Jak získat parkování ZTP?

Jak ziskat parkovací kartu ZTP

Pokud je mu úřadem práce přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, může se dostavit na obecní úřad s rozšířenou působností, kde mu parkovací průkaz bude vystaven na počkání. Na obecním úřadě vyplní žádost, předloží občanský průkaz, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a průkazovou fotografii.
Archiv

Kde si zažádat o parkovací místo pro invalidy

Jak ho získám Žádat o vyhrazené parkování před domem může držitel průkazu ZTP/P (v některých městech i ZTP), který je majitelem vozidla. Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze či Brně úřad městské části, dle bydliště žadatele.

Co je potřeba k žádosti o ZTP

Co k žádosti potřebujipro všechny uvedené osoby v části A a B průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list.pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list.
Archiv

Jak získat parkovací kartu

Zájemci stačí přijít na výdejní místo v příslušné městské části a přinést si pouze občanský průkaz a velký technický průkaz. Platit je možné v hotovosti, kartou i převodem z účtu.

Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o ZTP

Žadateli může být přiznán průkaz označený symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Průkaz je vyroben do 14 dnů. Je nutné doložit průkazovou fotografii a při předání zaplatit správní poplatek ve výši 30,- Kč.

Kdo může parkovat na invalidech

Parkovat “na vozíčkářích” smí pouze držitelé ZTP a ZTP/P, kteří jezdí vlastním vozem nebo se nechávají převážet druhou osobou.

Jak vyřídit parkování pro invalidy

Kde a jak to řešit

Žádost podáváte osobně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hl. města Prahy, popřípadě úřadu městské části hlavního města Prahy, vždy podle místa vašeho trvalého bydliště. Parkovací průkaz většinou vydávají sociální odbory výše uvedených úřadů a vyřídíte jej zpravidla na počkání.

Kdo může parkovat na místě pro invalidy

Dle zákona má nárok na parkovací průkaz držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P se stáváte teprve vydáním fyzického průkazu. Proto nelze parkovací průkaz vyřídit dříve, než máte průkaz ZTP nebo ZTP/P u sebe.

Kdo může žádat o ZTP

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ ( průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Kdy žádat o ZTP

Máte-li nějaké zdravotní omezení, o průkaz OZP můžete na úřadu práce požádat kdykoli. Přiznaný stupeň invalidity nehraje roli, nárok na ZTP je posuzován samostatně podle zcela odlišných posuzovacích kritérií.

Jak dlouho mohu stát na místě pro invalidy

A jak je to s místem pro invalidy Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích může i jiné vozidlo, než pro jaké je parkovací místo vyhrazeno, na tomto místě zaparkovat na dobu nejvýše tři minuty.

Kdy mohu parkovat na invalidech

Parkovat “na vozíčkářích” smí pouze držitelé ZTP a ZTP/P, kteří jezdí vlastním vozem nebo se nechávají převážet druhou osobou. Výhod mohou využít nejen u nás, ale také v rámci EU. Zdravotně postižená osoba si průkaz může přenášet do každého auta, kterým je přepravována.

Kdo má nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla

zvláštní kompenzační pomůcku, za níž lze považovat také automobil. Takový příspěvek na nákup auta má však svá pravidla. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla (nového či ojetého) mají pouze osoby s těžkou vadou nebo pohybového ústrojí anebo osoby s těžkou nebo hlubokou mentální retardací.

Kdo může požádat o průkaz ZTP

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Co hrozí za stání na invalidech

Za spáchání dopravního přestupku "Stání na místě vyhrazeném pro invalidy" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 10.000,- Kč.

Co hrozi za stání na invalidech

Pokuta za parkování na invalidech

Parkování na invalidech bez parkovacího průkazu pro osoby ZTP je jedním z nejvážnějších přestupků v oblasti špatného parkování. Bloková pokuta za parkování na místech určených invalidům je 2.500 Kč a ve správním řízení až 10.000 Kč!

Kdy je nárok na příspěvek na auto

Příspěvek na motorové vozidlo mohou dostat osoby starší tří let. V případě dětí o příspěvek samozřejmě žádají jejich rodiče (respektive zákonní zástupci). Získat ho je možné jednou za sedm let (84 kalendářních měsíců). Pokud však osoba nebo jeho poměrnou část vrátila, je možné o příspěvěk žádat i dříve.

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku: která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (zvlášť těžké postižení) nebo „ZTP/P“ (zvlášť těžké postižení s průvodcem), který byl přiznán podle předpisů účinných od 1.

Kdo může žádat o příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je určen zdravotně postiženým, kteří se za úhradu opakovaně někam dopravují nebo jsou dopravováni. Tato dávka nahrazuje dřívější příspěvek na provoz motorového vozidla (příspěvek na benzín) a příspěvek na individuální dopravu.

Jak často žádat o příspěvek na mobilitu

se standardně vyplácí měsíčně. Na základě žádosti příjemce příspěvku může být tento příspěvek vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel, se do ciziny nevyplácí.

Kdy mám nárok na příspěvek na mobilitu

Dávka vám bude přiznána od data podání žádosti a vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na vaši žádost může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Jak zažádat o péči o osobu blízkou

Formulář péče o osobu blízkou, žádost o příspěvek na péči, je potřeba podat na pobočce Úřadu práce, pod který spadá žadatel, tedy osoba, o kterou je potřeba pečovat, díky svému trvalému bydlišti. Na dané pobočce Úřadu práce jsou k dispozici i všechny formuláře, které je potřeba vyplnit.

Na co mají nárok pečující osoby

Pokud se rozhodnete pečovat o své blízké a současně zůstat v zaměstnání, máte právo na úpravu týdenní pracovní doby. V případě, že se budete péči věnovat na „plný úvazek“, stát vám za každý měsíc péče uhradí zdravotní pojištění. Dále se vám doba péče započítá do důchodového pojištění.

Jak dlouho trvá žádost o příspěvek na péči

Řízení může trvat i několik měsíců, pokud ale bude žádost schválena, příspěvek bude žadateli vyplacen zpětně od doby podání žádosti. Po celou dobu šetření máte právo nahlížet do spisu a informovat se na průběh řízení. Od dne podání žádost má úřad 60 dnů na provedení šetření.

Kdy zaniká nárok na příspěvek na péči

Oznámení podáváte i tehdy, když Vás při pobytu doprovází osoba o Vás pečující. Nárok na příspěvek na péči však zaniká až tehdy, zdrží-li se jeho příjemce mimo místo trvalého pobytu 1 celý kalendářní měsíc v kuse anebo více než 1 kalendářní měsíc.