Co to je styl?

Na čem závisí styl

Styl vymezený na základě funkce textu, tedy na základě jednoho z ↗objektivních stylotvorných faktorů; jeden z typů ↗stylů objektivních. Objektivní podmínky komunikace zavazují původce promluvy k jistému stylotvornému chování, mají tedy stylotvornou účinnost.

Co patří do stylistiky

Stylistika je nauka o slohu (stylu), zabývá se slohovou výstavbou jazykového projevu, popisuje prostředky této výstavby a jejich působení na adresáta. Sloh (styl) se projevuje ve výběru a uspořádání jazykových prostředků, které závisí na autorovi i na dalších podmínkách, za kterých jazykový projev vzniká.

Co je to stylista

Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu (komunikátu), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek).

Co to jsou stylistické chyby

Mezi stylistické chyby patří i nevhodné použití výrazů, které lze charakterizovat jako archaické či nespisovné, pokud jich autor neužívá se specifickým komunikačním záměrem, např.

Co to je syntaktická chyba

Syntaktická chyba je označení pro nějaký nedostatek ve skladbě. Skladba v češtině zahrnuje zjednodušeně řečeno správné a vhodné řazení slov ve větě. Syntaktické chyby jsou v médiích velmi časté a vznikají ze spěchu a nepozornosti.

Co je sémantická chyba

Typy chyb. Syntaktické: chyba v zápise, např. chybějící závorka apod. Sémantické: program dělá něco jiného, než jsme zamýšleli.

Co to je větný člen

Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Pozná se podle toho, že se dá ve větě přesunout jen jako celek. Slova se mluvnicky spojují ve věty, stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty. Větným členem se stává každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funkci.

Co to je syntaxe

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína, jež zkoumá vzájemné vztahy mezi znaky (např. vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem, také ale čísly nebo logickými symboly).

Co to je sémantika

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř. i vyšších textových jednotek. Význam se často spojuje či ztotožňuje se vztahem těchto výrazů ke skutečnosti, kterou označují.

Jaké jsou základní větné členy

Základní větné členy jsou podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy jsou předmět, příslovečné určení, přívlastek a doplněk. Větný člen může být tvořen jedním slovem, někdy ho ale může tvořit i spojení více slov.

Jak se značí přívlastek

Stojí většinou před podstatným jménem (v antepozici) a nejčastěji je reprezentován přídavným jménem, nebo zájmenem, zastupujícím přídavné jméno. Na přívlastek shodný se ptáme otázkami: jaký, který, čí. Při větném rozboru se označuje zkratkou PkS nebo AtK (atribut kongruentní).

Čím se zabývá skladba

Skladba (neboli odborně syntax) je lingvistická disciplína, která se zabývá vztahy slov ve větě a větnými konstrukcemi. Na základních a středních školách se o skladbě bavíme převážně v souvislosti s větnými členy a vedlejšími větami, vztahu mezi nimi, interpunkcí atp.

Co to je programovací jazyk

Programovací jazyk je nástroj pro vytváření algoritmů neboli programů, díky nimž mohou počítače provádět různé operace. Programovacím jazykem formuluje programátor řešení daného problému, podle kterého následně počítač postupuje.

Co je to pragmatik

Pragmatika nebo také pragmatická lingvistika (z řeckého pragma, skutek) je moderní vědecká disciplína na pomezí lingvistiky a filosofie, která se zabývá řečovými akty (promluvami, výpověďmi) jako účelnou praxí řeči: člověk, který mluví, nejen něco říká, ale obvykle tím sleduje i nějaký záměr.

Co se určuje ve větě

Řadí se mezi ně: přívlastek, předmět, příslověčné určení a doplněk.

Jak poznat přívlastek ve větě

Pro přívlastek platí:Blíže určuje podstatné jméno.Může být vyjádřen: podstatným jménem, přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, slovesem v infinitivu.Ptáme se na něj: Jaký Který Čí (Kvetoucí strom → jaký strom)

Co to je PKN

přívlastek neshodný (Pkn)

S podstatným jménem se shoduje* v pádě, čísle a rodě. S podstatným jménem se neshoduje* v pádě, čísle a rodě. Ve větě stojí zpravidla před podstatným jménem. Ve větě stojí zpravidla za podstatným jménem.

Co to je gramatika

Gramatika (mluvnice) je organizovaný úhrn pravidel jazykového systému. Gramatika je nauka o stavbě jazyka, o jazykových prostředcích spojujících slova ve věty bez přihlížení k věcnému obsahu. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Co je to C#

C# (vyslovuje se "See Sharp") je moderní, objektově orientovaný a typově bezpečný programovací jazyk. Jazyk C# umožňuje vývojářům vytvářet mnoho typů zabezpečených a robustních aplikací, které běží v . NET. Jazyk C# má své kořeny v rodině jazyků C a programátorům v jazyce C, C++, Javě a JavaScriptu je hned povědomé.

V čem se programuje

Python, JavaScript, Java a C#. To jsou 4 nejznámější a nejpoužívanější programovací jazyky. S každým z nich najdeš dobré uplatnění, budeš moct pracovat na zajímavých projektech a vybudovat si kariéru.

Čím se zabývá pragmatika

Pragmatika nebo také pragmatická lingvistika (z řeckého pragma, skutek) je moderní vědecká disciplína na pomezí lingvistiky a filosofie, která se zabývá řečovými akty (promluvami, výpověďmi) jako účelnou praxí řeči: člověk, který mluví, nejen něco říká, ale obvykle tím sleduje i nějaký záměr.

Jak dělíme větné členy

Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy. Ty členy, které k sobě mluvnicky i významově patří, spolu tvoří ostatní skladební (syntaktické) dvojice.

Jaké jsou druhy přívlastku

Podle tvaru rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný, podle významu přívlastek volný a těsný.

Jak se určují větné členy

Řadí se mezi ně: přívlastek, předmět, příslověčné určení a doplněk.Přívlastek. Blíže určuje podstatné jméno.Předmět. Doplňuje sloveso nebo přídavné jméno.Příslovečné určení Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.Doplněk. Závisí na 2 členech: na podstatném jméně (případně zájmeně) a na slovesu.

Co je to PkS

Přívlastek shodný

Stojí většinou před podstatným jménem (v antepozici) a nejčastěji je reprezentován přídavným jménem, nebo zájmenem, zastupujícím přídavné jméno. Na přívlastek shodný se ptáme otázkami: jaký, který, čí. Při větném rozboru se označuje zkratkou PkS nebo AtK (atribut kongruentní).