Jak skloňovat zájmena?

Jak se skloňují zájmena

Skloňování zájmena ON a ONI

číslo jednotné číslo množné
1. pád ON ONI
2. pád NĚJ jeho, něho, ho, jej NICH / jich
3. pád JEMU / němu, mu NIM / jim
4. pád HO jeho, něho, jej něj JE / ně

Archiv

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)
Archiv

Jak zni 1 pád zájmena nám

Skloňování Zájmen – Český Jazyk

my oni, ony (než.)
1. pád my oni, ony
2. pád nás jich/nich
3. pád nám jim/nim
4. pád nás je/ně

Archiv

Jaké jsou druhy zájmen

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Jak se skloňuje zájmeno já

Cvičení

1. pád Vašek
2. pád mě, mne Vaška
3. pád mně, mi Vaškovi
4. pád mě, mne Vaška
6. pád o mně o Vaškovi

Jak skloňovat zájmeno ona

Skloňování osobního zájmena onapád (kdo, co) ona (Ona je chytrá).pád (koho, čeho) jí, ní (Jela tam bez ní.)pád (komu, čemu) jí, ní (Říkal jsem jí to.)pád (koho, co) ji, ni (Nezapomeňte ji tam. Nekoukej na ni.)pád (oslovujeme, voláme) —pád (o kom, o čem ní (Vidím to na ní.)pád (kým, čím)

Jaké je zájmeno sám

Jaké je zájmeno samo

zájmena ukazovací (též demonstrativa) – ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.

Co jsou osobní zájmena

Osobní zájmena v češtině jsou: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona. Zájmena jsou ale slova, která se mění, skloňují se (deklinují se). Můžou mít proto v různých pádech různé formy. Navíc může mít jedno osobní zájmeno v jednom pádu forem dokonce několik!

Jak dělíme zájmena

Podle významu rozdělujeme zájmena na:osobní: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se (si)přivlastňovací: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj.ukazovací: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám.tázací: kdo, co, jaký, který, čí (stojí na počátku tázacích vět)

Jak se píše mě a mně

Nahraďte v každé větě zájmeno já zájmenem ty.

Tam, kde řeknete tě, patří kratší mě, tam, kde můžete říct tobě, je správný delší tvar mně. Případné tebe lze nahrazovat méně obvyklým mne.

Kdy se píše jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Kdy je jí a kdy jí

Tvar ji používáme ve 4. pádu jednotného čísla. Tvar jí naopak ve všech ostatních pádech, nejčastěji ve 3. pádu.

Jak urcit jí jí

pád: Viděl jsem ji. Moc ji to nebaví. („Jí/ji“ se používá bez předložek, „ní/ni“ po předložkách.) Tahák pro případ nejistoty je snadný: stačí použít ukazovací zájmeno ta – pokud bude „té“, bude „jí“; pokud bude „tu“, bude „ji“.

Jak se dělí zájmena

Druhy zájmen

druhy zájmen příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí

Jak se píše samý ženy

Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např. Chlapci tam šli sami). V případě, že je podmět ženského nebo mužského neživotného rodu, je nutné napsat samy (např. Dívky tam šly samy).

Jaké zájmeno je mě

Při skloňování zájmena já píšeme mě ve 2. a 4. pádě, mně ve 3. a 6.

Kdy se píše ho a kdy jej

Zájmena on, ona, ono

mužský rod ženský rod
1. pád on ona
2. pád jeho, ho, jej
3. pád jemu, mu
4. pád jej, ho, -ň ji

Jaké jsou vzory zájmen

Tabulka – skloňování zájmen

Skloňování zájmen podle vzorů
skloňování vzor zájmena (příklady)
zájmenné náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen
adjektivní mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

Kdy se píše mi a my

Při psaní zájmen my a mi je nejdůležitější uvědomit si, jestli zájmeno zastupuje pouze jednu osobu nebo jestli se týká více osob. Pokud mluvíme o 2 a více lidech, musíme napsat Y. Jestliže se věta vztahuje na jednu jedinou osobu, píšeme I měkké.

Koho co jí nebo jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád (o kom, o čem)

Jak se píše my sami

Pro psaní i/y pak platí pravidla shody, tj. měkké i se píše pouze v 1. pádu množného čísla mužského životného rodu ("my sami"; ale "my samy" jako ženy).

Jak se píše slovo sami

Pokud je podmět, ke kterému se zájmeno vztahuje, mužského rodu životného, zvolíme podobu sami (např. Chlapci tam šli sami). V případě, že je podmět ženského nebo mužského neživotného rodu, je nutné napsat samy (např. Dívky tam šly samy).

Kde se píše ji a jí

Ji ni X jí ní

1. pád (kdo, co) ona
2. pád (koho, čeho) jí, ní
3. pád (komu, čemu) jí, ní
4. pád (koho, co) ji, ni
5. pád (oslovujeme, voláme)

Jak se píše jimi

může být rozdíl např. mezi čárkou a tečkou). Čím bližší si členy jsou, tím větší by mohla být tendence k obecně okrajové duálové shodě (tedy k tvaru jima), čím vzdálenější, tím preferovanější bude množné číslo (tedy tvar jimi).

Jak určit rod u zájmen

Rod zájmenrozlišujeme rod mužský, ženský a středníu některých zájmen rod neurčujeme, říkáme, že jsou „bezrodá„př: jemu (on) – mužský rod.př: její (ona) – ženský rod.př: to (ono) – střední rod.bezrodá zájmena jsou např. já, ty, my, vy nebo zvratné zájmeno se.