Jak najít IČO podle jména?

Jak zjistit IČO podle jména

Prostřednictvím registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), který obsahuje data o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. V registru ARES můžete fyzické osoby (živnostníky) vyhledávat podle jména a příjmení nebo podle identifikačního čísla (IČO).

Jak vyhledat IČO

Firma. IČO společnosti můžete najít například v registru firem ARES nebo v obchodním rejstříku.
Archiv

Jak najít firmu podle jednatele

V obchodním rejstříku naleznete informace o každé firmě či živnostníkovi, který má přiděleno identifikační číslo (IČ). Informace v obchodním rejstříku zahrnují například název společnosti, sídlo firmy, seznam společníků a jednatelů a mnohé další.

Kde sehnat IČO

Živnostenský rejstřík – Vyhledání podnikatelského subjektu.
ArchivPodobné

Jak najít firmu podle adresy

Jak najít firmu podle adresyRegistr ekonomických subjektů (RES) na stránkách Českého statistického úřadu.Obchodní / veřejný rejstřík na portálu Justice.cz, provozovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR.ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů spravovaný Ministerstvem financí ČR.

Jak najít jméno podle adresy

V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území.

Kdo má IČO

Identifikační číslo osoby (zkráceně IČO, zastarale také IČ) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby či organizační složky státu.

Jak zjistit kdo je majitel firmy

Situace 1: Vlastník firmy je uveden na výpisu z obchodního rejstříku. Jestliže obchodní společnost (firma), jejíž vlastníky hledáte, je společností s ručením omezeným (s. r. o.) , jsou jména či názvy jejích společníků (vlastníků) uvedeny na výpisu z obchodního rejstříku.

Kdo je majitelem firmy

Vlastník je osoba (nebo skupina osob) která vložila do organizace základní kapitál, a má tím svrchované právo nad organizací a jejím majetkem.

Kdo nemusí mít IČO

Živností tak není mimo jiné: Využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory – zákony, které se na tento druh činností vztahují, jsou například zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, autorský zákon nebo zákon o užitných vzorech.

Jak zjistit co kdo vlastní

V první řadě vyhledejte www.cuzk.cz a zde “Nahlížení do katastru”.

Jak najít majitele bytu

Jsou to zejména pošty, některé městské úřady nebo notáři. Jednoduchý informativní výpis pořídíte také prostřednictvím internetu na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Změnu v počtu osob ve vaší domácnosti jste povinna oznámit pronajímateli.

Jak se vytváří IČO

IČO je složeno z osmi číslic, např. IČ 12345678. Číslice v IČ nemají žádný skrytý význam ani v sobě nenesou žádné identifikátory (jako například rodná čísla, že kterých lze vyčíst datum narození), poslední číslice je kontrolní. IČO je vždy unikátním identifikačním číslem firmy / podnikatele.

Jak získat informace o firmách

Registr živnostenského podnikání můžete zase nalézt na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://rzp.mpo.cz/). Zde však již vyhledávání probíhá pouze v aktuálních údajích. Další informační zdroj nalezneme na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) a je jím Administrativní registr ekonomických subjektů.

Kde najít informace o firmě

Informace o finančních výsledcích všech firem jsou na internetu veřejně dostupné – využijte je na maximum. V České republice existují 2 rejstříky firem – Veřejný obchodní rejstřík firem a Registr živnostenského podnikání.

Jak nahlásit nelegální podnikání

Můžete pouze podat podnět k jednotlivým úřadům (živnostenský, hygiena, finanční), kdy úřady jsou povinny se podnětem zabývat, to ovšem neznamená, že musí provést kontrolu přímo na místě. V podstatě stačí popsat situaci, tj. že máte podezření, zda tato paní podniká bez příslušných oprávnění.

Kde vzít list vlastnictví

Jsou státy, kde evidence majetku a vlastnictví není zdaleka na takové úrovni. Navíc do těchto dat můžeme nahlížet a to buď přímo na jednotlivých pracovištích Katastrálních úřadů, přes dálkový přístup (placený), přes služby typu CzechPoint nebo zdarma přes stránky nahlizenidokn.cuzk.cz.

Kdo je vlastníkem bytu

Vlastník nemovitosti je fyzická osoba (běžný občan) nebo právnická osoba (firma, bytové družstvo apod.), která danou nemovitost vlastní. Vlastník je vždy zapsán v listu vlastnictví katastru nemovitostí. Má právo, dle občanského zákoníku, jakkoliv nakládat s nemovitostí.

Kdo je vlastníkem nemovitostí

Vlastník nemovitosti je fyzická osoba (běžný občan) nebo právnická osoba (firma, bytové družstvo apod.), která danou nemovitost vlastní. Vlastník je vždy zapsán v listu vlastnictví katastru nemovitostí. Má právo, dle občanského zákoníku, jakkoliv nakládat s nemovitostí.

Co lze zjistit z katastru nemovitostí

Z katastru nemovitostí se tak nejen dozvíme, kdo nemovitost vlastní, ale také, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, zástavním právem nebo předkupním právem, či naopak, zda existuje věcné břemeno, které nemovitosti svědčí v její prospěch. Katastr nemovitostí slouží nejen soukromým osobám, ale také státu.

Co je DIČ u fyzické osoby

DIČ je číslo složené z kódu země (pro ČR je tento kód CZ) a z číselné části, tzv. identifikátoru. U fyzické osoby je identifikátorem zpravidla rodné číslo, u právnické osoby identifikační číslo (IČO). Daňové identifikační číslo přiděluje správce daně (finanční úřad).

Jak podnikat bez živnostenského listu

Říká se, že kdo chce vykonávat hospodářskou činnost jako fyzická osoba, podá si na živnostenském úřadě žádost o živnostenský list. Následně začne podnikat podle zákona o živnostenském podnikání. V obecné rovině tomu tak skutečně je.

Co patří do volné živnosti

Co do konkrétních činností lze říct, že volná živnost zahrnuje většinu oborů běžně provozovaných OSVČ. Jedná se tak například o maloobchod a velkoobchod (včetně e-shopů), ubytovací služby, poradenské služby, průvodcovství, překladatelství, případně pořádání kulturních, sportovních a jiných produkcí.

Jak získat list vlastnictví z katastru online

Na listy lze nahlížet vzdáleně www.cuzk.cz – Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, bytech a právech stavby evidovaných v katastru nemovitostí. Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Jak hledat v katastru nemovitostí podle jména

V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů.