Jaká jsou Zvratná zájmena?

Jak poznám zvratné zájmeno

V češtině je mnoho zvratných sloves a je velmi jednoduché je rozpoznat, poznáme je tak, že jsou spolu se zvratnými zájmeny – se, si. Na co si musíme dát pozor je to, že ne vždy je sloveso, které je zvratné v češtině zvratné i ve španělštině a naopak.
Archiv

Jaké jsou Zvratná slovesa

Zvratná slovesa můžeme rozdělit na: vlastní – děj slovesa se prostřednictvím zvratného zájmena obrací zpět na původce děje: mýt nádobí – mýt se; vidět zrcadlo – vidět se v zrcadle; oblékat panenku – oblékat se; reciproční – děj slovesa prostřednictvím morfému postihuje dva subjekty zároveň: milovat se, protínat se.

Jak poznat zájmena ve větě

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
UKAZOVACÍ ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž + sám
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou

Co to je se

Co to “si” a “se” je Jsou to takzvaná zvratná zájmena – nebo reflexivní pronomina. Jsou to krátká slovíčka, která můžeme v některých případech nahradit slovy “sebe” (= koho

Kdy použít můj a svůj

Obecná zásada při volbě správného zájmena můj/svůj zní: Jestliže se dané zájmeno týká podmětu věty, který je současně také vlastníkem, musíme můj nahradit zvratným přivlastňovacím zájmenem svůj. To stejné platí, jedná-li se o zájmena jeho a náš. Já vítám (kdo, co – podmět nevyjádřený) a já jsem vlastníkem domu.

Kdy je se zvratné zájmeno

Zvratná zájmena se nejčastěji objevují jako předmět slovesa nebo za předložkou, a vyjadřují, že se jedná o tutéž osobu, která je v podmětu věty, tedy např. on vidí sebe, on mluví o sobě, on má rád jen sám sebe.

Co to je infinitiv

Jazykovědný termín infinitiv pochází z latiny a označuje neurčitý jmenný tvar slovesný, který vyjadřuje děj bez vztahu k osobě, číslu, způsobu, popř. času. Obvykle také představuje základní reprezentativní tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících.

Jaký druh zájmena je slovo nám

Zájmena přivlastňovací určují, že někomu něco patří (např. MŮJ pes, JEHO taška). Příklady: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj.

Jak se dělí zájmena

Typy zájmen

zájmena přivlastňovací (též posesiva) – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám. zájmena tázací (též interogativa) – kdo, co, jaký, který, čí

Jak dělíme zájmena

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Jak jaký je to slovní druh

6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.

Jaký slovní druh je první

Máme tedy nejen číslovky základní (jeden, dva, tři), ale i řadové, které jsou ze syntaktického hlediska přídavnými jmény (první, druhý, třetí) nebo příslovci (poprvé, podruhé, potřetí) nebo třeba násobné (syntakticky opět příslovce: jedenkrát, dvakrát, třikrát).

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Jaký druh zájmena je jenž

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.

Kdy se píše se a kdy si

Pokud podmět je TY, zkuste ho změnit na jinou osobu a podívejte se, jestli SI/JSI zmizí. Pokud zůstalo, bude to zase SI. Když zmizelo a nahradilo ho BÝT v jiné osobě, jedná se o JSI.

Kdy použít infinitiv

Slovesa v infinitivu se používají v následujících případech:Pro vyjádření záměru. She demanded to speak to the chef. I refuse to talk to you.Po příslovcích. It is good to be here. He is lucky to have you.Ve funkci podmětu. V takovém případě se bude sloveso v infinitivu nacházet na začátku věty.

Kdy se používá infinitiv

Vazba předmětu s infinitivem

Přítomný infinitiv vyjadřuje přítomný děj, ale může vyjadřovat také děj následný. Minulý infinitiv vyjadřuje děj, který začal nebo proběhl před jiným dějem. slovesa smyslového vnímání: see, hear, notice, feel atd.

Jaký druh zájmena je toho

Zájmena ukazovací slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. TOHLE auto, TA židle). Příklady: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Jaké je zájmeno toho

Vzory zájmen

tvrdý vzor ten příklad
1. pád ten onen
2. pád toho onoho
3. pád tomu onomu
4. pád toho onoho

Co jsou to vlastně zájmena

ZÁJMENO (pronomen) V klasických mluvnicích ohebný ↗slovní druh, tvořený v podstatě uzavřenou množinou výrazů s velmi různými morfologickými, syntaktickými i sémantickými vlastnostmi. Společnou vlastností z. má být to, že jsou to slova (a) ohebná, bez popisného (pojmového) významu, tj.

Jaký je druh zájmena sebou

Zvratné osobní zájmeno

1. Nominativ —-
3. Dativ sobě, si
4. Akuzativ sebe, se
6. Lokál sobě
7. Instrumentál sebou

Jaké zájmeno je tu

Tvary zájmena TA vám napoví. Krátké TU = krátké JI/NI. Dlouhé TÉ, TOU = dlouhé JÍ/NÍ. Toto zájmeno patří už mezi zastaralá.

Co je to za slovní druh tak

spojkaEditovat

Viděl jak mě, tak tebe.

Co je to za slovní druh bez

předložkaEditovat

Šel na procházku bez deštníku.