stav) ve skutečnosti mimo člověka nebo děj (stav) v člověku samém, děj, jehož je člověk mimovolným nositelem.

Co je příčina a důsledek

– Příčina je to, co způsobuje změnu. Může se jednat o nějaké silové působení, ale také to může být myšlenka. – Následek je změněný stav, situace, jev, skutečnost, která je něčím způsobena.

Co je to kauzální vztah

Kauzální vztah je většinou považován za jednu ze samozřejmých jistot. Zdá se přirozené, že každý děj, každá věc má svou příčinu, které tomuto ději (věci) předcházela, určovala jej a bez níž by se tento děj nikdy neudál.

Co je to kauzální

Kauzalita (z lat. causa, příčina) znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem. V silnějším smyslu přesvědčení, že nic se neděje bez dostatečné příčiny (determinismus).