Jaký důsledek má narušení ozonové vrstvy?

Čím se narušuje ozonová vrstva

Ozónovou vrstvu může narušovat i relativně běžný plyn – methan, který také s ozónem reaguje. Do stratosféry se dostává např. díky sopečné činnosti, více se ho také uvolňuje v důsledku změn klimatu z oceánů a v neposlední řadě díky chovu skotu, který uvolňuje velké množství methanu trávením.
ArchivPodobné

Jakou funkci má ozonová vrstva

Ozon je plyn, který je přirozenou součástí zemské atmosféry. Zachycuje část UV záření poškozujícího přírodu a naše zdraví (označované jako UV-B), ale propouští jiné paprsky (označované jako UV-A), které jsou naopak pro život na Zemi důležité a potřebné.

Co by se stalo kdyby nebyla ozonová vrstva

Kdyby UV paprsky prošly na zemský povrch bez ztráty energie v ozonové vrstvě, byly by mimořádně nebezpečné pro pozemské organizmy, protože vysoká energie fotonů vede ke vzniku různých typů rakovinných nádorů kůže a poškození zraku.

Kde je ozonová vrstva nejtenčí

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem.

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

Vydrží desítky tisíc let

„Tím, že vydrží déle v atmosféře, působí také déle svým skleníkovým efektem. Ty nejstálejší F-plyny vydrží v atmosféře i 22 800 let,“ vysvětluje Eva Krtková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Jak se měří ozonova vrstva

rozptyloměr, který měří rozptyl slunečního záření v atmosféře v několika intervalech spektra. Protože ozón absorbuje UV záření, potom vyšší obsah O3 v atmosféře způsobuje menší odraz UV záření na čidla detektorů. Celkové množství ozónu je měřeno v tzv. Dobsonových jednotkách.

Jak se měří ozonová vrstva

Ozon lze změřit pomocí speciálních pozemních přístrojů, družic nebo ozonových sond, které stoupají atmosférou zavěšené na balónech. Meteorologická sonda měří koncentrace ozonu přímo. Pozemní přístroje a družice zaznamenávají spektrum slunečního záření, na jehož základě se následně matematicky dopočítává množství ozonu.

Jak obnovit ozonovou vrstvu

Zlepšení situace je možné pouze díky dodržování Montrealského protokolu z roku 1987, který zakázal výrobu látek ohrožující ozonovou vrstvu. Jedná se zejména o freony, které se v minulosti masově používaly jako nosné plyny v tlakových sprejích nebo jako chladicí média v ledničkách.

Jak škodí freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Čím se nahradily freony

Na základě Montrealského protokolu a zřejmého faktu o poškozování atmosférického ozónu, byly tvrdé freony CFC postupně nahrazovány HCFC. HCFC se staly součástí chladicích systémů, hnacími a plnícími plyny, byly i součástí čisticích prostředků a rozpouštědel.

Co zpusobuje ubytek ozonu

Vzniká antropogení činností při některých procesech (spalování fosilních paliv, z automobilového provozu) a také, díky narušení ozónové vrstvy ve stratosféře se více UV záření dostane do troposféry a vzniká ozón tam. Tento troposférický ozón pak negativně působí na živé organismy.

Jak vzniká ozonová vrstva

Ozon vzniká disociací molekul kyslíku slunečním ultrafialovým zářením v tzv. UV-C oblasti (vlnové délky 100–280 nm). Takto vzniklý atomární kyslík spolu s dvojatomovou molekulou kyslíku tvoří tříatomovou molekulu – ozon. Ten pak absorbuje UV záření s vyššími vlnovými délkami (280–320 nm, tzv.

Které sloučeniny halogenů poškozují ozonovou vrstvu

Je prokázáno, že přítomnost organických halogenovaných sloučenin nebo samotných halogenů fluoru, chlóru a bromu blokuje reakce vedoucí ke vzniku ozonu, protože halogenové atomy přednostně reagují s atomárním kyslíkem i s molekulami ozonu.

Co je to freony

Freony jsou halogenderiváty nižších uhlovodíků, které obsahují minimálně dva vázané halogeny, z nich alespoň jeden musí být fluor. Obvykle jsou to plyny nebo nízkovroucí kapaliny – bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé a netoxické.

Jaké jsou vrstvy atmosféry

Podle průběhu terloty rozlišujeme tyto vrstvy: troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra.

Kdy byly zakázány freony

V ČR je použití tvrdých freonů zakázáno od roku 1995, zákaz recyklovaných tvrdých freonů je platný od roku 2004 a úplný zákaz měkkých freonů vstoupil v platnost v roce 2015.

Co je generátor ozonu

Generátor ozonu alias ozonizér představuje přístroj, který dezinfikuje prostory prostřednictvím „šokové dezinfekce ozónem“.

Jak chrani Zemi ozonova vrstva

Ozonová vrstva chrání život na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením ze Slunce. Zachycuje totiž část UV záření (z anglického „ultraviolet“) poškozujícího přírodu a naše zdraví (označované jako UV-B), ale propouští jiné paprsky (označované jako UV-A), které jsou naopak pro život na Zemi důležité a potřebné.

Jaká je nejteplejší vrstva atmosféry

Počáteční vrstva v kontaktu se zemským povrchem, kde se nahromadila většina atmosférických plynů. Dosahuje výšky 6 kilometrů na pólech a 18 kilometrů na zbytku země a je nejteplejší ze všech útvarů, i když jeho vnější mezní teplota dosahuje -50 °C.

V jaké vrstvě atmosféry se odehrává počasí

Nejnižší vrstva atmosféry je troposféra. Obsahuje 80 % celkové hmotnosti atmosféry a téměř všechnu atmosférickou vodu. Vodorovným, svislým, podélným i vířivým prouděním vzduchu se vzdušné masy promíchávají a dochází tak také k výměně tepla a vodních par. Společně s dalšími jevy se tak v této vrstvě vytváří počasí.

Co způsobují freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Co všechno zabije ozon

Ozon spolehlivě zničí spory plísně a tím zamezuje jejímu dalšímu šíření. Spóry mikromycet jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. V závislosti na koncentraci spor plísní v ovzduší může dojít k alergickému onemocnění včetně astma bronchiale. Alergie na plísně je častá především u dětí.

Jak často používat generátor ozonu

Ať už to je pouze zápach, nebo zbytky formaldehydových sloučenin, které rozhodně neprospívají lidskému zdraví. K vyčištění a dezinfekci místnosti používejte generátor ozonu několikrát, vždy po dobu 60 až 120 minut podle velikosti prostoru.

Z jakých plynů se skládá atmosféra

Obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů (argon, oxid uhličitý, vodík, helium, neon, radon, xenon, ozon a stopové příměsi dalších plynů).

Co se odehrává v troposféře

Troposféra je nejnižší část zemské atmosféry mezi zemským povrchem a výškou přibližně 11 km (36 000 ft). Tato oblast se vyznačuje zhruba lineárním poklesem teploty s výškou až na průměrných -50°C. V troposféře se odehrávají všechny povětrnostní podmínky. Všechny meteorologické jevy se odehrávají v troposféře.