Jak nahlásit autobus?

Jak podat stížnost na řidiče autobusů IDOS

Oficiální podání jsou přijímána prostřednictvím: tohoto kontaktního formuláře. e-mailové adresy Pražské integrované dopravy, sloužící pro příjem podnětů a připomínek cestujících ([email protected])
Archiv

Jak napsat stížnost na řidiče

Formuláře na internetových stránkách

„Cestující mohou využít formuláře na webu dopravního podniku. V něm popíšou co nejpřesněji, co, kdy, kde a jak se jim stalo a tyto věci jsou prošetřovány. Pokud nespokojený cestující uvede i adresu, obdrží stanovisko dopravní společnosti ke své stížnosti.

Co dělat když nechám něco v autobuse

Pokud se vám něco takového stalo, nejlepší je rychle jednat. Zatelefonujte dopravci nebo tam zajděte. Rychlost rozhoduje, jestli se se ztracenou věcí ještě setkáte. Potvrzuje to i vedoucí Zákaznického a informačního centra Dopravního podniku města Ústí nad Labem František Chlada.

Jak sledovat polohu autobusu

Aktuální pozice všech autobusů Pražské integrované dopravy jako na dlani – to nabízí nová webová aplikace mapa.pid.cz. Na mapovém podkladu zde naleznete najednou i více než tisíc aktivních spojů městské i příměstské dopravy společně s informacemi o jejich trase, zpoždění, bezbariérovosti a dalších parametrech.

Co znamená červený autobus na Idosu

Na webu se Ti po najeti mysi na obrazek spoje na idos zobrazi vysvetlivky. Z odkazu Lego jsem asi našel společný znak – výluka. Takže červené spoje znamenají výluku na trase.

Kde najdu kód idos

U vnitrostátních jízdenek můžete také místo vytištěné jízdenky sdělit pouze kód transakce, který naleznete na jízdence vpravo dole nad grafickým kódem nebo jsme vám ho poslali prostřednictvím SMS. Nezapomeňte k jízdence předložit i váš osobní průkaz.

Kdo vyřizuje stížnost

KAM STÍŽNOST PODAT Stížnost se podává u toho správního orgánu,18) který vede řízení. Tento správní orgán je ex lege povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci.

Jak nahlasit ridice

Pokud auto neřídil v době spáchání přestupku majitel vozidla, je nutné, nahlásit (nejlépe pomocí formuláře, který je ke stažení na stránkách úřadu (pokud poštou, tak doporučeně) do 60 dní od obdržení dopisu jméno řidiče.

Co delat kdyz ztratím Prukazku na autobus

Postup při vystavení duplikátu:

Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. Patro, pondělí až pátek 7,00 – 17,00 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky, vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.

Jak zjistit číslo autobusu

Pořadové číslo bývá uvedeno na plastových (někde je místo plastu použit laminovaný papír) tabulkách vložených v dolní nebo horní části na pravé i levé straně čelního skla. Některé novější vozy autobusů, tramvají a metra umožňují zobrazení pořadového čísla na LED displeji podobně jako čísla linky.

Jak zjistit zpoždění autobusu

Informace o zpoždění autobusů jsou cestujícím k dispozici v aplikacích IDOS a PID Lítačka již od března 2020, kdy se s poskytováním těchto informací k soukromým dopravcům přidal i pražský dopravní podnik.

Jak se dá platit v autobuse

Jednoduše přiloží k terminálu u řidiče bezkontaktní bankovní kartu a pípne s ní stejně jako třeba v supermarketu.

Jak podat stížnost

Stížnost podejte předsedovi soudu, u kterého se řeší Vaše věc. Předseda stížnost vyřídí buď sám, nebo tím pověří místopředsedu soudu. Jak mohu stížnost podat Stížnost můžete podat písemně tak, že ji zašlete poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo ústně.

Jak si stěžovat

Jak si stěžovat Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Kam nahlásit dopravní přestupek

Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (Městská policie).

Jaká je maximální doba po kterou můžete nepřetržitě řídit vozidlo

K organizování pracovního režimu se vztahuje nařízení vlády č. 168/2002 Sb. V souladu s ním zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

Jak vrátit In Kartu

In Kartu získáte po vyplnění žádosti, odevzdání fotografie a zaplacení ceny zvolené aplikace u kterékoliv pokladní přepážky ČD. Formulář žádosti o In Kartu si můžete vyzvednout u pokladní přepážky.

Co je to Inkarta

In Karta je bezkontaktní čipová karta Českých drah standardu Mifare DESFire EV1 (dle ISO 14443). Vzhledem a velikostí připomíná běžnou bankovní platební kartu. Do čipu karty lze pomocí čtečky zapisovat a číst data pomocí speciálního SW a bezpečnostního prvku SAM modulu.

Jak zjistit nástupiště autobusu

Na velkých autobusových zastávkách zobrazují čísla nástupišť, což pomůže v tom orientovat se i na tak složitých stanovištích, jako je brněnská Zvonařka. Novinka je momentálně dostupná jen na webu, do mobilních aplikací se dostane až po připravované aktualizaci. Snad Seznam do té doby funkci dotáhne do konce.

Jak se číslují autobusy

Standardně se uvádí před lomítkem číslo linky a za lomítkem pořadové číslo, v Praze však historicky existovala zvyklost opačného psaní, např. 5/26 jako „pátá dvacet šest“ neboli 5. pořadí na lince 26.

Jak si zažádat o Zpožděnku

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.

Jak si koupit jízdenku na autobus

V současnosti není a asi nikdy nebude systém jednotný. Naprostá většina dopravců dává možnost nákupu až přímo ve voze – někde i pomocí čipové karty, samozřejmě s rizikem, že se do autobusu nevejdete.

Co říkat v autobuse

Při vstupu samožřejmě pozdravíš. (Teda jak kdo). A panu řidiči řekneš kam to bude. (myslím tím kam jedeš) a jestli už jsi dospěla(nebo nejsi v důchodu,či dítě,nebo zdravotně postižená …),tak většinou se říká celej.

Kde napsat stížnost

Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Co musí obsahovat stížnost

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější a měla by obsahovat všechna známá fakta. Důležité je přesné popsání místa a času, kdy došlo k události, která je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a dalších skutečností, které by co nejpřesněji popisovanou situaci konkretizovaly.