Jak podat platební rozkaz?

Jak podat návrh na elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz

Žalobce musí disponovat zaručeným elektronickým podpisem. Žalobce vyplní předepsaný formulář. Vzor elektronického platebního rozkazu naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Žalovaný může odpor podat taktéž na elektronickém formuláři.
Archiv

Jak podat odpor proti platebnímu rozkazu

To znamená, že rozhodnutí je závazné pro žalobce (věřitele) i pro Vás jako žalovaného. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat ani odvolání a částku stanovenou platebním rozkazem musíte zaplatit. Pokud nezaplatíte, částka na Vás může být vymáhána prostřednictvím exekuce.
Archiv

Kdy lze vydat platební rozkaz

Kdy může soud pomocí platebního rozkazu rozhodnout

Jak už bylo zmíněno, platebním rozkazem rozhoduje soud, pokud je z tvrzení obsažených v žalobě a z důkazů k ní přiložených dostatečně jasné, že: vznikl nárok na peníze, komu tento nárok náleží, a kdo jej má splnit.
Archiv

Kdo může vydat platební rozkaz

Soud může vydat platební rozkaz i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného. Platební rozkaz nelze vydat, není-li znám pobyt žalovaného nebo má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny. Platební rozkaz je třeba doručit všem žalovaným do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.

Jak se počítá soudní poplatek

U nejběžnějších žalob, kdy je vymáháno peněžité plnění do 20.000 Kč, se hradí soudní poplatek ve výši 1.000 Kč. U peněžitého plnění v rozmezí nad 20.000 Kč do 40.000.000 Kč činí poplatek 5 % z žalované částky.

Jak podat návrh k soudu

Návrh na zahájení řízení je možno učinit písemně (viz § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.

Jak napsat podání odporu

Odpor musí být adresován soudu, který trestní příkaz vydal. Zákon pro odpor nestanovuje žádné zvláštní náležitosti. Mělo by v něm tedy být uvedeno, proti kterému trestnímu příkazu směřuje (tzn. je třeba uvést nejméně spisovou značku trestního příkazu) a mělo by být jasné, že jde o odpor.

Jak dlouho platí platební rozkaz

Lze shrnout, že povinnost žalovaného zaplatit žalovanou částku doručením platebního rozkazu samozřejmě vzniká a žalovaný je povinen ji do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatit. Neučiní-li tak, může platební rozkaz uplynutím 15 dnů nabýt materiální vykonatelnosti, nikoli však ještě vykonatelnosti formální.

Jak se platí soudní poplatek

Poplatek můžete uhradit na účet soudu, v hotovosti, případně kolkovými známkami. Když nezaplatíte, soud vás k tomu vyzve a určí náhradní lhůtu k zaplacení. Současně vás poučí o následcích nezaplacení (zastavení řízení) i výjimkách (nezastavení řízení) a také o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

Co musí obsahovat odpor proti platebnímu rozkazu

Elektronický platební rozkaz v odporu označte jeho číslem jednacím (je uvedeno vpravo nahoře), datem vydání elektronického platebního rozkazu, případně i datem, kdy Vám elektronický platební rozkaz byl doručen, a popřípadě i povinností, která Vám elektronickým platebním rozkazem byla uložena – (zaplacení částky xxxx,- …

Kdo hradí náklady soudního řízení

Současná právní úprava – kdo platí za soudy

To znamená tomu, kdo byl žalobcem a žalobě bylo vyhověno. Stejně tak to je, pokud jste byli žalovaným a žaloba byla zamítnuta. Zkrátka kdo prohraje soudní spor, nese veškeré náklady řízení.

Co obnáší podání žaloby

Obecnými náležitostmi žaloby jsou označení soudu, toho, kdo činí návrh, které věci se žaloba týká, co se žalobou sleduje (tzv. petit žaloby), podpis žaloby a datum. Dalšími povinnými náležitostmi je povinné označení účastníků řízení, popřípadě jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností a označení důkazů.

Kdo může podat žalobu

K podání žaloby je oprávněn ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na svých právech rozhodnutím správního orgánu, kterým byla jeho práva nebo povinnosti založena, změněna, zrušena, určena nebo zamítnuta.

Kdo může podat odpor

Podat jej může obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce.

Kdo podava odpor

Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako obviněnému.

Jak dlouho trvá podání žaloby

Vymáhání dluhu u soudu na základě uznání dluhu nebo jasné smlouvy o půjčce trvá cca půl roku – 1 rok, pokud nebude podáno odvolání, pokud ano + 1 rok. Postup soudu: Soud vydá platební rozkaz, který doručuje žalovanému do vlastních rukou.

Co se stane když nezaplatím soudní poplatek

Když nezaplatíte, soud Vás k tomu vyzve a určí náhradní lhůtu k zaplacení, alespoň 15 dnů, výjimečně kratší. Současně Vás poučí o následcích nezaplacení (zastavení řízení) i výjimkách (nezastavení řízení) a také o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků.

Jak zaplatit poplatek soudu

Soudní poplatky a jak je zaplatit

Sazebník je stanoven zákonem o soudních poplatcích. Poplatek můžete uhradit na účet soudu, v hotovosti, případně kolkovými známkami. Když nezaplatíte, soud vás k tomu vyzve a určí náhradní lhůtu k zaplacení.

Co následuje po žalobě

Tvrzení žalobce se tak pokládají za nesporná a soud žalobci vyhoví; rozsudek pro uznání – soud vydá rozsudek pro uznání v případě, že žalovaný v průběhu řízení uzná uplatňovaný nárok.

Jak na nekoho podat žalobu

Obvykle se žaloba podává k příslušnému okresnímu soudu. V Praze je to obvodní soud. Buď se žaloba podává na podatelně, nebo se pošle poštou, za určitých podmínek tak lze učinit i elektronicky. V některých případech, zpravidla co se týče obchodních věcí, spadá věc do příslušnosti krajských soudů.

Jak spravne podat odpor

Odpor musí být adresován soudu, který trestní příkaz vydal. Zákon pro odpor nestanovuje žádné zvláštní náležitosti. Mělo by v něm tedy být uvedeno, proti kterému trestnímu příkazu směřuje (tzn. je třeba uvést nejméně spisovou značku trestního příkazu) a mělo by být jasné, že jde o odpor.

Kdy lze podat odpor

Odpor není nutné nijak odůvodňovat, je ale třeba jej podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí (u evropského platebního rozkazu do 30 dnů), jinak bude odmítnut. Včasně podaný odpor způsobí, že platební rozkaz bude v plném rozsahu zrušen a ve věci bude nařízeno jednání, ve kterém se o nároku žalobce standardně rozhodne.

Jak mluvit u soudu

Dbejte na to, aby byl Váš projev dostatečně hlasitý a srozumitelný. Soudní i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují pane, paní s připojením funkce či postavení nebo akademického titulu, tedy pane předsedo, paní přísedící. Všem dospělým osobám se vyká. K představitelům soudu mluvte vestoje.

Co si vzít na sebe k soudu

Na co myslet před soudním jednáním

Již před odchodem k soudu by měl každý zvážit svoje oblečení. I tím lze vyjádřit svůj respekt k soudu. Vhodné je formální oblečení (společenský oblek, košile a kravata), nicméně přípustné je i jiné slušné oblečení.

Co si vzít sebou k soudu

Při vstupu do budovy soudu se prokážete průkazem totožnosti. Dále Vás čeká povinná osobní prohlídka, během které projdete bezpečnostním rámem, případně budete zkontrolováni ručním detektorem kovů. Rám je zdravotně nezávadný.