Jak kontaktovat obchodni inspekci?

Jak podat stížnost na obchodní inspekci

Podnět ke kontrole lze podat:Písemně (na příslušný inspektorát ČOI)Osobně (na příslušný inspektorát ČOI)Prostřednictvím webového formuláře.
Archiv

Co kontroluje Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle zákona o ČOI nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis stanoví.

Kde podat stížnost na firmu

V případě podezření z porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem mohou fyzické i právnické osoby podat podnět k provedení kontroly přímo na místně příslušném oblastním inspektorátu práce (dále jen „OIP"), nebo prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“).

Jak nahlásit internetový obchod na ČOI

Česká obchodní inspekce poskytuje veřejnosti bezplatné poradensko informační služby. Zvolte tuto možnost, přejete-li si položit dotaz o Vašich spotřebitelských právech nebo potřebujete poradit např. při reklamaci zboží, nákupu přes internet nebo o Vašich právech při nákupech na předváděcích akcích.

Jak poslat kontrolu do obchodu

Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Jak se dovolat na ČOI

Adresa:Poradenská linka: +420 222 703 404 (vždy v pracovní dny 8–16 hod.)Telefon sekretariát: +420 554 818 211 (není určeno pro dotazy spotřebitelů)Fax: +420 296 366 236.IS DS: 5c2d2ch.E-mail: [email protected] podání podnětu využijte e-podatelnu.

Jak poslat kontrolu na Osvč

Kdo chce poslat kontrolu na svého bývalého zaměstnavatele, může tak učinit anonymním e-mailem. Inspekce práce se i tak bude podnětem zabývat. Anonymní podněty e-mailem totiž tvoří podstatnou část přijatých oznámení.

Jak probiha kontrola ČOI

Provozovatele e-shopů upozorňujeme, že Česká obchodní inspekce provádí pravidelné kontroly internetových obchodů. Podnikatelé jsou dlouhodobě monitorováni a kontrolováni, zda dodržují právní předpisy, především zákon o ochraně spotřebitele. Výsledky kontrol jsou zveřejňovány čtvrtletně na oficiálních stránkách coi.cz.

Co dělat když nepřijde zaplacené zboží

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění.

Jak na někoho poslat hygienu

Podnět ke kontrole lze podat:Písemně (kontakty lze dohledat zde),Telefonicky buď na uvedeném čísle 542 426 625 (pouze v úřední hodiny), nebo přímo místně příslušnému inspektorátu SZPI (kontakty lze dohledat zde)Osobně (kontakty lze dohledat zde)

Co to je spotřebitel

Pojem spotřebitele upravuje § 419 občanského zákoníku: „Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Co vše kontroluje živnostenský úřad

Kromě kontroly z oblasti živnostenského zákona se úřady soustředí hlavně na dvě věci. Jde o kontroly ohlášení provozoven a správného označení provozovny, upřesnil už dříve serveru Podnikatel.cz Petr Čížek, manažer projektu ZaložFirmu.cz. Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny.

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz

Prodejce odpovídá za vady, které byly na věci při převzetí a má se za to, že vada, která se vyskytne do 6 měsíců, byla na věci už v době převzetí. Nárok na výměnu věci (nebo její součásti), pokud to není povaze vady nepřiměřené nebo neúměrné (např. vadu lze snadno odstranit ihned), jinak oprava (odstranění vady).

Kdy mám narok na vraceni peněz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Co řeší inspekce práce

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisůvyžadovat odstranění zjištěných nedostatkůvést přestupková řízení a ukládat pokuty.poskytovat poradenství

Jak napsat anonymní stížnost

Podání stížností – dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řádProstřednictvím telefonního čísla – tel.: +420 224 182 468.Prostřednictvím osobního doručení – adresa: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám.Prostřednictvím elektronické pošty – e-mail: [email protected].

Které smlouvy jsou spotřebitelské

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kterou mezi sebou uzavírá podnikatel a spotřebitel, který vystupuje jako slabší smluvní strana, a proto je mu poskytována široká ochrana. Rovněž z důvodu ochrany spotřebitele musí podnikatel plnit širokou informační povinnost.

Kdo je koncový spotřebitel

Koncový spotřebitel je osoba, která používá nebo používá produkt za účelem uspokojení konkrétní potřeby. Společnosti totiž vyrábějí zboží a služby s ohledem na konečného uživatele produktu, takže se přizpůsobují jeho požadavkům a požadavkům.

Jak casto chodi danova kontrola

Po dlouhé generace tam mohou firmy čarovat se zisky a daněmi, aniž by se musely obávat postihu. V Praze 2 přijde kontrola z finančního úřadu průměrně jednou za 373 let, v Přelouči jednou za 316 let. Vyplývá to z údajů o kontrolách za loňský rok, které LN získaly z Generálního finančního ředitelství.

Co dělat když mi prodejce nevrací peníze

Kontaktujte banku. Ve všech předchozích případech platí, že pokud vznikne situace, kdy prodejce spotřebiteli má peníze vrátit – ať už za zboží nedoručené, vrácené, či reklamované -, ale nevrací, je nutné kontaktovat nejprve prodejce s tím, že je v prodlení, a žádat řešení situace, potažmo vrácení peněz.

Jak dlouho má obchod na vrácení peněz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení.

Jak požadovat vrácení peněz

Reklamaci může doručit v podstatě jakkoliv, buď osobně na prodejně, telefonicky nebo třeba e-mailem. Samozřejmě musí také vadný výrobek doručit k posouzení. Pozor! Veškeré náklady reklamace nesete vy jako prodejce a náhradu výdajů za doručení zboží nemůžete požadovat ani v případě, že se reklamace ukáže jako neplatná.

Jak dlouho trvá inspekce

➝ JAK DLOUHO BUDE INSPEKCE TRVAT Inspekce sociálních služeb trvá obvykle 1 až 3 dny. V závislosti na rozsahu poskytované sociální služby může inspekce trvat i déle (u pobytových služeb s ka- pacitou nad 200 osob se může jednat o inspekci delší než 3 dny).

Kdo kontroluje práci na černo

„Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří dlouhodobě mezi jednu z hlavních kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce.

Co musí obsahovat stížnost

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.