Jak vzniká asfalt?

Kdy byl vynalezen asfalt

Roku 1872 se začalo asfaltovat i v USA – New York 1872 a Washington 1877. Je zřejmé, že asfaltování silnic se rozšířilo souběžně s rozvojem automobilismu. Jednak byly zapotřebí kvalitní komunikace a vozidla potřebovala víc a víc benzínu a při jeho výrobě z ropy vznikal odpad dále nedělitelné frakce – asfaltu.
Archiv

Co je přírodní asfalt

Přírodní asfalt – smůla skalní či pryskyřice zemní, která se v přírodě vyskytuje buď samostatně, anebo s jinými živicemi v tzv. naftonosných sedimentech, a to buď jako pevná látka (s tvrdostí 2), anebo ve skupenství kapalném. Rozlišujeme asfalt kamenouhelný, hnědouhelný a dehtový.

Jak udělat asfalt

Asfalt se pokládá ve vrstvách horký pomocí stroje a válce. Položenou vrstvu je opravdu potřeba pořádně udusat a ohraničit, aby se nerozlézala do trávy. Proto pokud se na aplikaci asfaltu někdo necítí, je lepší si objednat firmu a poté si sám pouze cestu každoročně opravovat.

Kdy se začaly stavět silnice

Počátek výstavby dálnic si většina jejich uživatelů spojuje s obdobím konce šedesátých let minulého století. Ve skutečnosti jsme začali se stavbou dálnic již před druhou světovou válkou jako jeden z prvních států na světě vůbec. První konkrétní myšlenky postavit silnici napříč naší republikou se objevily v roce 1935.

Jak dlouho schne asfalt

I na svislé stěny, nestéká při +120°C. Bez obsahu rozpouštědel. Bezpečná v kontaktu s polystyrenem. Rychlé schnutí – řádná suchost již po 6 hodinách.

Co to je dehet

Dehet neboli tér je směs několika set chemických látek. Jedná se o hustou olejovitou kapalinu charakteristického zápachu černé nebo hnědé barvy. V našem sortimentu naleznete hadice pro rozstřikování nebo pro dopravu horkého asfaltu. Vyznačují se zejména zvýšenou teplotní odolností a olejivzdorností.

Jak se dělá silnice

Pokládáme nosné a svrchní vrstvy

Na podkladové vrstvy je ukládána nosná drenážní asfaltová vrstva, čili velmi hrubá směs asfaltu s mnoha mezerami. Až na ni ukládáme směs jemnou a teprve nakonec takzvaný obrus. Obrus je poslední a nejjemnější vrstva asfaltové komunikace, po které budeme jezdit.

Co se starým asfaltem

Asfalt a likvidace

Používá se nejčastěji při výstavbě silnic. Odpadem jsou tvrzené a oxidované zbytky asfaltu s obsahem asi 6 % bitumenového podílu ve formě hrudek. Tyto úlomky lze likvidovat recyklací tak, že při tepelném zpracování přidáme tento odpad do části nového asfaltu.

Kdo stavi dálnice v ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky – ŘSD ČR.

Kdo vymyslel dálnici

První dálnice a plány

První plán vytvořit dálnici vznikl v roce 1935, kdy se i začalo s budováním. Existovaly dva základní plány – prvním byla trasa Plzeň-Košice, druhá pak Cheb – Chrust. Největší plán pak měl Jan Antonín Baťa, který nechal na své náklady vypracovat projekt.

Jaký podklad pod asfalt

V obou případech je nejdůležitější odborně a pečlivě připravený podklad. Jedná se o zhutněnou vrstvu drceného a lámaného kamene různých frakcí a drenážní vrstvy písku pro odvod vody. Tloušťka podkladu je obvykle 30-50 cm, v závislosti na předpokládaném zatížení.

Co způsobuje dehet

I dehet mívá některé nežádoucí účinky – může způsobovat suchost kůže (zmírníte hydratačními léky), akné, alergickou reakci kůže či pigmentace. V takovém případě se poraďte s lékařem.

Jak se vyrábí dehet

Uhelný dehet vzniká při vysokoteplotní karbonizaci černého uhlí a je dále zpracováván v chemickém průmyslu na finální výrobky. Viz též kreosot z uhelného dehtu. Tabákový dehet vzniká při hoření cigaret. Obsahuje převážně látky považované za karcinogenní nebo toxické.

Jak se dělá Asfaltova silnice

Pokládáme nosné a svrchní vrstvy

Na podkladové vrstvy je ukládána nosná drenážní asfaltová vrstva, čili velmi hrubá směs asfaltu s mnoha mezerami. Až na ni ukládáme směs jemnou a teprve nakonec takzvaný obrus. Obrus je poslední a nejjemnější vrstva asfaltové komunikace, po které budeme jezdit.

Kdy je asfalt nebezpečným odpadem

Testem projde každých pět tisíc metrů čtverečních. Test by se měl dělat z každých pěti tisíc metrů čtverečních opravované silnice. Pokud by vlastník silnice vzorky nenechal prověřit, musel by s vyfrézovaným asfaltem nakládat jako s nebezpečným odpadem. To znamená, odvézt jej na speciální skládku.

Kam odvézt asfalt

Patří do sběrného dvora, další možností je přistavení kontejneru nebo svěření specializované firmě.

Jak vznikly silnice

Místní i dálkové cesty vznikaly přirozeně všude, kam pronikla civilizace. Stezky byly původně jen ušlapané nebo uježděné povozy, upravené pouze v nezbytných místech – odkopy na svazích, odstraněním překážek, popřípadě zpevněním močálovitých míst hatěmi nebo hrubě otesanými kmeny stromů.

Kam až vede D1

Praha – Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou – Bělotín – Ostrava – Polsko.

Kdo Stavel D1

Baťa vypracoval plány na dálnici vedoucí od Chebu přes Prahu, Brno, východ Slovenska až na Podkarpatskou Rus v celkové délce skoro 1000 kilometrů. V červenci 1937 dokonce podnikatel od vlády získal povolení na přípravné práce.

Jak škodí dehet

Dehet. je směs chemických látek olejovité konzistence, vzniká při tepelném rozkladu organických látek. Obsahuje spoustu jedovatých látek, z nichž jich řada vyvolává rakovinu. je jedovatý plyn, který vzniká mimo jiné při nedokonalém spalování tabáku.

Proč Dehtuje komín

Při poklesu teploty spalin pod rosný bod dochází v komínu ke vzniku kondenzátu, který za přítomnosti uhlíku a uhlovodanů obsažených ve spalinách, vytváří směsi a sloučeniny, které se obecně nazývají dehet.

Kam vyhodit asfalt

Odvézt jej můžete buď do sběrného dvora či na skládku, nebo při větším množství zajistit likvidaci specializovanou firmu.

Kdo vlastní silnici

1 zákon určuje, že vlastníkem dálnic a silnic první třídy je stát, vlastníkem silnic druhé a třetí třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikacích je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Odkud a kam vede D5

Dálnice D5 (tzv. Plzeňská dálnice), označovaná také jako Via Carolina, spojuje Prahu s hranicí s Německem. Trasa dálnice je Praha – Plzeň – Rozvadov – státní hranice Česko/Německo. Je dlouhá 151,069 km.

Kde vede D5

Dálnice D5 spojuje Prahu s Německem, konkrétně s Bavorskem, kde je na hranicích (Rozvadov/Waidhaus) návaznost na německou dálnici A6. Tato dálnice vede od českých hranic přes celé Německo až do Francie.