Jaké látky sublimují?

Co je to sublimace příklad

Sublimace je děj, při kterém pevná látka přechází v plyn. Sublimují například všechny pevné látky, které zapáchají nebo voní, například toaletní přípravky. Podobně pozorujeme sublimaci u ledu, naftalenu a suchého ledu*. Desublimace je opačný děj k sublimaci.

Na čem závisí sublimace

– Pevná látka se mění přímo v páru (plynné skupenství). Při tom přijímá skupenské teplo sublimace. Sublimace je závislá na vnějším tlaku. – Opačný děj se nazývá desublimace.
Archiv

Které látky sublimují za normálního tlaku

Za normálního tlaku sublimují např. led (pod 0 °C), suchý led (–78,5 °C) nebo fluorid uranový (56,5 °C), jod, naftalen nebo kafr.

Proč látky sublimují

Většina pevných látek zvětšuje při zahřívání svůj objem, z čehož vyplývá i změna hustoty dané látky. Některé látky při zahřání za běžného tlaku sublimují, tedy přecházejí z pevného skupenství do plynného. Mezi tyto látky patří například jod, naftalen, chlorid amonný či kofein.
ArchivPodobné

Kdy dochází k sublimaci

Nejpříznivější podmínky pro sublimaci jsou teploty kolem nuly, slunečné počasí a suchý vzduch. Protože při sublimaci se vrstva nad sněhem obohacuje o vodní páru, je důležitým faktorem i vítr, který podporuje výměnu vlhkého vzduchu nad sněhem za sušší vzduch z vyšších vrstev.

Co to je sublimační tisk

Sublimační tisk je specifický proces tisku na textil, který nejprve zahrnuje tisk na speciální list papíru a poté přenesení tohoto obrázku na jiný materiál (obvykle polyester nebo směs polyesteru). Využívají se tiskové barvy, které jsou citlivé na teplo.

Co je to Sublimát

Slovo sublimát má dva významy: sublimace – obecný název pro produkt fyzikálně-chemického procesu. chlorid rtuťnatý – triviální název chemické sloučeniny.

Jaké jsou plynné látky

plynné – vzduch, oxid uhličitý, kyslík.

Co to je tání

Tání je fázová přeměna (změna skupenství), při níž se pevná látka mění na kapalinu. Opačný pochod – změna kapaliny v pevnou látku – se nazývá tuhnutí. Dle Ottova slovníku naučného se pojem tání používá pro led a sníh (led a sníh taje).

Co je sublimační papír

V praxi to znamená, že vytiskneme obrázek speciálním inkoustem na speciální dvouvrstvý papír. Potom papír přiložíme na vhodný materiál, který chceme potisknout a zahřejeme na přesnou teplotu po určitou dobu. Během tohoto zahřívání se inkoust z papíru vypařuje a materiál otevře své mikropóry a barvu přijme do sebe.

Co je sublimační inkoust

Sublimační (jinak také termosublimační) tisk funguje na principu sublimace, což je přeměna pevné látky na plyn bez jejího tání. Sublimační inkoust tedy při tisku neprochází kapalnou fází a okamžitě se mění v plyn.

Co je rtuť

Rtuť (Hg) je jediný kov, který je za normální teploty a tlaku kapalný. Rtuť a její sloučeniny s ostatními kovy, amalgámy, jsou používány především v průmyslové výrobě, elektrických a elektronických aplikacích. Obecně je Hg perzistentní, vysoce mobilní toxickou látku s vysokým bioakumulačním potenciálem (organická Hg).

Jaké těleso je z vody

Dřevo je pevná látka. Tyto tělesa jsou z mléka, vody, oleje. To jsou látky kapalné. Tyto tělesa tvoří vzduch, pára.

Jak dělíme tělesa

Podle skupenství látky a typu látky se především rozlišují pevná tělesa, kapalná tělesa, plynná tělesa, tělesa z plazmy či exotická tělesa z Boseho-Einsteinova kondenzátu.

Jaká je teplota tání vody

0 °CVoda / Bod tání

Kdy taje zlato

Teplota tavení zlata je přibližně 2 700 °C. Tento teplotní bod musí zůstat zachován i na celé nádobě, v níž se drahý kov taví, aby nezatuhl při vylévání.

Jak na Sublimacni tisk

Tisknou pomocí speciální pásky s barvou. Tuto pásku při tisku zahřívá tisková hlava až do takové míry, že se barva na pásce změní v plyn a přenese se na speciální sublimační papír. Tam se její skupenství opět změní na pevné. V těchto tiskárnách se většinou využívají pásky CMYO.

Co to je sublimační tiskárna

Fungují na principu sublimace (změna skupenství z pevného na plynné bez kapalného mezistupně). Barvivo je naneseno na pásce o šířce papíru. Páska se zahřeje pomocí tiskové hlavy na určitou teplotu, tím se barva přemění na plyn a obtiskne se na papír. Po přenesení na papír se opět vrátí do pevného skupenství.

Co se stane kdyz se dotknu rtuti

Kuličky rtuti rozsypané na tvrdém povrchu můžete sesbírat pomocí lepicí pásky, smést pomocí tvrdého papíru do uzavíratelné nádobky nebo nasát do plastové stříkačky. Poté dejte do dvojitého plastového obalu a odneste do toxického odpadu, případně se informujte na hygienické stanici na možnosti likvidace.

Kdy tuhne rtuť

Rtuťovým teploměrem je možné měřit teploty od -39 °C (bod tuhnutí rtuti) do +357 °C (bod varu rtuti).

Kdy těleso klesá ke dnu

Hustota tělesa je VĚTŠÍ než hustota kapaliny => těleso klesá ke dnu. Hustota tělesa je STEJNÁ jako hustota kapaliny => těleso se v kapalině vznáší, tzn., nestoupá ani neklesá.

Jaký je rozdíl mezi látkou a tělesem

Těleso má na rozdíl od látky tvar, rozměry, velikost a hlavně hmotnost. Označení těleso se nejčastěji používá pro pevná tělesa. Některá tělesa mají jednoduchý tvar (např. koule, válec, krychle) a některá složitější tvar (auto, kladívko, brambora atd.).

Kdy taje led

Fyzikální vlastnosti: Lze rýpat nehtem (má tvrdost 1,5), hustota 0,917 g/cm³, křehký, neštěpný, lom je lasturnatý. Při dlouhodobém působení tlaku plastický, tepelně nestálý – taje při teplotě 0 °C. Při teplotách pod −80 °C krystaluje v krychlové soustavě.

V čem tavit zlato

Rozpouští se pouze v lučavce královské, kyanidu draselném a sodném, což ukazuje na jeho nízkou chemickou reaktivitu, odolnost a inertnost vůči většině chemikálií. Vysoká teplota tání (1 063 °C) jej předurčuje k roli katalyzátoru řady chemických reakcí. Intuitivně zná tyto základní parametry zlata každý.

Kde se nejvíce těží zlato

Nejbohatší světová naleziště jsou v jižní Africe, na Uralu, v Austrálii; valouny zlata (nugety, až kilogramové) v Kanadě a na Sibiři.