Jak přizpůsobit buňku textu?

Jak přizpůsobit velikost buňky textu

Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát. V části Velikost buňky klikněte na položku Přizpůsobit šířku sloupců. Poznámka: Chcete-li rychle automaticky upravit šířku všech sloupců, klikněte na tlačítko Vybrat vše a potom poklikejte na libovolné ohraničení mezi dvěma záhlavími sloupců.
Archiv

Jak sloučit text z více buněk do jedné

Sloučení textů ze dvou nebo víc buněk do jedné buňkyVyberte buňku, do které chcete vložit sloučená data.Zadejte = a vyberte první buňku, kterou chcete sloučit.Zadejte & a použijte uvozovky s ohraničenou mezerou.Vyberte další buňku, kterou chcete zkombinovat, a stiskněte Enter. Příkladem vzorce může být =A2&" &B2.

Jak psát v jedné buňce pod sebe

Tip: Můžete také vybrat buňku a stisknout klávesu F2. V buňce klikněte na místo, kde chcete řádek zalomit, a stiskněte kombinaci kláves Alt +Enter.
Archiv

Jak sloučit text v buňkách Excel

Sloučení buněkKlikněte na první buňku a stiskněte Shift a pak klikněte na poslední buňku v oblasti, kterou chcete sloučit. Důležité informace: Ujistěte se, že data obsahuje jenom jedna z buněk v oblasti.Klikněte na Domů > Sloučit a zarovnat na střed.

Jak roztáhnout sloupec v Excelu

Na kartě Domůvyberte Formát >šířka sloupce (nebo Výška sloupce). Zadejte šířku sloupce a vyberte OK.

Jak rozšířit sloupec v Excelu

Změna šířky sloupce a výšky řádku v Microsoft Excel

Stačí označit najednou několik sloupců/řádků a změnit šířku/výšku stejným způsobem, jako když měníte jeden sloupec/řádek. Změna se projeví u všech označených sloupců/řádků. Pokud je pro zapsané hodnoty sloupec příliš úzký, místo hodnot se zobrazí #####, viz obrázek.

Jak rozdělit sloučené buňky

Klikněte do buňky nebo vyberte několik buněk, které chcete rozdělit. V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klikněte ve skupině Sloučit na tlačítko Rozdělit buňky. Zadejte počet sloupců nebo řádků, do kterých chcete vybrané buňky rozdělit.

Co je CONCATENATE

Funkce CONCATENATE, která patří mezi textové funkce, se používá ke spojení dvou nebo víc textových řetězců do jednoho řetězce.

Jak Odentrovat v buňce

Odřádkuje text, ale přitom zůstane v buňce.

Jak rozdělit buňku

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Otevře se Průvodce převodem textu na sloupce. Pokud ještě není vybraná možnost Oddělovač, zvolte A pak klikněte na Další. Výběrem oddělovače nebo oddělovačů definujte místa, kam chcete obsah buňky rozdělit.

Jak sloučit sloupce

Vyberte dva nebo více sloupců, které potřebujete sloučit. Pokud chcete vybrat více sloupců souvisle nebo nesouvisle, stiskněte Shift+Kliknutí nebo CTRL+Kliknout na každý další sloupec. Pořadí výběru nastaví pořadí sloučených hodnot. Vyberte Transformovat > sloučit sloupce.

Jak upravit buňku v Excelu

Volba stylu tabulky

Formát existující tabulky můžete taky změnit tak, že vyberete jiný formát. Vyberte libovolnou buňku v tabulce nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat jako tabulku. Na kartě Domů klikněte na Formátovat jako tabulku. Klikněte na styl tabulky, který chcete použít.

Jak roztáhnout vzorec

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V – čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

Jak přidat Buňky v Excelu

Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, nad kterou chcete vložit novou buňku. Vyberte Vložit a pak vyberte Buňky a Posunout dolů.

Jak označit více Radku najednou

Pokud chcete vybrat souvislý seznam řádků, klikněte na první z nich, poté podržte klávesu Shift a klikněte na poslední řádek.

Proč mi nejdou sloučit buňky v Excelu

Příklad řešení

Vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Zarovnání ve skupině Zarovnání na kartě Domů. Vyberte kartu Zarovnání a zaškrtněte políčko Sloučit buňky. Vyberte OK.

Jak použít funkcí Svyhledat

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak funguje funkce Concat

Funkce CONCAT kombinuje text z více oblastí nebo řetězců, ale neposkytuje argumenty oddělovače ani IgnoreEmpty. FUNKCE CONCAT nahradí funkci CONCATENATE. Funkce CONCATENATE je ale dál dostupná kvůli kompatibilitě s dřívějšími verzemi Excelu.

Jak zalomit text v buňce

Poklikejte na buňku, do které chcete vložit zalomení řádku (nebo buňku vyberte a stiskněte F2). Klikněte na místo ve vybrané buňce, kde chcete řádek zalomit. Stisknutím kombinace kláves Alt+Enter vložíte zalomení řádku.

Co je zalamování řádku

tvrdé zalomení řádku (Shift+Enter), které zakáže volné přetékání textu mezi řádky. To způsobí při úpravě textu či jen změně nastavení okrajů rozpadání textu (viz obrázek). Určitě se s tím každý už někdy setkal. Možná, že sami jste tam tuto klávesovou zkratku nepoužili, ale přesto text zlobí.

Jak rozdělit Text v buňce

Vyzkoušejte to!Vyberte buňku nebo sloupec s textem, který chcete rozdělit.Vyberte Data > text do sloupců.V Průvodci převodem textu na sloupcevyberte Možnost s oddělovači > Další.Vyberte oddělovače dat.Vyberte Další.Vyberte cíl v listu, kde se mají zobrazit rozdělená data.Vyberte Dokončit.

Jak rozdělit Data v buňce

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Text do sloupců. Otevře se Průvodce převodem textu na sloupce. Pokud ještě není vybraná možnost Oddělovač, zvolte A pak klikněte na Další. Výběrem oddělovače nebo oddělovačů definujte místa, kam chcete obsah buňky rozdělit.

Jak sloučit text ve dvou buňkách

Spojení textu z více buněk do jedné pomocí jednoduchého vzorce. Postup si ukážeme na příkladě. V buňce A2 máme zadané jméno, v buňce B2 příjmení a do buňky C2 chceme vložit jméno i příjmení (viz obrázek). Klepneme do buňky C2, napíšeme vzorec =A2 & " " & B2 a potvrdíme klávesou Enter.

Jak použít funkcí Když

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak udělat jednoduchou tabulku

Tabulku můžete vytvořit a naformátovat pro vizuální seskupení a analýzu dat.Vyberte buňku v datech.Vyberte Domů > Formátovat jako tabulku.Zvolte styl tabulky.V dialogovém okně Formátovat jako tabulku nastavte oblast buněk.Označte, jestli tabulka obsahuje záhlaví.Vyberte OK.