Jak přeložit text ve Wordu?

Jak překlopit text ve Wordu

To pak můžete otočit.Přejděte na Zobrazení > Rozložení při tisku.Vyberte textové pole, které chcete otočit nebo překlopit, a pak vyberte Formát.V části Uspořádatvyberte Otočit. Pokud chcete textové pole otočit do libovolného stupně, přetáhněte u objektu úchyt pro .Vyberte jednu z těchto možností: Otočení doprava 90.

Jak přepisovat text ve Wordu

Zapnutí režimu přepisováníV Word zvolte Možnosti >souboru.V dialogovém okně Možnosti aplikace Word zvolte Upřesnit.V části Možnosti úpravproveďte jednu z těchto akcí: Pokud chcete k ovládání režimu přepisování použít klávesu Insert, zaškrtněte políčko Ovládat přepisování pomocí klávesy Insert.

Jak převrátit stránku ve Wordu

Vyberte stránky nebo odstavce, u kterých chcete změnit orientaci. Klikněte na Rozložení stránky > ikona pro otevření dialogového okna Vzhled stránky. V okně Vzhled stránky v části Orientace klikněte na tlačítko Na výšku nebo Na šířku. Klikněte na pole Použít na a na položku Na vybraný text.

Jak psát text svislé ve Wordu

Umístění textu svisle do obrazce nebo textového polePravým tlačítkem klikněte na ohraničení tvaru nebo textového pole.V místní nabídce vyberte Formát obrazce a v levém podokně vyberte Textové pole.V části Rozložení textuvyberte požadovanou možnost v seznamu Svislé zarovnání.Vyberte Zavřít.

Jak na převrácený text

Vložení textového pole do dokumentu kliknutím na Vložit > textovépole a potom zadejte a naformátte text. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole a potom klikněte na Formát obrazce. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení. Do pole X zadejte 180.

Jak otočit textové pole v malování

Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení. V jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

Jak formátovat text

Formátování textuVyberte text, který chcete formátovat. Pokud chcete vybrat jedno slovo, poklikejte na něj. Pokud chcete vybrat řádek textu, klikněte nalevo od něj.Vyberte možnost, pomocí které změníte písmo, jeho velikost nebo barvu, nebo použijte pro text tučné písmo, kurzívu nebo podtržení.

Jak aktivovat Insert

Jako klávesa Insert může sloužit i znak 0 na numerické klávesnici. Aktivace/deaktivace – kombinací kláves SHIFT+0.

Jak nastavit stránku ve Wordu

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje každou stránku s výjimkou určených titulní stránky. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Jak Otočit textové pole v malování

Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení. V jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

Jak zarovnat text dolů Word

V nabídce nastavení vzhledu stránky klikneme na kartu Rozložení, kde nás zajímá svislé zarovnání. Vybereme položku Dolů a ujistíme se, že bude nastavení aplikováno pouze na tento oddíl.

Jak zafixovat text ve Wordu

Pro text, který má být na místě vložte textové pole. Přes Další možnosti rozložení… (přes pravé tlačítko myši) textového pole nastavte na záložce Pozice pro směr Vodorovně i Svisle Absolutní pozici, a to vzhledem ke stránce nebo okraji. Přidejte zatržítko Zamknout ukotvení.

Jak ve Wordu udělat zrcadlový text

Použití textového poleVložte do dokumentu textové pole a napište a naformátte text. Další podrobnosti najdete v tématu Přidání, zkopírování nebo odstranění textového pole ve Wordu.Vyberte pole a pak vyberte Formát podokna.V podokně Formát obrazce vyberte Efekty.V části 3D otočenízadejte do pole Otočení X180°.

Jak obrátit text

Určení směru textu v obrazci nebo textovém poli

Můžete tedy text otočit o 90 nebo 270 stupňů, aby se zobrazil bočně. Klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení obrazce nebo textového pole. V místní nabídce vyberte Formát obrazce. V části Textové pole vyberte požadovanou možnost v seznamu Směr textu.

Jak upravit text v malování

I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si, že jednou vložený text už program chápe jako obrázek, proto ho nelze dodatečně upravovat. Například pokud napíšeme slovo s pravopisnou chybou a neopravíme je hned, většinou je nejlepší chybné slovo celé smazat gumou a napsat znovu správně.

Jak změnit formát ve Wordu

V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument). Klikněte na Vzhled stránky. V místní nabídce Formát papíru vyberte formát papíru. Klikněte na OK.

Co je to formátování textu

Formátování textu (popřípadě hypertextu) je postup, při kterém dojde k logickému rozčlenění textu, neboli k jeho zorganizování do logických celků. Formátování textů se provádí v celé řadě oborů, důležitý je ale druh díla, který má vzniknout (např. výpisky, webová stránka, román, báseň).

Co dělá Insert

Klávesa Insert (anglicky vložit) se nachází na počítačové klávesnici v oblasti systémových kláves. Klávesa přepíná režim vkládání a přepisování textu. Při režimu vkládání se nové znaky přidávají za pozici kurzoru, naopak při režimu přepisování znaky nahrazují text za kurzorem.

Kde je Insert

Na klávesnici se také běžně vyskytují klávesy Home, End, Insert a Delete. Buď se nachází ve střední části klávesnice mezi hlavní částí a numerickou klávesnicí anebo mohou být umístěné v horní části u kláves F1-F12.

Jak nastavit okraje textu

Nastavení výchozího okraje

Klikněte na rozložení stránky > okraje. V dolní části klikněte na Vlastní okraje. V okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů. Klikněte na tlačítko nastavit jako výchozí .

Jak propojit obsah s textem

Vytvoření obsahu

Word pomocí nadpisů v dokumentu vytváří automatický obsah, který se může aktualizovat, když změníte text nadpisu, jeho posloupnost nebo úroveň. Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah.

Jak zarovnat text ve Wordu

Umístěte kurzor na libovolné místo v odstavci, dokumentu nebo tabulce, které chcete zarovnat. Udělejte něco z tohoto: Pokud chcete text zarovnat doleva, stiskněte Ctrl+L. Pokud chcete text zarovnat doprava, stiskněte Ctrl+R.

Jak zarovnat text ve Wordu do bloku

Zarovnání textu do blokuKlikněte na libovolné místo odstavce, který chcete zarovnat do bloku.Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na zarovnat text do bloku .

Jak udělat z textu obrázek

Vyberte text, který chcete „vyfotografovat“ a stiskem klávesové zkratky Ctrl-C jej zkopírujte do schránky. Spusťte program Malování, aplikaci, která je standardní součástí operačního systému Windows, a stiskem klávesové zkratky Ctrl-V vložte text jako obrázek a soubor uložte.

Jak spojit odstavce

Můžete to udělat dvěma způsoby – klávesou DELETE nebo BACKSPACE. U obou způsobů je důležité umístění kurzoru. Dejme tomu, že máte dva odstavce a chcete je spojit dohromady. Kurzor umístěte za poslední znak prvního odstavce a stiskněte klávesu DELETE (někdy se musí stisknout vícekrát).