Jak nahradit slovo kontext?

Co to je kontext

Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu): Kontext (lingvistika) – jazykové okolí sledované jednotky textu, které je pro ni relevantní.

Jak nahradit slovo problém

Problém.sporná otázka.zauzleníoříšek.otázka.úloha.úkol.

Jak nahradit slovo urcite

Určitějistějasněrozhodněpravděpodobněpatrně

Co to je literárně historický kontext

Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla Žák prokazuje znalosti zjm. v oblasti literární historie, při zasazení díla do kontextu autorovy tvorby, při vystižení rysů uměleckého směru, období, ve kterém autor tvořil atd.

Jak nahradit slovo informace

Informace.údaj.data.zpráva.sděleníoznámenípoznatky.znalosti.

Jak nahradit slovo lidé

LidéLidéčlověk (jen v mn. č.)zaměstnanci.podřízenípracovníci.

Jak nahradit slovo Důvod

Důvod.příčina.pohnutka.argument.

Co je to literární druh

Literární druh tvoří nejvyšší genologickou rovinu a dělí veškerou uměleckou literaturu na tři skupiny – podle obsahu na lyriku, epiku a drama (toto dělení pochází až od Goetheho, konec 18. století), nebo podle formy na poezii, prózu a drama (členění, které se rozšířilo v klasicismu).

Co je literární obecně kulturní kontext

Literárněhistorický/obecně kulturní kontext uměleckého díla Žák prokazuje znalosti zjm. v oblasti literární historie, při zasazení díla do kontextu autorovy tvorby, při vystižení rysů uměleckého směru, období, ve kterém autor tvořil atd.

Jak nahradit slovo Protože

ProtožeProtože.proto.poněvadžneboťježto.jelikož

Jak nahradit slovo interakce

INTERAKCE tj. vzájemné působení, vazby a ovlivňování v sociálních skupinách mohou mít tyto formy: koakce, kooperace, rivalita, a soutěžení.

Co to znamená zejména

ze jmene, ze jména, naše zejména, což pův. také znamenalo »jménem« (ze jména položiti = výslovně jmenovati), ale nabývá také významu »zvláště, vynikající měrou« (již stč.

Co to je epika

Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh. Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.

Co je to próza

Próza, výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ čili poezie.

Jak jinak vyjádřit slovo dobře

Tohle slovo je synonymem pro úžasný, báječný, vynikající, jedinečný, obdivuhodný, nádherný, senzační, skvostný, okázalý, honosný.

Co je to interakce

Vzájemné působení dvou nebo více činitelů a ovlivňování jedinců, skupiny i společenství na sebe navzájem. K interakci dochází všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu, což je výrazným aspektem integrativního / inkluzivního vzdělávání .

Co je to determinace

Význam cizího slova determinace je vymezování či vymezení vlivu, podmíněnosti něčeho, stanovování a stanovení. Z pohledu biologie determinací označujeme přiřazování, například přiřazení rostlin či zvířat k dané skupině biologického systému (identifikace).

Jak nahradit slovo však

ale , avšak , jenže , ( kniž .) lečpřece však , přesto však přece , přesto.zato však ale.

Co je to lyrika

Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.

Co je to povídka

Povídka je epický literární žánr krátkého či středního rozsahu. Patří mezi fikci a téměř vždy je prozaický, nikoliv veršovaný. Je kratší než román a na rozdíl od něj zachycuje pouze jeden aspekt života či jeden vybraný moment, nikoliv lidský život jako celek.

Co je to být asertivní

Být asertivní, znamená stát si za svými právy, aniž bychom ponižovali druhého. Znamená to také, že uznáme právo jiného člověka na jeho názor. Asertivní člověk přebírá plnou odpovědnost za své chování.

Co to je interaktivní

Interaktivní – umožňující vzájemnou komunikaci mezi zařízením a uživatelem. O interaktivitě se v informatice hovoří ve chvíli, kdy uživatel komunikuje se zařízením, jež nějakým způsobem ve vzájemné komunikaci pokračuje. Důležité je, aby komunikace probíhala vzájemně, a to na základě nějakých podnětů.

Co je to utilitární

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný, česky utilitářství) je rozšířený a vlivný filosofický a etický směr, který chce lidské jednání poměřovat a hodnotit podle toho, kolik užitku (štěstí, blaha, dobra) způsobí, případně kolik zla (utrpení, bolesti, nouze) odstraní.

Co podle Freuda determinuje lidskou psychiku

Freud: rozvoj osobnosti je určen vrozeným programem (pud života a pud smrti), (b) racionalistické – dispozice jsou pouze předpoklady k vývoji, nejsou hotovými vlastnostmi. Psychický vývoj se uskutečňuje na základě vzájemného působení dědičných dispozic a vlivu prostředí.

Jak nahradit slovo bohužel

BohuželBohužel.naneštěstížel.pohříchu.bohudíky.