Jaké napětí je v trolejích?

Jaké napětí je v troleji

Do měníren přichází napětí 22kV a z nich pak odchází napájecími kabely do trolejí napětí 600V stejnosměrných. V případě tramvajové dráhy je v troleji plusový pól a v kolejích je pól mínusový. Není tomu však ve všech městech (u nás např. Ostrava a Brno má polaritu obráceně).

Jaké je napětí v trakčním vedení

Je známo, že na území České republiky jsou dnes v provozu dvě napájecí trakční soustavy. Jedna z nich, rozšířená především v okolí Prahy a v severní části České republiky je stejnosměrná trakční napájecí soustava s napětím 3 kV. Druhá trakční napájecí soustava je střídavá s napětím 25 kV; 50 Hz.
Archiv

Na jaké napětí jezdí tramvaje

Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje. Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V.

Jak funguje trolejbus

Technický princip trolejbusu

Elektrický stejnosměrný proud přivádějí do vozidla a odvádí z vozidla dva tyčové sběrače zakončené tzv. botkou (jeden sběrač proud přivádí a druhý sběrač proud odvádí zpět). Přes hlavní vypínač a statický měnič prochází do elektrických regulačních obvodů (tzv.

Jak funguje trolej

Dobíjení probíhá buď dobíjením z trolejí (ať už při jízdě či při stání ve stanici) nebo rekuperací při brzdění. Výhodou baterií oproti spalovacímu motoru je menší velikost, ekologičnost a vyšší praktičnost. Trolejbusy se převážně používají v rámci městské hromadné dopravy, ve městech a příměstských oblastech.

Jak funguje trakční vedení

Trolejové vedení je typem trakčního vedení. Spolu s napájecími kabely, měnírnami a dalšími částmi trakční soustavy slouží k přívodu elektrického proudu do kolejových vozidel (elektrická lokomotiva, elektrická jednotka, tramvaj a další) nebo trolejbusů.

Na jaký proud jezdí trolejbus

Jak tramvaj tak trolejbus jezdí na stejnosměrný proud, většinou o napětí 600 V.

Jaký je rozdíl mezi tramvají a trolejbusem

Jsou zde ale také některé nevýhody – oproti tramvajím mají trolejbusy nižší přepravní kapacitu, zpravidla kratší životnost a oproti autobusu jsou přísnější technické a právní podmínky k provozování. V ČR a na Slovensku jsou trolejbusy řazeny – na rozdíl od jiných zemí – mezi drážní vozidla.

Kdo vymyslel trolejbus

Trolejbusy vznikly v roce 1882 jako autobus s elektrickou trakcí, návrháři se snažili vymyslet kompromis mezi oběma koncepcemi. Průkopníkem elektrické nekolejové trakce byl německý vynálezce Werner von Siemens, který v roce 1882 postavil v Berlíně zkušební trať a krátký čas na ní provozoval první trolejbus na světě.

Co to je trakční motory

Trakční motor je elektromotor (elektrický otáčivý stroj) pohánějící dvojkolí lokomotivy. Trakčními motory jsou vybaveny veškeré lokomotivy elektrické a dieselelektrické trakce (tj. dieselová vozidla s elektrickým přenosem výkonu).

Jaké napětí má tramvaj

Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje. Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V.

Co potřebuji k řízení trolejbusů

Od 1. ledna 2001, kdy vstoupil v platnost nový zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.), musí mít řidič trolejbusu řidičský průkaz skupiny „D“ (autobus). Navíc musí mít zkoušky na obsluhu „elektrické části“ trolejbusu a průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla- trolejbusu.

Kdo je řidič trolejbusu

Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.). Zákon o drahách a jeho prováděcí vyhláška č.

Co je to Šuntování

Šuntování neboli zeslabování buzení je jedním ze způsobů regulace otáček sériového elektromotoru. V okamžiku, kdy je dosaženo maximálního svorkového napětí, je možné zvýšit otáčky elektromotoru připojením odporu (šuntu) paralelně přes stykač k budícímu vinutí.

Jak funguje asynchronní motor

Základem činnosti asynchronního stroje je vytvoření točivého magnetického pole statoru, které vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím statoru. Toto magnetické pole indukuje ve vinutí rotoru napětí a vzniklý proud vinutím rotoru vyvolává magnetický tok, který je spřažen se statorem.

Co je to šalina

Salina je umělá nebo přirozená nádrž sloužící k získávání soli odpařováním mořské vody.

Jak je poháněna tramvaj

Vedle parních tramvají se stavěly tramvaje poháněné stlačeným vzduchem, spalovacím motorem, tažené podzemním lanem a konečně s elektrickým pohonem. Elektrická tramvaj má řadu nesporných výhod, technický problém však představoval odběr elektrické energii z nadzemního trolejového vedení o vysokém napětí.

Na jaký proud jezdí trolejbusy

Jak tramvaj tak trolejbus jezdí na stejnosměrný proud, většinou o napětí 600 V.

Jaké vzdělání musí mít řidič autobusu

Řidič nákladní a autobusové dopravy

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)
Platové rozmezí: 28 000 Kč – 51 000 Kč

Co je trakční pohon

Lanový trakční pohon (SASSI, SICOR)

Lanové výtahy, označované také jako trakční výtahy, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje, přičemž pohyb kabiny může být ulehčován vyvažovacím závažím.

Co je to AC motor

Střídavý motor (AC motor)

AC motory využívají střídavý proud z hlavního zdroje přímo k napájení a měnění pólů elektromagnetů. V České republice je normalizované napění 230V/50Hz, to znamená že elektromagnety v motoru změní póly 50x za sekundu.

Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním motorem

U synchronních motorů se rotor otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru generované vinutím. Otáčení je tudíž synchronní. V případě asynchronním se rotor motoru otáčí pomaleji než magnetické pole statoru. Tento rozdíl otáček znamená indukci napětí na rotoru, čímž vzniká magnetické pole.

Jak vznikl nazev šalina

V brněnském hantecu se tramvaji říká šalina (zkomolením německého slovního spojení elektrische Linie [elektryše línye] nebo ze slova schallen = znít, ozývat se, rozléhat se v souvislosti s častým užíváním výstražného zvonku) nebo šmirgl, naproti tomu v Ostravě se běžně užívá výraz tramvajka.

Proč se říká šalina

2.) Proč v Brně nejezdí tramvaj, ale šalina Dle etymologů je východiskem německé (Elektri)sche Linie, nápis dříve označující zastávky. Podle lidové etymologie jde o zkomoleninu Scheisse Linie, doslova pokálená linka, podle výkalů na původně koněspřežné dráze.

Co to znamená šalina

Což v přesném překladu do češtiny znamená "hovnová linka", ve volnějším překladu "posraná linka". Označení "Scheisse linie" se v hovorové řeči zkrátilo na "šalinie", až z toho nakonec vyšla "šalina".