Co tvoří mozek?

Co obsahuje mozek

Mozek je z buněčného hlediska složen především z nervových a gliových buněk. Místa s nahromaděnými těly neuronů představují tzv. šedou hmotu, místa bohatá na nervová vlákna jsou známa pod názvem bílá hmota.

Jaké tkáně tvoří mozek

Centrální nervový systém (CNS) se z anatomického hlediska dělí na dvě hlavní části: mozek a míchu. Mozek i mícha jsou tvořeny nervovou tkání, kterou tvoří dva typy buněk: neurony a neuroglie. V níže uvedeném textu jsou v závorkách kurzívou uvedeny latinské názvy.
Archiv

Jaké části má mozek

Anatomie mozku

Skládá se ze 3 částí: koncový mozek, mezimozek a mozkový kmen.
Archiv

Co tvoří přední mozek

Přední mozek (prosencephalon) zahrnuje dvě mozkové struktury: mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon).

Co to je neuron

Neurony jsou vysoce specializované buňky nervové tkáně, jejichž dlouhé výběžky umožňují v těle přenášet nervové impulzy na velkou vzdálenost. Většina neuronů má charakteristický tvar: kromě buněčného těla se vyznačují typickými výběžky, které jsou podle tvaru i funkce rozlišovány na dendrity a axon (nervové vlákno).

Kde se tvoří Likvor

Vznik mozkomíšního moku se uskutečňuje aktivní sekrecí buňkami plexus choroideus a ependymu jednotlivých mozkových komor (50–70 %). Další podíl je vytvářen ultrafiltrací krevní plazmy choroidálními kapilárami. Objem likvoru u dospělého jedince činí asi 120–180 ml.

Co je to Thalamus

Thalamus (lat. thalamus) je součástí mezimozku. Jedná se o párovou strukturu přibližně vejčitého tvaru uvnitř mozku, která tvoří většinu bočních stěn třetí mozkové komory, a nachází se těsně nad mozkovým kmenem.

Čím je chráněn mozek

Mozková plena

Mozek je orgán nezbytný pro fungování lidského těla, a tak asi nepřekvapí, že je tento orgán velmi dobře chráněn. Mozek je chráněn před vnějším prostředím lebkou, ale pod kostmi se nacházejí další mozkové obaly. Jedná se o mozkové pleny, které jsou tří typů. Nejzazší z nich, přiléhající k lebce, je dura.

Co tvoří šedou hmotu

Šedá hmota (lat. substantia grisea) je tmavší tkáň v mozku a v míše. Šedou hmotu tvoří především těla nervových buněk, rozvětvené dendrity a neuroglie.

Co tvoří mozkové polokoule

mozkové polokoule (haemispheria cerebri): Je to párová součást koncového mozku- haemispherium dextrum a sinistrum. Každá polokoule sestává ze dvou základních částí: bazální část (pars basilaris): Je tvořena jádry šedé hmoty uloženými uvnitř hemisféry, tzv. bazálními ganglii (souhrnně se označují jako striatum).

Co je to thalamus

Thalamus (lat. thalamus) je součástí mezimozku. Jedná se o párovou strukturu přibližně vejčitého tvaru uvnitř mozku, která tvoří většinu bočních stěn třetí mozkové komory, a nachází se těsně nad mozkovým kmenem.

Co to je axon

Axon neboli nervové vlákno je výběžek neuronu, který může mít velmi proměnlivou délku a jeho funkcí je odvádění nervových vzruchů směrem z těla neuronu k jiným neuronům, popř. k jiným typům buněk (prostřednictvím synapse). Na rozdíl od dendritů je axon vždy pouze jeden.

Co je to synapse

Synapse jsou specializované oblasti buněčného kontaktu umožňující přenos informace z jednoho neuronu na druhý nebo mezi neurony a receptorovými nebo efektorovými buňkami. Jsou tvořeny presynaptickou částí spolu s přilehlou postsynaptickou (obvykle dendritickou) membránou.

Co obsahuje mozkomíšní mok

Mozkomíšní mok (latinsky liquor cerebrospinalis, CSF) či také likvor je čirá a bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci a vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu. Je přibližně izotonický, obsahuje na rozdíl od krve jen málo proteinů a téměř žádné buňky (téměř žádné červené krvinky).

Co produkuje mozkomíšní mok

Vznik mozkomíšního moku se uskutečňuje aktivní sekrecí buňkami plexus choroideus a ependymu jednotlivých mozkových komor (50–70 %). Další podíl je vytvářen ultrafiltrací krevní plazmy choroidálními kapilárami. Objem likvoru u dospělého jedince činí asi 120–180 ml. Je produkován rychlostí asi 500–600 ml za 24 hodin.

Co je v mezimozku

Mezimozek (lat. diencephalon) je jednou ze čtyř hlavních částí mozku. Mezimozek je obklopen mozkovými hemisférami a skládá se z několika párových struktur, z nichž nejvýznamnější jsou a thalamus a hypothalamus. Viz také mozek.

Co je thalamus a hypothalamus

Jedná se o dva nejdůležitější orgány ve smyslu přijímání citových záchvěvů z nervového systému (práce Hypothalamu) a jejich bezprostředního přeposílání ke všem ostatním nervovým a žlázovým částem mozku (náplň činnosti Thalamu).

Čím jsou tvořeny nervy

Nerv, též periferní nerv (lat. nervus), je struktura tvořená myelinizovanými svazky dlouhých výběžků nervových buněk, obklopenými podpůrnou, vazivovou tkání.

Jak se dělí mozek

Mozek lze zjednodušeně rozdělit na mozkový kmen, mezimozek (diencephalon) a koncový mozek (telencephalon).

Kde se tvoří likvor

Vznik mozkomíšního moku se uskutečňuje aktivní sekrecí buňkami plexus choroideus a ependymu jednotlivých mozkových komor (50–70 %). Další podíl je vytvářen ultrafiltrací krevní plazmy choroidálními kapilárami. Objem likvoru u dospělého jedince činí asi 120–180 ml.

Co obsahuje likvor

Mozkomíšní mok (latinsky liquor cerebrospinalis, CSF) či také likvor je čirá a bezbarvá tělní tekutina, která obklopuje, chrání proti infekci a vyživuje a zabezpečuje mozek a míchu. Je přibližně izotonický, obsahuje na rozdíl od krve jen málo proteinů a téměř žádné buňky (téměř žádné červené krvinky).

Co chrání mozek

Mezi útvary, které chrání mozek patří lebka, mozkové blány (meningy) a mozkomíšní mok. Nervové buňky CNS jsou rovněž chráněny před účinky škodlivých látek z krve, a to pomocí hematoencefalické bariéry (HEB).

Co tvoří thalamus

Skládá se z velkého počtu skupin neuronů, jader (viz dále). Obecně můžeme říci, že funkcí thalamických jader je integrace a převod signálů z nižších oddílů nervového systému (míchy, mozkového kmene a mozečku) a bazálních ganglií do mozkové kůry a striata.

Co produkuje hypothalamus

Hypothalamus je část diencefala obsahující řídící centrum autonomního nervového systému organismu. Sám tvoří hormony, a to: liberiny a statiny, které regulují uvolňování hormonů adenohypofýzy; antidiuretický hormon (z nucleus supraopticus hypothalami) a oxytocin (z nucleus paraventricularis hypothalami).

Co vyživuje neurony

Plazmatické astrocyty

Vyskytují se hlavně v šedé hmotě CNS, kde vyživují neurony a zároveň jim poskytují mechanickou oporu.