Jak podat odvolání na střední školu vzor?

Jak napsat odvolání na střední školu vzor

3.1 Důvody odvolání při nepřijetí na SŠ

Do odůvodnění stačí např. napsat: „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mé dcery/syna [jméno] ze dne [datum rozhodnutí o nepřijetí]. Stále máme o studium oboru na Vaší škole zájem a věříme, že jsme vhodnými uchazeči.
Archiv

Jak se podává odvolání na střední školu

Pro odvolání neexistuje jeden formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, který rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.
Archiv

Kdy poslat odvolání na střední školu

Kdy podat odvolání na střední školu Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ má svou zákonnou lhůtu, která je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Není ale třeba čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolání můžete podat hned, jakmile se dozvíte, že vás na SŠ nevzali (tzn.
Archiv

Co dělat když jsem se nedostal na střední školu

Pokud jste se nedostali jen o pár míst pod čarou, můžete se pokusit podat odvolání. Pokud byl rozdíl větší, obraťte se na jiné školy, které mají ještě volná místa v druhém nebo dalším kole. Obvolejte si různé obory a zjistěte si podmínky přijetí. Odvolání je možné podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Co se píše do odvolání

V horní části dokumentu je vždy nutné uvést adresu, komu je odvolání adresováno. Následuje datum a místo sepsání odvolání, předmět odvolání a odůvodnění odvolání, datum, vaše jméno a příjmení a podpis. V choulostivých situacích, kde je odvolání důležité, se vyplatí poradit s odborníkem.

Kdy má smysl odvolání

Kdy má smysl podat odvolání Podat odvolání má smysl vždy, když nejste přijati na střední školu. Neexistuje žádné místo pod čarou, u kterého má smysl podat odvolání a u kterého již ne. Podáním odvolání o sobě dáváte vědět, že chcete být náhradníkem na uvolněné místo.

Co musí obsahovat odvolání na střední školu

Co vše by mělo odvolání obsahovatNázev školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);Datum;Odvolání proti nepřijetí ke studiu;Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání na střední školu

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání na střední školu Při čekání na výsledek odvolání proti nepřijetí na SŠ buďte trpěliví. Většinou výsledek obdržíte v polovině května a později. Ze zákona musí být rozhodnutí o odvolání učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Jak se píše odvolání

Odvolání adresujte přímo řediteli školy, o kterou se ucházíte. Ředitel školy odvolání následně předá krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města) a ten o něm rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.

Co má obsahovat odvolání

Kromě označení soudu, odvolatele, data a podpisu musí odvolání obsahovat označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, a to uvedením spisové značky a soudu, který rozhodnutí vydal, dále v jakém rozsahu je toto rozhodnutí napadáno, v čem je spatřována jeho nesprávnost a čeho se dovolatel domáhá.

Jak má vypadat odvolání na střední školu

Doporučuje se uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

Odvolání proti nepřijetí ke studiu; Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné);.

Kdy má cenu podávat odvolání

V případě veřejné školy – tedy takové, kterou zřizuje stát, kraj nebo obec – se můžete také odvolat. Důležité je stihnout to v termínu – do tří pracovních dní ode dne, kdy jste dopis se zamítavou zprávou převzali od pošťačky nebo vyzvedli na poště.

Jak napsat žádost o odvolání

Na co nezapomenout. V žádosti nesmí chybět vaše jméno, datum a místo přijímacího řízení a obor, na který se hlásíte. Při psaní dbejte na úpravu, přesné a jasné vyjadřování i na spisovnou češtinu. Vyjádřete svůj zájem o obor, můžete také přiložit kopie diplomů z olympiád či potvrzení o praxi v oboru.

Kdy se můžu odvolat

Ze zákona máte lhůtu 15 dní pro podání odvolání. Jak jsme již zmiňovali, o lhůtě a dalších náležitostech podání opravných prostředků musíte být soudem informováni. Pokud by k tomu ve výjimečném případě nedošlo, nebo jste byli poučeni nesprávně, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení předmětného rozhodnutí.