Jaké jsou rody u přídavných jmen?

Jak se určuje rod u přídavných jmen

– přídavná jména utvořená od podstatných jmen rodu mužského poznáme podle koncovek:rod mužský -ův. (např.: otcův kabát, sousedův pes, dědečkův knír)rod ženský -ova. (např.: otcova košile, sousedova slepice, dědečkova dýmka)rod střední -ovo.rod mužský -in.rod ženský -ina.rod střední -ino.
Archiv

Jaké jsou druhy přídavných jmen

Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin). U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový – hladov, šťastný – šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě.

Jak se určuje druh u přídavných jmen

Druhy přídavných jmen

Přídavná jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek. Měkká přídavná jména – poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn.
Archiv

Jak se pozná přídavné jméno

Přídavná jménajsou to slova ohebná – jejich tvar se může měnit (hezký, hezká, hezké, hezcí, hezčí,…)měníme-li jejich tvar, říkáme tomu SKLOŇOVÁNÍurčujeme u nich PÁD, ČÍSLO, ROD (ty se řídí podle podstatného jména), určujeme také DRUH, VZOR a STUPEŇ
Archiv

Jaké máme vzory

V češtině máme následující hlavní vzory:mužský rod. životný: pán, muž, soudce, předseda. neživotný: hrad, stroj.ženský rod: žena, růže, píseň, kost.střední rod: město, moře, kuře, stavení

Kdy se píše Ovi a ovy

Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovku -ovy. Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku -ovi.

Jaké jsou vzory přídavných jmen

Skloňování přídavných jmenTVRDÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vzor MLADÝMĚKKÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vzor JARNÍPŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA – vzor OTCŮV, MATČIN.

Jak se ptá na přídavné jméno

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů označených podstatným jménem. Shodují se s nimi v pádě, čísle a rodě. Ptáme se na ně otázkami jaký/á/é, který/á/é, čí

Jaký vzor je hráz

Pravopis podstatných jmen rodu ženského

VZOR PÍSEŇ 1
leží v postel _ i í y ý málo koroptv _ i í y ý
záhon s petržel _ i í y ý k vysoké hráz _ i í y ý
mléko v konv _ i í y ý ch voda v tykv _ i í y ý
tráva na mez _ i í y ý ch při povodn _ i í y ý ch

Jak se určuje rod a vzor

Jak poznáme, který vzor použítUrčíme rod podstatného jména.Podíváme se, zda jméno končí na souhlásku/samohlásku.Pokud končí např. na souhlásku, vybíráme ze vzorů, které končí také na souhlásku.Řekneme si jméno ve 2. pádě. Podle něj pak vybereme vzor, jehož 2. pád končí stejně.

Jaké i se píše pánovi

Je-li koncovka u podstatného jména dle vzoru pán a muž ve 3. a 6. pádě, píšeme v ní vždycky měkké i -ovi.

Jaké i se píše dědečkovi

Pokud patří koncovka k podstatnému jménu, píšeme za všech okolností měkkou příponu -OVI. „Donesla bys dědečkovi oběd “ Jana dala Petrovi pusu na tvář.

Jaké jsou pády

V češtině rozlišujeme 7 pádů:pád. nominativ. Kdo Co Pracuje jako dělník.pád. genitiv. Koho Čeho Cesta vedla z města.pád. dativ. Komu Čemu Navzdory počasí přišel včas.pád. akuzativ. Koho Co Viděl lupiče krást.pád. vokativ. Oslovujeme, voláme. Honzo, pojď sem! Pane Vomáčko, děkuji.pád. lokál. O kom O čempád.

Jaké i se píše v ženském rodě

měkkým vzorům, tedy vzorům, které mají pouze koncovky s měkkým I. Výjimku tvoří jen vzor žena (například tvar ženy), ten ale snadno poznáme podle typického zakončení na -A. Pokud tedy končí podstatné jméno ženského rodu na jiné písmeno než -a, víme, že v něm píšeme měkké I.

Jak se skloňuje mysl

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ mysl mysli
vokativ mysl mysli
lokál mysli myslích
instrumentál myslí myslemi

Jaký rod je hmyz

hmyz, dobytek, lid, národ, … = rod mužský NEŽIVOTNÝ

Co je to rod

Rod má více významů: rod (příbuzenství) – příbuzenská skupina, jež pochází od společných předků rod (biologie) – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizm [..]

Jak se píše Ovi ovy

Pokud přivlastňujeme něco, co je rodu ženského, píšeme vždy koncovku -ovy. Jestliže přivlastňujeme něco, co je rodu mužského neživotného, píšeme koncovku -ovy. Pokud přivlastňujeme něco, co patří k rodu mužskému životnému, musíme napsat v přivlastňovacím přídavném jménu koncovku -ovi.

Kdy psát tvrde Ya Mekke I

Po měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) píšeme měkké i. Po tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n) píšeme tvrdé y. Po obojetných souhláskách (b, f, l, m, p, s, v, z) se řídíme vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými. V takových slovech píšeme tvrdé y, v ostatních případech měkké i.

Jak zní 4 pád

Cvičení

1. pád nominativ Kdo Co
3. pád dativ Komu Čemu
4. pád akuzativ Koho Co
5. pád vokativ Oslovujeme, voláme
6. pád lokál O kom O čem

Jaký je 6 pád

Například pod 6. pád (nazývaný lokál) je zahrnut i propozitiv (mluvit o něčem) či temporál (v týdnu) nebo v rámci 2. pádu (nazývaného genitiv) lze rozlišovat též negativ, partitiv a numerativ. V některých případech toto rozlišení může mít vliv i na preferenci tvarové varianty (o hradu, na hradě).

Jaké i se píše Když se mluví o ženách

Jde‑li o ženy, píšeme v příčestí ‑y: Nechtěly jsme se už hádat s manželi, vyrazily jsme proto na výlet samy. Jde‑li o muže nebo o muže a ženy zároveň, mužský rod má přednost před ženským, píšeme ‑i: Byli jsme rádi, že máme klid na sledování sportovního přenosu.

Jaký rod je my

U podstatného jména rodu ženského je v 7. p. vždy měkká koncovka -emi, -ami, -mi, kdežto v rodě mužském neživotném píšeme -my (př. drahokamy).

Jak se skloňuje slovo loď

Jména zakončená na ‑ť, ‑ď

2. p. j. č. 1., 4., 5. p. mn. č
loď ‑di / ‑dě ‑dě / ‑di
měď ‑di ‑di
nit ‑tě / ‑ti ‑tě / ‑ti
oběť ‑ti ‑ti

Jaký je pád v noci

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
akuzativ noc noci / (nářečně) noce
vokativ noci noci / (nářečně) noce
lokál noci nocích
instrumentál nocí nocemi