Jaké jsou reformy Marie Terezie?

Jaké reformy udělal Josef II

Mezi jeho další významné reformy patří zrušení cenzury a nevolnictví nebo vydání tolerančního patentu, který byl prvním krokem k nastolení náboženské svobody. Celkově přispěl k hospodářskému rozvoji monarchie, posílení armády, centralizaci moci, přeměnil trestní právo, zavedl reformy školství a zřídil sítě nemocnic.

Co zrušila Marie Terezie

Marie Terezie patentem reagovala na selské povstání z roku 1775, podpořené krizí kvůli rozsáhlému hladomoru v letech 1770–1772. Patent stanovil délku robotního pracovního dne na 8 hodin v zimě, 12 hodin v létě, včetně přestávky na oběd. Navíc robotní patent zkrátil robotu pouze na tři dny v týdnu.

Co dokázala Marie Terezie

Asi nejznámější je školská reforma, která zavedla v zemích Marie Terezie povinnou školní docházku a vytvořila dokonalý školský systém. Vyrůstaly manufaktury, stavěly se kasárna, nemocnice a starobince. Trestní právo bylo sjednoceno v tereziánském zákoníku. Bylo zakázáno mučení při vyslýchání vězňů.
Archiv

Jak se říkalo Marie Terezie

Od narození se však Marii Terezii říkalo Mädi. Mädi si často hrávala se svou stejně starou sestřenicí Marií Valerií, dcerou císařovny Alžběty a zůstaly přítelkyněmi.

Co zrušil Josef 2

Panovník byl mezi lidem velmi populární, zrušil trest smrti a zřizoval sítě nemocnic i sociálních ústavů. Mezi jeho reformy patřilo rušení klášterů a církevních řádů, které „nebyly užitečné“. V roce 1782 zrušil přes 700 klášterů, které se nezabývaly vyučováním, vědou nebo nepečovaly o nemocné.

Co vydal Josef 2

Během své vlády vydal přes 6000 výnosů (v průměru téměř 2 denně). Za nejdůležitější z nich lze považovat zrušení cenzury (později ji znovu obnovil, ale podstatně omezenou), toleranční patent a zrušení nevolnictví (všechny tři vydány roku 1781).

Co to je reforma

Reforma je často proces změny nebo přestavby státu a/nebo společnosti prováděný státní mocí prostřednictvím legislativních změn. Konečným cílem reformy je posílení a obnovení základů státu, které může mít na společnost vliv kladný i záporný.

Co zakázala Marie Terezie pánům

Císařovna omezila moc šlechty, ulehčila životu poddaných zkrácením roboty na tři dny v týdnu a zakázala pánům trestat a mučit obviněné. Všechny tresty mohly napříště udělovat jen řádné státní soudy. Začala budovat stálé vojsko a stavět silné pevnosti. K tomu potřebovala dostatek peněz.

Čím se proslavila Marie Terezie

Arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká, vévodkyně parmská a burgundská, hraběnka tyrolská, panovnice habsburské říše. Matka 16 dětí, z nichž 7 úspěšně dosadila na evropské trůny. Iniciátorka mnoha revolučních reforem, ze kterých těžíme dodnes.

Koho si vzala Marie Terezie

František I. Štěpán LotrinskýMarie Terezie / Manžel (sňatek: 1736–1765)František I. Štěpán Lotrinský byl lotrinský vévoda, těšínský kníže, toskánský velkovévoda a císař Svaté říše římské. Se svou manželkou Marií Terezií byl zakladatelem habsbursko-lotrinské dynastie. Wikipedie

Kdo vládl před Marii Terezii

Karel VI. vládl až do roku 1740, kdy zemřel na otravu houbami. Na trůn pak skutečně usedla jeho dcera, Marie Terezie, která vládla Uhersku a českým zemím až do roku 1780.

Jak se Josef II snažil omezit moc církve

Císař omezil politickou moc katolických biskupů a kněžské semináře podřídil státnímu dohledu. Zakázal náboženská procesí, poutě a církevní obřady na veřejnosti, vše se smělo odehrávat jen uvnitř kostela. Od roku 1782 zrušil desítky klášterů a zkonfiskoval jejich majetek.

Kdo zrušil robotu v českých zemích

května 1790 zhasla naděje poddaných, že se zbaví roboty. V ten den totiž nový císař Leopold II. zrušil takzvaný urbariální patent Josefa II., který robotu fakticky ukončil. Takto neslavně tedy skončil první pokus zbavit selský stav nenáviděného břímě.

Kdy byla duchodova reforma

Reforma byla definitivně schválena parlamentem 7. listopadu 2012 a od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost v plné míře. Stalo se tak přes nesouhlas opoziční ČSSD a prezidenta Klause.

Jak funguje důchodový systém

V České republice funguje tzv. plně průběžný důchodový systém. To zjednodušeně znamená, že pracující lidé, kteří do důchodového systému přispívají, ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ, financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Průměrná doba dožití obyvatel však stále stoupá.

Jak dlouho žila Marie Terezie

Tím vším byla Marie Terezie, která se narodila před 300 lety – 13. května 1717. Cesta k úspěšnému naplnění všech těchto rolí ale nebyla v jejím životě vždycky jednoduchá. Habsburské monarchii vládla 40 let a byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůně.

Kde zemřela Marie Terezie

29. listopadu 1780, Hofburg, Vídeň, RakouskoMarie Terezie / Úmrtí

Proč Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku

Všeobecnou povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie 6. prosince 1774. Docházka umožnila rodičům s odpovídajícími finančními možnostmi, aby si vydržovali vlastního domácího učitele, všechny ostatní děti musely od šestého roku svého věku plnit nejméně šestiletou školní docházku.

Co Josef II zrušil

Panovník byl mezi lidem velmi populární, zrušil trest smrti a zřizoval sítě nemocnic i sociálních ústavů. Mezi jeho reformy patřilo rušení klášterů a církevních řádů, které „nebyly užitečné“. V roce 1782 zrušil přes 700 klášterů, které se nezabývaly vyučováním, vědou nebo nepečovaly o nemocné.

Proč se Josefu II říkalo král v klobouku

Všichni o něm vědí především ono jiráskovské, že likvidoval kláštery. A nalezli bychom v životě tohoto muže řadu věcí nám nelibých. Již jenom to, že se nikdy nechtěl nechat korunovat uherským a českým králem. Však proto mu také v Uhrách neřekli jinak, než "král v klobouku".

Jak fungovala robota

Robota byla služba sedláků či rolníků, majitelů usedlosti pro majitele panství. Ta zahrnovala velmi širokou paletu rozličných činností pro přesně daný počet dní v roce. Obvykle poskytovali sedláci ruční robotu či robotu s potahem.

Co je to nevolník

Nevolnictví je označení vztahu závislosti mezi rolníkem (nevolníkem) a majitelem půdy (pán) v předmoderní Evropě. Rolník byl nájemcem půdy a byl tak právně vázán k jejímu majiteli. Vztah zahrnoval také fyzickou závislost rolníka a jeho povinnost respektovat pánovu vůli.

Co je důchodová reforma 2023

Důchodová reforma 2023 – předčasné důchody

Dosud byla krácení 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v prvních 360 dnech a 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dní v období 360 až 720 dnů. Např. krácení za cca 3 roky (1080 dní) se zvýší z 14,4 % na 18 %.

Co obsahuje duchodova reforma

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok (365 dní) důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) vám náleží 1,5 % výpočtového základu.

Jak se měnil věk odchodu do důchodu

Zákon z roku 1965 stanovil rozdílný věk odchodu do důchodu pro muže a ženy. Muži tak měli jednotnou hranici 60 let, zatímco bezdětné ženy odcházely do důchodu v 57 letech, s jedním dítětem v 56 letech, se dvěma dětmi v 55 letech, se třemi a čtyřmi děti v 54 letech a s pěti a více dětmi v 53 letech.