Jak číslovat zdroje?

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.
Archiv

Jak číslovat zdroje ve Wordu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.
Archiv

Jak správně citovat internetové zdroje

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].

Jak seřadit seznam zdrojů

Seznam použité literatury

Použité zdroje je zapotřebí uvádět v určitém formátu, přičemž nejčastěji používanou normou, podle níž je nutné zdroje uvádět, je ČSN ISO 690 (01 0197) platná od 1. dubna 2011. Seznam použité literatury bývá seřazen abecedně podle příjmení autora.
Archiv

Jak citovat APA 7

APA Style, v češtině APA 7). Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).

Jak se píše zdroj literatury

U knižních zdrojů se jako první uvádí příjmení (všechna velká) a jméno autora nebo autorů, dále pak název díla. Mezi nimi bývá tečka. Pak se může uvést pořadí vydání (obvykle pokud jde o druhé a další vydání).

Jak citovat pomocí čísel

Číselné odkazy: za citací nebo parafrází doplníte číslo v horním indexu nebo v závorkách, které odpovídá číslu zdroje v seznamu literatury. Seznam literatury je pak sestaven v pořadí, které odpovídá pořadí odkazů na zdroje v textu (tedy ne abecedně).

Jak číslovat seznam literatury

Ideálně bychom vytvořili styl pro položky seznamu literatury, ale pro ukázku nám bude stačit jednoduché číslování pomocí rychlé nabídky Wordu. Stačí tedy označit všechny položky seznamu literatury a podle obrázku níže je očíslovat. Nejčastěji se používá číslování v hranatých závorkách, kde za číslem není uvedena tečka.

Jak vypadá online citace

Struktura citace základních elektronických informačních zdrojů je totožná jako u tištěných variant, dotyčnou citaci je třeba doplnit o údaje charakterizující, že se jedná o elektronický zdroj: typ média, datum zveřejnění, aktualizace příspěvku, datum navštívení webové stránky a dostupnost, případně další údaje (např.

Jak udělat citaci z webové stránky

Název webového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datum citování].

Jak se píše knižní zdroj

U knižních zdrojů se jako první uvádí příjmení (všechna velká) a jméno autora nebo autorů, dále pak název díla. Mezi nimi bývá tečka. Pak se může uvést pořadí vydání (obvykle pokud jde o druhé a další vydání).

Jak citovat cizí zdroje

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl.

Jak citovat podle APA 6

Při citování podle citační normy APA 6 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma (s.r.o, a.s. apod.).

Jak citovat online zdroje v textu APA

Je-li článek online, uvádí se na konci údaje i DOI URL či URL. Novinový článek Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den).

Jak správně citovat podle ISO 690

Příklady citací (podle ČSN ISO 690)Osoba/organizace zodpovědná za vytvoření dokumentu.Podle titulní strany dokumentu nebo záhlaví (domovská stránka webu).Uvádí se, jak je v publikaci uvedeno (lze zkracovat jednotlivá slova – ČSN ISO 832).Uvádí se obvykle místo vydání, název nakladatele a datum.

Jak citovat norma 690

Místo vydání: Vydavatel Datum vydání, Datum aktualizace/revize*Datum citování+. Názov edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.

Jak seřadit seznam literatury

V seznamu literatury na konci práce musí být abecedně seřazeny (podle příjmení autorů) všechny v práci citované prameny řazené dále podle let. Bibliografické citace se liší podle toho, zda jde o článek v časopise, kapitolu v editované knize či monografii viz "Vzory bibliografických citací v seznamu literatury".

Jak citovat webové stránky podle APA

Webová stránka Příjmení, J. (Rok, Měsíc Den). Název online obsahu/konkrétní stránky. Název webových stránek.

Jak citovat webové stránky bez autora

Ve Vašem případě pokud webová stránka nemá autora, citovali bychom ji pod jménem stránky, tj. Barthelův test a poté rok.

Jak citovat webovou stranku ISO 690

Webové stránky / webové sídlo

Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování].

Jak uvádět zdroje v diplomové práci

V případě, že byla kvalifikační práce oficiálně vydaná a má přiděleno ISBN, tak ji citujeme jako monografii. Pokud byla práce vytištěna pouze pro účely obhajoby, tak vynecháváme údaj o vydavateli, protože se jedná o práci zveřejněnou, a ne vydanou.

Jak citovat podle APA 7

APA Style, v češtině APA 7). Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).

Jak citovat tabulku APA 7

Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a řadíme je abecedně: (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007). 1.1 Přímé citace: V případě přímé citace textu jiného autora do 3 řádků je citovaný text uveden v uvozovkách (citovaný text nesmí být v kurzívě) a uvedena strana (resp.

Jak citovat zdroj tabulky

Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování).

Jak citovat poznámky z přednášek

Citace vysokoškolské přednáškypříjmení – příjmení přednášejícího.jméno – jméno přednášejícího.téma – název přednášky.předmět – předmět vyučovaný na dané vysoké škole, jehož výukou byla přednáška součástíobor – obor studia, pro nějž je předmět určen.fakulta – fakulta vysoké školy, na níž byla přednáška přednesena.