Jak uchovat dokumenty?

Jak dlouho se uchovávají dokumenty

Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.
Archiv

Jak archivovat účtenky

Při dodržení platné legislativy a určitých principů je možné účtenky uchovávat pouze v digitální podobě. Vždy však doporučujeme konzultaci s vaším finančním úřadem, protože právě on bude provádět případnou kontrolu.
Archiv

Jak dlouho archivovat firemní dokumenty

Jak dlouho archivovat všechny dokumenty

Typ dokumentu Lhůta k archivaci
Účetní uzávěrka 10 let
Výroční zpráva 10 let
Daňové doklady DPH 10 let
Mzdové listy 30 let (doporučená lhůta je 45 let)

Archiv

Jak dlouho se uchovávají faktury

Podnikatelé, kteří jsou neplátci DPH a nevedou účetnictví, mají povinnost archivace daňových dokladů minimálně 3 roky. Faktury za rok 2021 tak uchováváte do roku 2024. Ostatní podnikatelé mají archivaci trochu náročnější. Pokud jste OSVČ, která vede účetnictví (nebo s. r. o.), doklady archivujete minimálně 10 let.
Archiv

Jak správně archivovat dokumenty

Jak uchovávat dokumenty elektronicky:věrohodný původ – každý dokument podepište elektronickým podpisem,neporušitelnost obsahu – opatřte dokumenty kvalifikovaným časovým razítkem (které má platnost 5 let),zachování čitelnosti souboru – doporučujeme držet se celosvětově uznávaného archivního formátu PDF/A.

Jaké dokumenty musí škola archivovat

– protokoly o závěrečných zkouškách, – protokoly o maturitních zkouškách, – kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky. Také tyto dokumenty lze vést pouze v elektronické podobě.

Jak dlouho schovávat účtenky

b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, c) účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví (§ 33), po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Jak dlouho archivovat mzdové dokumenty

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Jak archivovat šanony

Metoda 1: Archivace celých šanonů

Dokumenty můžete archivovat přímo v pořadačích. Je to pohodlné – prostě je dobře popíšete a uložíte do krabice na šanony. Výhodou je, že jednotlivé listy můžete z pořadačů pohodlně vytáhnout a zase je do nich vracet.

Jak dlouho uchovává škola vysvědčení

Velká většina vysokých škol, například univerzity, mají své vlastní archivy, ale jak u nich, tak i u nově vzniklých vysokých škol platí pro doklady o studiu stejná skartační lhůta, tedy oněch zmiňovaných pětačtyřicet let.

Co archivovat z mezd

Pro účely účetnictví je nezbytné nejen mzdové listy, ale i další dokumenty související se mzdovou evidencí (výplatní listiny, rekapitulace mezd, rekapitulace zdravotního pojištění, seznam zaměstnanců u zdravotních pojišťoven atd.) uchovávat po dobu 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týkají.

Jak dlouho uchovávat zápočtový list

Spolu s pracovní smlouvou musíte po dobu 10 let evidovat také zápočtové listy, platové výměry a dokumenty o náplni práce. Mzdové listy a osobní karty zaměstnanců se archivují déle – oficiálně 30 let, v praxi však mnohdy až 45 let.

Jak skladovat faktury

Obecně lze faktury uchovávat jak v papírové, tak elektronické podobě. Mezi papírem a elektronickou formou lze libovolně převádět, vždy však musí být zajištěna čitelnost a také důvěryhodnost fakturačních dokumentů.

Jak dohledat vysvědčení

V případě ztráty nebo poškození vysvědčení (podobně výuční list či diplom o absolutoriu) je třeba požádat školu, která vydala prvopis vysvědčení, o vydání stejnopisu vysvědčení (kopii vysvědčení škola nevydává). Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole.

Jak získat výuční list bez školy

Lidé s praxí mají možnost získat patřičné vzdělání

Stačí pouze uspět při zkoušce z některé dílčí kvalifikace, případně složit všechny požadované zkoušky na příslušný obor a získat tak úplné vzdělání. Výuční list nebo dokonce maturitu je tedy možné získat na základě zkušeností z pracovního procesu.

Jak dlouho archivovat evidenci docházky

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech.

Jak dlouho uchovávat mzdové listy

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Jak dlouho se archivuje vysvědčení

Velká většina vysokých škol, například univerzity, mají své vlastní archivy, ale jak u nich, tak i u nově vzniklých vysokých škol platí pro doklady o studiu stejná skartační lhůta, tedy oněch zmiňovaných pětačtyřicet let.

Kde si nechat udělat ověřenou kopií

Úředně ověřené kopie (vidimaci) vyhotovují notáři, pobočky České pošty, obecní / městské / krajské úřady.

Co delat kdyz nemám školu

V případě ztráty nebo poškození vysvědčení (podobně výuční list či diplom o absolutoriu) je třeba požádat školu, která vydala prvopis vysvědčení, o vydání stejnopisu vysvědčení (kopii vysvědčení škola nevydává). Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole.

Co když Nedodělám střední školu

Zákon v § 59 také stanoví, že ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Pokud jste tedy odchodili do školy 9 let, bez ohledu na prospěch nebo na případné opakování některého ročníku, splnili jste povinnou školní docházku a můžete se hlásit na střední školu.

Jak dlouho se musí skladovat mzdové listy

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
účetní uzávěrka 10 let
výroční zpráva 10 let
daňové doklady pro DPH 10 let
mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (pokud zaměstnanec pobírá starobní důchod, lhůta se zkracuje na 10 let) 30 let

Kde si nechat ověřit plnou moc

Plnou moc lze s občanským průkazem ověřit u notáře, na poště u přepážky označené Czech POINT nebo na matrice obce. Cena ověření podpisu je 30 Kč. Pokud má váš blízký obtíže s pohybem a není schopen na úřad sám dojít, lze si s matrikou obce v místě bydliště domluvit návštěvu přímo u vás v domácnosti.

Jak úředně ověřit kopii vysvědčení

Úředně ověřené kopie (vidimaci) vyhotovují notáři, pobočky České pošty, obecní / městské / krajské úřady. ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PŘEKLAD dokladu o vzdělání NENÍ MOŽNÉ LEGALIZOVAT, o vyhotovení úředního překladu je proto vhodné žádat až se zlegalizovaným dokladem o vzdělání.

Co když nejdu na střední

Podle školského zákona může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup do jiné střední školy, změnit obor nebo přerušit studium. Žádost o přestup musí být písemná a je-li vám méně než 18 let, musí ji podepsat i vaši rodiče.