Jak nastavit časové relé?

Co je časové relé

Časová relé pracují jako běžná relé, jen jejich zapnutí či vypnutí nastává s časovou prodlevou. Prakticky je používáme v případech, kde požadujeme v pracovním ději časovou prodlevu. Příklad z elektrotechniky může být rozběh motorů s automatickým přepnutím zapojení hvězda/trojúhelník.
Archiv

Jak zapojit časové relé

Klasická varianta zapojení vypadá následovně – Připojte napěťové vedení k napájecím svorkám přístroje. Fázové vedení se přes jistič připojí ke vstupnímu kontaktu zátěžového relé a výstupní kontakt zátěže relé je připojen přímo k fázovému vedení zátěže.

Jak funguje relé

Po připojení cívky na elektrický zdroj vyvolá proud cívkou v magnetickém obvodu magnetický tok. Magnetický tok vyvolá přitažlivou sílu na kotvu, která přemůže sílu v pružině a překlopí kontakt. Po odpojení el. proudu se kotva a kontakt vrátí do předchozího, klidového stavu.

Co to je relé

Relé je specializované zařízení sloužící ke spínání signálu. Název je odvozen z přepřahací stanice dostavníků. Má své výhody i nevýhody. Výhody: malý odpor, vysoký počet spínacích cyklů a snadná nahraditelnost.

Co je to časová hystereze elektromagnetického relé

Důležitou vlastností u napěťového relé je časová hystereze, s jakou má relé na změnu napětí reagovat. Slouží k tomu, aby se relé neaktivovalo např. při krátkodobých změnách napětí nebo napěťových špičkách, které jsou v rozvodné síti běžné a které mnohdy nejsou pro hlídané zařízení podstatné.

Jak se zapojuje relé

Při zapojování spínacího relé musíte nejprve určit, jaký typ zařízení bude obvod ovládat. Některá zařízení vyžadují střídavé napětí, zatímco jiná vyžadují stejnosměrné napětí. Pokud vaše zařízení vyžaduje střídavé napětí (např. žárovka), budete muset zapojit obvod tak, aby pracoval se střídavým proudem.

Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé

Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy. Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.

Jak funguje instalační relé

slouží k ovládání pomocných obvodů, kde je třeba použít více jak jeden kontakt, tzv. “množení kontaktů”, ovládací napětí přivádí na cívku relé a kontakty relé pak spínají patřičné ovládané obvody. Počet a typ kontaktů závisí na konkrétním typu pomocného relé.

Jak funguje relé v autě

Relé je jednoduše řečeno elektricky ovládací spínač. Klasické mechanické relé má uvnitř cívku a destičku. Přivedením proudu do cívky přitahuje desku, která uzavírá nebo otevírá obvod, ve kterém protéká vysokonapěťový proud.

Jak se poznat špatný stykač

Teoreticky může být v cívce stykače tepelná pojistka, jak u některých traf. Přehřívání cívky občas způsobují nečistoty na dosedacích plochách kotvy, stykač nesepne pořádně, vrčí a přehřívá se. Jak je psáno výše – změřit, jestli je napětí na cívce při poruše a není sepnuto, pak je stykač vadný.

Jak vypnout stykač

StykačeHager mají pro signalizaci políčko, které je v případě sepnutí červené. U značky Hager lze vybrat stykač, který je naprosto tichý a má možnost přepínání. Páčkou na stykači můžeme přepínat režim manuál, automat, a nebo stykač úplně vypnout.

Jak zapojit Impulsni relé

Při použití paměťového/impulsního relé sestává celá instalace pouze z tlačítek paralelně pospojovaných a připojených na ovládací vstup přístroje. K výstupu přístroje je většinou připojeno svítidlo (nebo několik svítidel).

Jak otestovat stykač

Předpokládám, že napětí na stykači od kterého očekáváte sepnutí měříte na cívce stykače. Pak se dá změřit cívka ohmicky zda není přerušená. Stykač je přitáhne pokud přijde na cívku stykače napětí. Změřte to tam.

Proč bzučí jistič

Pravděpodobně je bzučení způsobené vadným stykačem pro boiler, nebo elektrické topení. Bručení nemá určitě nic společného s odběrem produ. Pokud je na cívce stykače síťové napětí ( 230V AC +- něco málo) a stykač bzučí je chyba ve vypadeném závitu nakrátko z magnetického obvodu stykače ( "takový mosazný plíšek" ).

Jak se zapojuje stykač

Cívka je zapojována do obvodu tlačítkem, k němuž jsou paralelně připojeny kontakty stykače 1, 2. Stlačením tlačítka projde cívkou stykače proud, stykač zapne svoje hlavní i pomocné kontakty, takže cívka dostává proud přes pomocné kontakty i tehdy, pustíme-li tlačítko.

Jak funguje impulsní relé

Cívka přitáhne kotvu a sepne nebo rozepne hlavní kontakty. Relé zůstane v přitažené (sepnuté, ON) poloze po celou dobu, po kterou je ovládací napětí přiváděno do cívky. Při přerušení napájení cívky se instalační relé vrátí do nulové polohy (vypnutá poloha, OFF).

Jak poznat špatný stykač

Teoreticky může být v cívce stykače tepelná pojistka, jak u některých traf. Přehřívání cívky občas způsobují nečistoty na dosedacích plochách kotvy, stykač nesepne pořádně, vrčí a přehřívá se. Jak je psáno výše – změřit, jestli je napětí na cívce při poruše a není sepnuto, pak je stykač vadný.

Co dělá stykač

Stykače mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry jako relé. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole a tím i magnetická síla. Kotva s pohyblivými kontakty je tak přitažena a pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení.

Jak opravit jistič

Nahození jističe

Jistič uchopte a zatáhněte po směru ostatních jističů. Pokud jistič zůstane v horní poloze, je vše v pořádku a světla budou svítit. Pouze v případě, že by opět spadl, je v obvodu krátké spojení a musíte povolat elektrikáře k opravě.

Jak funguje pomocný kontakt

Pomocný kontakt stykače neslouží k samotnému zapínání zátěže, ale k ovládání různých ovládacích obvodů, slouží jako zpětná vazba, nebo jako blokování např. jiného stykače. Většina stykačů má alespoň jeden pomocný kontakt vestavěný.

Co je paměťové relé

Bistabilní (neboli paměťová či impulsní) relé se ovládají externími tlačítky: stiskem zapne – stiskem vypne. Používají se pro tlačítkové ovládání osvětlení chodeb a schodišť jako náhrada střídavých (č. 6) a křížových (č. 7) přepínačů.

Jak poznat spadly jistič

Pokud vám praskne žárovka při rozsvícení a ozve se rána, je jisté, že vypadl jistič. Vyměníte žárovku a zjistíte, že světlo nesvítí a nesvítí ani další světla.

Jak zapnout stykač

Cívka je zapojována do obvodu tlačítkem, k němuž jsou paralelně připojeny kontakty stykače 1, 2. Stlačením tlačítka projde cívkou stykače proud, stykač zapne svoje hlavní i pomocné kontakty, takže cívka dostává proud přes pomocné kontakty i tehdy, pustíme-li tlačítko.

Co je to impulsní relé

Impulzní relé jsou elektromagneticky ovládané přístroje, které je možno použít pro jednoduché, energeticky úsporné a účinné ovládání osvětlení. Tato zařízení se ponejvíce používají v soukromých domech, továrnách a komerčních budovách/ budovách pro veřejnost a také průmyslových provozech.

Proč padá jistič

Jak už jsme uvedli, tak jsou 3 základní důvody proč vypadnou pojistky: přetížení, zkrat a problém s jističem. Nejprve se podíváme na zkrat. K tomu může dojít v případě, kdy je jeden ze spotřebičů zapojených do sítě vadný a dochází v něm ke zkratu.