Kam můžu jít po obchodní akademii?

Co se dá dělat po obchodní akademii

Absolvent obchodní akademie se kromě dalšího studia na vysokých školách uplatní také na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, mzdový referent, referent marketingu, statistik, personalista, asistent, administrativní pracovník, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní …
Archiv

Jaké obory jsou na obchodní akademii

ekonomika, účetnictví, ekonomie, marketing, marketingové komunikace, ekonomická cvičení, hospodářský zeměpis, cizí jazyky, český jazyk a literatura, právo, dějepis, základy společenských věd, ale také psychologie a společenská kultura, matematika, biologie, chemie a fyzika.

Na co je obchodní akademie

Typické oblasti zájmu pro obchodní akademie, respektive vyučované předměty, bývají zejména: mateřský jazyk (čeština), cizí jazyky, matematika, statistika, účetnictví, ekonomika, informatika, právo, hospodářské výpočty, matematický seminář a další.

Jak těžká je obchodní akademie

Obchodky mají horší studenty než na gymplu, tedy s horšími jazykovými znalostmi. Určitě je obchodka ta pravá a lepší, než gymnázium. Z obchodky samozřejmě můžeš na vysokou. Dle mého těžká není, dcera ji zvládla levou zadní, jako následně Karlovu univerzitu.

Co mohu delat po ekonomce

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří zajišťují chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Mohou se uplatnit ve finančním sektoru nebo v organizacích státní správy a samosprávy.

Kam jít po ekonomickém lyceu

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických příp. právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Co se uci na ekonomickem lyceu

Co se na lyceu učí Všeobecně vzdělávací předměty – vyučuje se český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk (může jím být němčina, francouzština, španělština, ruština), dále společenské vědy, dějepis, zeměpis. Z přírodovědných předmětů se obdobně jako na gymnáziu vyučuje matematika, fyzika, chemie a biologie.

Co je úplné střední odborné vzdělání

L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) Jde o střední vzdělání s maturitní zkouškou, v jeho průběhu žáci absolvují i odborný výcvik – vyučí se (dříve studijní obory SOU), délka studia v denní formě je 4 roky, připravuje pro náročná dělnická …

Jaké vzdělání musí mít ekonom

Bankovní ekonom

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Nadřazené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)
Platové rozmezí: 37 000 Kč – 66 000 Kč

14. 9. 2012

Jaký je rozdíl mezi obchodní akademií a Lyceem

Ve srovnání s absolventy gymnázií disponují absolventi ekonomického lycea základními kompetencemi ekonomicko-právního charakteru, avšak na rozdíl od absolventů středních odborných škol ekonomického zaměření mají hlubší znalosti ze společenskovědních a přírodovědných disciplín.

Co je to lyceum

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Jak získat výuční list bez školy

Lidé s praxí mají možnost získat patřičné vzdělání

Stačí pouze uspět při zkoušce z některé dílčí kvalifikace, případně složit všechny požadované zkoušky na příslušný obor a získat tak úplné vzdělání. Výuční list nebo dokonce maturitu je tedy možné získat na základě zkušeností z pracovního procesu.

Kam s výučním listem

střední odborné vzdělání s výučním listem (obory kategorie H): tradiční učební obory s tříletou přípravou ve středních odborných učilištích. Po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu. Např. obor 66-51-H/01 Prodavač, obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.

Jakou práci dělá ekonom

Ekonom/ka se zabývá finančními plány, rozpočty, ekonomickými průzkumy a účetnictvím firmy, organizace nebo instituce. Má kompletně na starosti celý ekonomický úsek, hlídá finanční toky a firemní náklady, dohlíží na správné vedení účetního sektoru a koordinuje chod společnosti z ekonomického hlediska.

Co můžu dělat po ekonomce

Po studiu ekonomie můžeš ale pracovat třeba jako analytik komerčních bank. Díky oboru financí se můžeš stát auditorem nebo obchodníkem s cennými papíry či kryptoměnami, které dneska hýbou světem. Jako absolvent hospodářské politiky můžeš jednou pracovat jako vedoucí výrobní společnosti.

Co je to ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum je obor vhodný pro ty žáky, kteří uvažují o studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Absolvent bude mít předpoklady pro studium ekonomických, právních a společenských disciplín na vysoké škole a pro řešení ekonomických problémů.

Jak dlouho se studuje lyceum

Lyceum je čtyřletý středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávají úplné střední odborné vzdělání s maturitou, na rozdíl od absolventů jiných středních odborných škol a středních odborných učilišť nezískávají kvalifikaci pro výkon povolání – většina absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Co je to gymnázium

Gymnázia jsou všeobecně vzdělávací školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školském systému ČR jsou osmiletá a šestiletá gymnázia (dále jen „víceletá gymnázia“) a gymnázia čtyřletá. Gymnázia jsou samostatným oborem vzdělání v souladu s nařízením vlády č.

Co delat kdyz nemám školu

V případě ztráty nebo poškození vysvědčení (podobně výuční list či diplom o absolutoriu) je třeba požádat školu, která vydala prvopis vysvědčení, o vydání stejnopisu vysvědčení (kopii vysvědčení škola nevydává). Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole.

Co když Nedodělám střední školu

Zákon v § 59 také stanoví, že ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Pokud jste tedy odchodili do školy 9 let, bez ohledu na prospěch nebo na případné opakování některého ročníku, splnili jste povinnou školní docházku a můžete se hlásit na střední školu.

Co je nižší střední vzdělání

nižší střední odborné vzdělání (obory kategorie E): studium je tříleté nebo dvouleté, výstupem je výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např.

Jaké jsou umělecké obory

Mezi uměleckými obory najdete například obor Umělecký kovář, Vlásenkář a maskér, Modelářství a návrhářství oděvů, Zlatník a klenotník, Tvorba hraček a dekorativních předmětů, Propagační výtvarnictví, Propagační grafika, a další. Více oborů najdete mimo jiné v přehledu uměleckých škol a oborů.

Co dělat po ekonomickém lyceu

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání ekonomické lyceum je připraven na další studium, zejména na ekonomických příp. právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Kam po zdravotní škole

Po škole se uplatníš v soukromém i státním sektoru na specifických pracovních pozicích – všude tam, kde jde o zdravotnictví. Může to být administrativa, zdravotnické pojišťovnictví, sociální služby nebo třeba státní správa.

Proč mám jít na osmileté gymnázium

Argumenty pro: Rozvoj, podobná úroveň Víceletá gymnázia ale mají i spoustu zastánců. Podle nich je to ideální prostředí pro děti, které se chtějí vzdělávat. Osnovy jsou první čtyři roky na osmiletém gymnáziu sice v podstatě stejné jako na druhém stupni ZŠ, ale gymnázia mají možnost jít v látce více do hloubky.