Jak dlouho uchovávat doklady SIPO?

Jak dlouho schovávat účtenky

Jak dlouho archivovat doklady5 let: účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh;10 let: účetní závěrka, výroční zpráva.

Jak dlouho uchovávat dokumenty v domácnosti

Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.

Jak dlouho uchovávat výpisy z účtů

Dokumenty, které stačí archivovat 5 let:účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…),účetní knihy,odpisové plány,inventurní soupisy,účtový rozvrh,účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví.

Jak dlouho uchovávat výplatní pásky

Pro účely účetnictví je nezbytné nejen mzdové listy, ale i další dokumenty související se mzdovou evidencí (výplatní listiny, rekapitulace mezd, rekapitulace zdravotního pojištění, seznam zaměstnanců u zdravotních pojišťoven atd.) uchovávat po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají.

Jak dlouho archivovat exekuce

Jinak údaje o insolvenci se po 5 letech od právní moci usnesení o splnění oddlužení na žádost dlužníka vymažou z insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o exekuce tak ukončený exekuční spis se archivuje po dobu 5 let v arcivu exekutora.

Kdy začíná běžet skartační lhůta

Kdy začíná běžet lhůta archivace Lhůta archivace začíná běžet 1. ledna následujícího roku od vyhotovení dokumentu nebo spouštěcí události (např. podepsání spisu nebo uzavření smlouvy).

Jak dlouho se musí archivovat mzdové listy

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
účetní uzávěrka 10 let
výroční zpráva 10 let
daňové doklady pro DPH 10 let
mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (pokud zaměstnanec pobírá starobní důchod, lhůta se zkracuje na 10 let) 30 let

Jak dlouho uchovávat mzdové listy

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Jak dlouho archivovat evidenční listy důchodového pojištění

Dosavadní třicetiletá lhůta pro uchovávání těchto dokumentů byla novelou prodloužena o 15 let. Nově tak zaměstnavatelé budou povinni předmětné dokumenty archivovat 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají.

Jak dlouho se archivuji mzdove listy

V případě mzdových listů nebo výše zmíněných účetních záznamů, které jsou vedeny pro poživatele starobního důchodu, zůstává v platnosti stávající lhůta, tj. povinnost dokumenty archivovat po dobu 10 let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají. Uvedená změna je účinná od 1. ledna 2023.

Jak dlouho archivovat zápočtový list

Archivace mzdových listů a personálních dokladůzápočtové listy – 10 let.Pracovní smlouva, DPP, DPČ, – 10 let.Platový výměr – 10 let.Pracovní náplň – 10 let.Evidence pracovní doby, docházky – 3 roky.Evidence dovolené – 1 rok.

Po jaké době zaniká exekuce

Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Co exekutor nemůže zabavit 2023

Co exekutor zabavit nesmí:ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel ❌běžné oděvní součásti, dětské věci ❌hotovost do výše 9 720 Kč ❌zdravotní potřeby a pomůcky ❌věci potřebné k plnění pracovní činnosti ❌snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy ❌domácí mazlíčky ❌

Jak zlikvidovat staré dokumenty

5. Skartace dokumentů: Po vypršení skartačních lhůt můžete dokumenty určené ke skartaci zlikvidovat. Nejlepší je použít klasickou skartovačku, případně si na skartaci objednejte skartační firmu. Ta krom skartování papíru zlikviduje i CD, harddisky nebo třeba šanony včetně kovu.

Jak dlouho se musí archivovat smlouvy

Smlouvy, které musíte archivovat 10 let

Spolu s pracovní smlouvou musíte po dobu 10 let evidovat také zápočtové listy, platové výměry a dokumenty o náplni práce. Mzdové listy a osobní karty zaměstnanců se archivují déle – oficiálně 30 let, v praxi však mnohdy až 45 let.

Jak dlouho uchovávat daňové přiznání

„Pokud jste živnostník, který nevede účetnictví, doklady a daňová přiznání archivujte minimálně tři roky. Pokud však vykazujete daňové ztráty, podáváte dodatečná daňová přiznání nebo u vás byla provedena daňová kontrola finančním úřadem, archivujte alespoň osm až deset let.

Jak dlouho se uchovávají faktury

Jste-li plátce, platí pro vás lhůta pro uchování dokladů souvisejících s DPH 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad lze uchovávat i elektronicky prostřednictvím všech elektronických prostředků pro zpracovávání a uchovávání dat.

Jak dlouho archivovat mzdové dokumenty

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Co když nemám evidenční list důchodového pojištění

Jak postupovat, když zaměstnavatel zaměstnanci ELDP nepředá Pokud zaměstnanec od zaměstnavatele evidenční list neobdrží, měl by ho požádat, aby tuto svou zákonnou povinnost splnil. Pokud zaměstnavatel nekomunikuje, nebo mezitím např. zanikl, lze opět doporučit, aby se zaměstnanec obrátil na OSSZ.

Kdy propadá dluh

Promlčení dluhu – délka lhůty Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

Jak dlouho může být vedená exekuce

Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Co nesmí vzít exekutor

Ze zákona nesmí zabavit pouze:Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu.Zdravotnické potřeby a léky.Náboženskou a studijní literaturu.Osobní fotografie a korespondenci.Snubní prsteny.Dětské hračky.

Kdy se může zastavit exekuce

Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 268 občanského soudního řádu a § 55 exekučního řádu takto: exekuce byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným.

Jak dlouho může finanční úřad kontrolovat

Daňová kontrola je zpravidla prováděna zpětně a může být zahájena po dobu, kdy je možné daň doměřit. Lhůta tedy činí zpravidla tři roky od konce lhůty pro podání přiznání, může ale být prodloužena některými úkony správce či poplatníka.

Jak dlouho uchovávat dokumenty

5 let: účetní knihy, účetní doklady, odpisové plány, účtový rozvrh, přehledy nebo účetní záznamy, inventurní soupisy. 10 let: účetní závěrka, výroční zpráva, daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty.