Co znamená kompletní?

Co znamená být komplexni

Výraz (slovo) komplexní a má tento význam: celkový, souborný, všestranný, složitý.
Archiv

Co je komplexita

Komplexita nebo komplexnost (z lat. complexus, objetí, shrnutí) znamená složitost, přesněji míru složitosti nějakého komplexního systému. Komplexita se zkoumá například v souvislosti s informačními systémy nebo s evolucí živých organismů.

Co to je kontext

Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu): Kontext (lingvistika) – jazykové okolí sledované jednotky textu, které je pro ni relevantní.

Co to je koordinace

Koordinovat znamená uspořádávat, uvádět v soulad. Pohybová (motorická) koordinace vyjadřuje aspekt silového, časového a prostorového řízení pohybové činnosti (regulace pohybu).

Jaký je rozdíl mezi kompletní a komplexní

V tom je právě základní rozdíl obou významů: komplet je celek daný počtem, komplex složením. Mluvíme-li např. o komplexu budov, máme na mysli soubor domů různé velikosti, provedení, účelu atd., podobně komplex polí, lesní komplex aj.

Co je to holistický

přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav.

Jak nahradit slovo kontext

KontextKontext.souvislost (významová)okolí (jazykové n. nejazykové)

Co je literární obecně kulturní kontext

Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla Žák prokazuje znalosti zjm. v oblasti literární historie, při zasazení díla do kontextu autorovy tvorby, při vystižení rysů uměleckého směru, období, ve kterém autor tvořil atd.

Jak trénovat koordinací

Několik cviků pro lepší balanci a koordinaciBěhem cvičení zavřete oči.Zkuste balanční cvičení pro zlepšení vaší koordinace.Začleňte silový trénink do svého cvičeníDělejte plyometrická cvičeníSkákání na bednu.Tancujte.Hrajte míčové sporty.Zvedejte nohy a tleskejte.

Co je Nervosvalová koordinace

nervosvalová koordinace – schopnost střídat co nejrychleji kontrakci (stah) a relaxaci (uvolnění) svalového vlákna. typ svalových vláken. červená (pomalá) – umožňují pracovat dlouho, ale pomalu (hůř se unaví)

Co je to celostní přístup

Celostní přístup je způsob uvažování, hledání souvislostí, příčin a následků, vnímání přesahu našich činů, pocitů, myšlenek.

Co to je holistické granule

Holistický znamená v doslovném překladu celostní. Jak to ale souvisí s krmením psů Holistická krmiva nabízí psům celek, který obsahuje kromě základních živin i něco navíc. Jde o látky, které mají ve výživě psa své poslání, ale do kategorie základních živin nespadají.

Co to je podtext

PODTEXT (subtext) Význam (soubor významů), který v textu není vyjádřen explicitně, ale vyvozuje se interpretací v určitém ↗kontextu.

Co to je souvislost

Koherence, vztah pohybù, vzájemná závislost pøi níž zmìna jednoho vyvolává zmìny druhého a naopak; univerzální vztah mezi vìcmi, jevy a procesy, vyplývající z materiá [..]

Co je to literární druh

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co to je kompoziční výstavba

Kompoziční výstavba: kompozice – způsob uspořádání jednotlivých jazykových a tematických složek literárního díla do celku. kompozice chronologická (kronikářská) – děj se vyvíjí podle časové posloupnosti. kompozice retrospektivní (zpětná) – autor vypravuje od konce, čtenář se postupně dozví, co konečnému stavu …

Co je to koordinační cvičení

Koordinační cvičení je schopnost regulovat motoriku činnosti tak, aby průběh pohybu se co nejvíce blížil modelové (ideální) struktuře pohybové činnosti. Koordinace se spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb.

Jak zlepšit koordinací

Několik cviků pro lepší balanci a koordinaciBěhem cvičení zavřete oči.Zkuste balanční cvičení pro zlepšení vaší koordinace.Začleňte silový trénink do svého cvičeníDělejte plyometrická cvičeníSkákání na bednu.Tancujte.Hrajte míčové sporty.Zvedejte nohy a tleskejte.

Co to je kompenzační cvičení

Kompenzační (vyrovnávací) cvičení je soubor cvičení, jimiž působíme na konkrétní části pohybového aparátu za účelem zlepšení jejich funkcí (např. pohyblivosti, svalové souhry, napětí a síly svalů, délky svalů apod.).

Co je koordinace oko ruka

Vizuomotorická koordinace je souhra oka a ruky například při kreslení, psaní, obtahování, vedení čar a podobně. Pokud dítě má dobrou úroveň vizuomotorické koordinace, jeho čára je plynulá, umí napodobit tvar, zvládne plynulý pohyb, který potřebuje pro to, aby daný tvar napsalo.

Co je holistické zdraví

Holistické zdraví je takový způsob sebepojímání, který zahrnuje dynamickou rovnováhu mezi vnitřním prostředím člověka (somatické, psychologické, sociální, spirituální aspekty), dále vnějším prostředím Země (biosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra), solárním systémem a vesmírem, jichž je člověk přirozenou součástí.

Co to je celostní medicína

Celostní medicína přistupuje k tělu jako celku (nedělí ho na segmenty), v němž je vše navzájem propojené a vše se navzájem ovlivňuje. Vychází z čínské medicíny. Zdravotní obtíže vnímá jako upozornění těla, že se v dané části děje něco, co může negativně ovlivnit celý organizmus.

Co to jsou granule

Granule neboli extrudovaná krmiva jsou majiteli psů a koček celosvětově nejčastěji používána. Vyrábí se v extrudéru protlačováním jemně našrotované, navlhčené a směsi surovin přes matrici, která dává krmivu finální tvar za použití optimální teploty a tlaku.

Co znamená slovo holistické

přídavné jméno holistický znamená celkový, celostní, zaměřený na celek. Nejčastěji je předmětné slovo používáno v souvislosti s přístupem či náhledem na nějaký problém či stav.

Co to je kauzální nexus

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus (nexus causalis) je objektivní, kauzální vztah mezi příčinou a následkem, který je v právu nutným předpokladem vzniku odpovědnosti, např. za újmu nebo za trestný čin.