Jak získat kopii rodného listu?

Kde sehnat kopii rodného listu

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.
Archiv

Jak udělat ověřenou kopií rodného listu

Pokud máte zájem o ověření dokumentu, nemusíte přinést s sebou okopírovaný dokument, kopii v maximálním formátu A4 vám zhotovíme na poště. Při jedné návštěvě můžete současně využít úřední ověřování a přitom si třeba zaplatit složenku nebo vyzvednout dopis.
ArchivPodobné

Kdo může vyzvednout rodný list

Jedná-li se o manželské dítě, pro rodný list se může dostavit jeden z rodičů, a po předložení platných osobních dokladů, oddacího listu, a souhlasného prohlášení rodičů o jménu dítěte, matriční úřad tento doklad vydá.

Jak vyřídit nový rodný list

Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu. O matriční dokumenty žádáte na příslušné matrice v ČR.
Archiv

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Která matrika vydává rodný list

Popis služby. Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Kde si nechat ověřit plnou moc

Plnou moc lze s občanským průkazem ověřit u notáře, na poště u přepážky označené Czech POINT nebo na matrice obce. Cena ověření podpisu je 30 Kč. Pokud má váš blízký obtíže s pohybem a není schopen na úřad sám dojít, lze si s matrikou obce v místě bydliště domluvit návštěvu přímo u vás v domácnosti.

Na co se používá rodný list

Kdy jej využijete Rodný list je svým způsobem nejen pro děti do 15 let jedním z průkazů totožnosti podobně jako třeba kartička pojištěnce, kterou ale u sebe lidé nosí spíš. Pokud vám např. byla ukradena peněženka se všemi možnými doklady, půjdete si o ně zažádat společně s předložením rodného listu.

Kdy dostanu oddací list

oddací list vám musí matriční úřad vystavit do 30 dnů od svatby, zpravidla to ale bývá dříve, výměnu dokladů při změně údajů na nich řešte co nejdříve po svatbě.

Kdo mi může vyzvednout občanský průkaz

Žádost podává zákonný zástupce, který prokáže svoji totožnost, místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Co dělat při ztrátě dokladů

Ztrátu, ale i odcizení nahlaste na Policii ČR. Dnem oznámení jsou pak doklady zablokované, končí jejich platnost a případnému zloději už k ničemu nebudou. Poté vás čeká další nahlašování, a to podle toho, o jaké doklady se jednalo.

Jak vypadá rodný list

Rodný list je matriční doklad, potvrzující narození člověka a základní údaje o něm. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, popřípadě také osobní identifikační údaj (v ČR rodné číslo), a údaje o rodičích.

Co potřebuji na Czech Point

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Jak dlouho platí ověřená plná moc

Pokud je plná moc omezena na provedení určitého úkonu, zaniká provedením tohoto úkonu. Pokud se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, tato zaniká odvoláním zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.

Kde si nechat přeložit rodný list

Zajděte na nejbližší příslušný úřad (obecní úřad, magistrát apod.), který opatří dokument vyšším ověřením (více informací o vyšším ověření listin vydaných/ověřených orgánem ČR). Teprve poté si na ministerstvu nechte vystavit na dokument apostilu. Apostilu je možné vystavit pouze na originální dokument.

Kde se vyzvedává oddací list

Občanský průkaz vám vydají na základě oddacího listu, který si můžete vyzvednout sami na matrice správního obvodu, kde jste se brali, nebo vám bude zaslán poštou do 14 dnů od svatby.

Co potřebuji na vyzvednutí občanského průkazu

rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo.cestovní pas,rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana,občanský průkaz nebo cestovní pas opatrovníka,veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Co je třeba k vyzvednuti OP

Bez čipu – rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, fotografii dítěte, žádost o vystavení.

Jak vyřídit občanský průkaz bez rodného listu

Rodný list je matriční doklad vydávaný matričním úřadem dle místa narození dítěte. Rodným listem se prokazuje narození. V případě ztráty jeho prvopisu, nebo jiné potřeby, je možné na stejném matričním úřadě požádat o duplikát, pokud jste tzv. oprávněnou osobou.

Jaká je pokuta za ztrátu pasu

Porušení této povinnosti je také přestupek a hrozí vám stejně jako u občanky pokuta do 10 tisíc. Nový cestovní pas ale vyjde přeci jen dráž než občanský průkaz. Za pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem biometrických údajů zaplatíte totiž 600 korun, za pas pro občana mladšího 15 let stovku.

Jak žádat o příspěvek 5000 Czech POINT

Podat žádost je možné v klientském portálu MPSV Jenda. Budete potřebovat elektronickou identitu občana (bank ID, NIA ID, moje ID apod.) Druhou možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu).

Co umí Czech POINT

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrůpodání vůči státní správěkonverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.založení a správa datové schránky.a další.

Co je potřeba na plnou moc

Plná moc musí vždy obsahovat podpis zmocnitele (tedy účastníka řízení) a měla by splňovat obecné náležitosti podání ve smyslu §37 odst. 2 správního řádu. Nutnou náležitostí plné moci však není podpis zmocněnce, kterým stvrzuje, že plnou moc přijímá. Plná moc (zmocnění) může být udělena k jednomu úkonu (např.

Kde si nechat udělat plnou moc

Jde to na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Převodu se mohou zúčastnit obě strany, nebo lze někoho k úkonu zmocnit. V tom případě může převod vozidla provést kupující, prodávající nebo někdo úplně jiný.

Jak přeložit rodný list

Rodný list je matriční dokument, který vydává matriční úřad příslušné obce, a z tohoto důvodu musí být do angličtiny přeložen soudním překladatelem, který byl do této funkce jmenován příslušným krajským soudem a má k výkonu této funkce příslušné oprávnění.