Jak se používají závorky?

Jak správně používat závorky

Nejčastější a nejjednodušší závorky (ty kulaté) se nachází přímo na klávesnici a snadno je najdete. Pravou (uzavírací závorku) napíšete přímo klávesou vedle ú, a levou (otevírací) závorku napíšete tou samou klávesou za použití SHIFTu.
Archiv

Jak psát větu v závorce

Závorky přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu, který se dává do závorky. Je-li závorkami vymezena část věty, přimykají se závorky jen k této části. Jestliže je v závorce celá věta, koncová závorka se umístí za interpunkční znaménko, které ukončuje větu.
Archiv

Jak se počítají závorky

Nejvyšší přednost mají závorky, za nimi následuje násobení a dělení a nakonec sčítání a odčítání. Závorky mají nejvyšší přednost. Rozlišujeme tyto tři typy závorek: kulaté (), hranaté [ ] a složené { } a v tomto pořadí je také odstraňujeme.

Jak napsat svorku

Nejprve stiskneme tlačítko levý Alt (je umístěno nalevo hned vedle mezerníku) a držíme ho zmáčknuté. Poté na numerické klávesnici zadáme číslo 123 pro {, respektive 125 pro }. K propsaní dojde v momentě, kdy pustíme klávesu Alt.

Co to je lomítko

Lomítko (/) je interpunkční znaménko, užívané zejména v odborných textech a formulářích. Slouží především k vyznačení alternativ, v zásadě nahrazuje spojku nebo; případně i k jinému členění textu.

Co jsou rovně závorky

Svislítko, také rovná čára, má v matematice funkci absolutní hodnoty, velikosti vektoru, úsečky nebo velké či zanořené závorky.

Kdy psát tečku za závorkou

Jestliže je text v závorkách (viz Závorky) samostatnou výpovědí, píše se tečka uvnitř závorky: Na návštěvu přišli úplně všichni. (A pochopitelně jsme se nejvíce těšili na upovídaného dědečka.) Je‑li výraz v závorkách součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou: Na návštěvu přišli úplně všichni (včetně dědečka).

Jak se používají uvozovky

Uvozovky používáme k vyznačení přímé řeči i doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků –⁠ z důvodu zachování zřetelnosti textu, nejsou‑li vyznačeny jinak), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod.

Co má přednost závorky nebo mocniny

Přednost má závorka a pak mocnina!

Co má přednost násobení nebo mocnina

Umocnění má přednost před násobením ( a dělením) a sčítáním ( a odčítáním). Mocniny jsou zkráceným zápisem opakujícího se násobení. Při umocňování záporných čísel je výsledek kladný pro sudé mocniny, záporný pro liché mocniny.

Jak se dělá Zobacek

Otevírací (Unicode 00BB) má zobáček doprava, uzavírací (Unicode 00AB) má zobáček doleva. Windows: Alt +0187, Alt +0171, Mac (na české klávesnici): Alt + Shift + 9 , Alt + Shift + 0 .

Kdy se používá lomítko

Lomítko „/“ je znak, který nejčastěji naznačuje možnost záměny či jiné varianty. Používá se ale také pro zápis zlomků, školních či sportovních roků, při zápisu internetových adres, psaní poezie nebo pro grafické oddělení výrazů. Důležité je neplést jej s obráceným lomítkem „\“.

Co je to podtržítko

Znak „_“, normou ČSN 36 9050:1994 označený jako podtržení bývá též nazýván podtržítko. V odborné literatuře se též používá označení podtrhávací čára nebo dlouhá čára (oproti krátké čáře, která se využívá jako spojovník). Znak je umístěn vpravo na dolní písmenné řadě českého rozložení počítačové klávesnice.

Co když je před závorkou mínus

Závorku, před kterou je znaménko minus, i s tímto znaménkem vynecháme a všechny členy původní závorky změníme v opačné.

Co má přednost Závorka nebo násobení

Výrazy vyhodnocujeme v tomto pořadí: závorky, násobení a dělení, sčítání a odčítání.

Co znamenají tři tečky za větou

Tři tečky –⁠ též „výpustka“ či „trojtečka“ (jedná se totiž o jeden znak, nikoli tři samostatné tečky) –⁠ obecně označují vynechání určité části textu, přerývanou nebo nedokončenou řeč.

Co znamenaji dvě tečky

Dvojtečka (:) je interpunkční znaménko, tvořené dvěma stejně velkými tečkami situovanými nad sebou. Používá se v textu pro oddělení informací uvedených větnou konstrukcí před dvojtečkou, například pro uvedení seznamu, příkladu, údaje nebo přímé řeči.

Jak poznat přímou řeč

Přímá řeč začíná uvozovkami dole („) a končí uvozovkami nahoře (“). Nikdy ne naopak. Interpunkční znaménka (.,!) píšeme vždy dovnitř uvozovek.

Jak poznat nepřímou řeč

Jako nepřímá řeč je označována reprodukce výpovědi jednoho mluvčího jinou osobou. Dochází proto ke gramatickým změnám v osobě, času a obvykle i ve způsobu původní výpovědi. Formálně je věta nepřímá vedlejší větou předmětnou, závislou na hlavní větě.

Kdy má násobení prednost

Násobení má přednost před sčítáním a odečítáním. To znamená, že když máte příklad 2 + 3 · 4, tak nejdříve vypočítáte součin 3 · 4 = 12 a až poté počítáte součet.

Co se pocita prvni

Tedy násobení a dělení má přednost před sčítáním a odečítáním. Násobení a dělení mají mezi sebou stejnou prioritu, stejně tak sčítání a odečítání.

Co má přednost násobení nebo závorka

Výrazy vyhodnocujeme v tomto pořadí: závorky, násobení a dělení, sčítání a odčítání.

Jak se píše stříška nad o

Stříška se píše pomocí pravého i levého altu (a ctrl) a tlačíka š/3. Jelikož se v obou případech jedná o diakritické znaménko, tak po jeho napsání buď musíte zmáčkout mezerník pro potvrzení anebo písmeno, nad které chcete stříšku umístit.

Jak se dělá středník

Při českém rozložení klávesnice se středník nalézá pod klávesou [Esc]. Při anglickém rozložení se nalézá napravo od klávesy [L]. Nemůžeme-li středník v daném rozložení klávesnice nalézt, můžeme ho zadat přes kombinaci kláves ALT + 59.

Jak se dělá lomítko

Další využití pro lomítkoběžný zápis: SHIFT+Úalternativní zápis: vlastní klávesa na numerické klávesnici.ASCII zápis: ALT+47.UNICODE zápis: U+002F.