Jaké napětí je v troleji?

Jaké napětí je v trolejích

1. napeťová soustava nám říká, jakou výši má napětí v troleji: 250 V – důlní dráhy. 600 V – MHD (tramvaje, trolejbusy)
Archiv

Které technologie a systémy napájení jsou používány v ČR

Na území ČR je dnes v provozu stejnosměrná napájecí soustava 3 kV společně se střídavou soustavou 25 kV; 50 Hz. Obě tyto soustavy mají svoje výhody i nevýhody. Úkolem je odpovědět na otázku, proč provést v blízké budoucnosti sjednocení napájecího systému na železnici na napětí 25 kV; 50 Hz.
Archiv

Na jaké napětí jezdí tramvaje

Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje. Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V.

Jak funguje trolej

Dobíjení probíhá buď dobíjením z trolejí (ať už při jízdě či při stání ve stanici) nebo rekuperací při brzdění. Výhodou baterií oproti spalovacímu motoru je menší velikost, ekologičnost a vyšší praktičnost. Trolejbusy se převážně používají v rámci městské hromadné dopravy, ve městech a příměstských oblastech.

Jak funguje trakční vedení

Trolejové vedení je typem trakčního vedení. Spolu s napájecími kabely, měnírnami a dalšími částmi trakční soustavy slouží k přívodu elektrického proudu do kolejových vozidel (elektrická lokomotiva, elektrická jednotka, tramvaj a další) nebo trolejbusů.

Co to je elektrifikace

Elektrifikace (nebo též elektrizace) je proces zavádění a využívání elektrické energie ve všech odvětvích hospodářství a v oblasti spotřeby obyvatelstva.

Na jaký proud jezdí trolejbus

Jak tramvaj tak trolejbus jezdí na stejnosměrný proud, většinou o napětí 600 V.

Jak funguje trolejbus

Technický princip trolejbusu

Elektrický stejnosměrný proud přivádějí do vozidla a odvádí z vozidla dva tyčové sběrače zakončené tzv. botkou (jeden sběrač proud přivádí a druhý sběrač proud odvádí zpět). Přes hlavní vypínač a statický měnič prochází do elektrických regulačních obvodů (tzv.

Na jaký proud jezdí trolejbusy

Jak tramvaj tak trolejbus jezdí na stejnosměrný proud, většinou o napětí 600 V.

Co to je trakční motory

Trakční motor je elektromotor (elektrický otáčivý stroj) pohánějící dvojkolí lokomotivy. Trakčními motory jsou vybaveny veškeré lokomotivy elektrické a dieselelektrické trakce (tj. dieselová vozidla s elektrickým přenosem výkonu).

Kdy byl zaveden elektrický proud

Mezi obory fyziky patří elektřina k těm mladším. Významným renesančním badatelem byl William Gilbert, který zároveň elektrické jevy pojmenoval tak, jak je dnes známe. Rozvoj však nastal po objevu prvního použitelného zdroje stálého elektrického proudu – Voltova článku – v roce 1800.

Jaká část železničních trati je elektrifikována

Od té doby prošla železnice mohutným vývojem a dnes je dle údajů SŽDC ve správě státu 9 470 km kolejí. Zhruba třetina těchto tratí je elektrifikovaná.

Jaké napětí má tramvaj

Elektrická tramvaj je nejrozšířenější druh tramvaje. Pro svůj pohon používá elektrickou energii a je typickým představitelem závislé trakce. Napětí v napájecí síti elektrických tramvají se různí, jsou využívány hodnoty 600 V stejnosměrných (např. v Česku) nebo 750 V.

Co potřebuji k řízení trolejbusů

Od 1. ledna 2001, kdy vstoupil v platnost nový zákon o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.), musí mít řidič trolejbusu řidičský průkaz skupiny „D“ (autobus). Navíc musí mít zkoušky na obsluhu „elektrické části“ trolejbusu a průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla- trolejbusu.

Co je to Šuntování

Šuntování neboli zeslabování buzení je jedním ze způsobů regulace otáček sériového elektromotoru. V okamžiku, kdy je dosaženo maximálního svorkového napětí, je možné zvýšit otáčky elektromotoru připojením odporu (šuntu) paralelně přes stykač k budícímu vinutí.

Jak funguje asynchronní motor

Základem činnosti asynchronního stroje je vytvoření točivého magnetického pole statoru, které vznikne průchodem střídavého trojfázového proudu vinutím statoru. Toto magnetické pole indukuje ve vinutí rotoru napětí a vzniklý proud vinutím rotoru vyvolává magnetický tok, který je spřažen se statorem.

Jakou rychlostí se pohybuje elektrina

Zajímá vás, jaká je rychlost elektrického proudu Elektricky nabité částice se neustále pohybují velmi vysokou rychlostí přibližně 105–106 m/s.

Odkud se bere elektřina

Většina elektřiny vyrobené v ČR pochází z uhelných (40,3 %, r. 2021) a jaderných (36,2 %, r. 2021) elektráren a dále z elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie (12,4 %, r. 2021).

Kdo spravuje koleje

V současné době je vlastníkem většiny železničních tratí České republiky stát zastoupený Správou železnic, státní organizací. České dráhy, akciová společnost, jsou pak největším národním dopravcem. Správa železnic se stala garantem provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železničních drah České republiky.

Co je to šalina

Salina je umělá nebo přirozená nádrž sloužící k získávání soli odpařováním mořské vody.

Na jaký proud jezdí tramvaje

Jak tramvaj tak trolejbus jezdí na stejnosměrný proud, většinou o napětí 600 V.

Kdo vymyslel trolejbus

Trolejbusy vznikly v roce 1882 jako autobus s elektrickou trakcí, návrháři se snažili vymyslet kompromis mezi oběma koncepcemi. Průkopníkem elektrické nekolejové trakce byl německý vynálezce Werner von Siemens, který v roce 1882 postavil v Berlíně zkušební trať a krátký čas na ní provozoval první trolejbus na světě.

Co je trakční pohon

Lanový trakční pohon (SASSI, SICOR)

Lanové výtahy, označované také jako trakční výtahy, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky je zajišťováno třecí silou na lana přes trakční kotouč výtahového stroje, přičemž pohyb kabiny může být ulehčován vyvažovacím závažím.

Co je to AC motor

Střídavý motor (AC motor)

AC motory využívají střídavý proud z hlavního zdroje přímo k napájení a měnění pólů elektromagnetů. V České republice je normalizované napění 230V/50Hz, to znamená že elektromagnety v motoru změní póly 50x za sekundu.

Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním motorem

U synchronních motorů se rotor otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru generované vinutím. Otáčení je tudíž synchronní. V případě asynchronním se rotor motoru otáčí pomaleji než magnetické pole statoru. Tento rozdíl otáček znamená indukci napětí na rotoru, čímž vzniká magnetické pole.