Kdo byl Adler?

Kdo byl Alfréd Adler

Alfred Adler (7. února 1870, Vídeň, Rakousko – 28. května 1937, Aberdeen, Skotsko, Spojené království) byl rakouský lékař a psycholog židovského původu, který se stal zakladatelem individuální psychologie, jednoho z hlavních směrů hlubinné psychologie.
ArchivPodobné

Co založil Alfréd Adler

Alfred Adler byl rakouský lékař a psychoterapeut. Vycházel z psychoanalýzy, ale výrazně se od ní odklonil. Je znám jako zakladatel tzv. individuální psychologie (v některých textech adleriánské psychologie či druhé vídeňské školy psychologie), pro niž je stěžejní začlenění člověka do společnosti.
Archiv

Co je Adler

Adler vstoupil do České republiky v roce 2000 a od této doby se stal jedním z nejrychleji rostoucím výrobcem a dovozcem (reklamního) textilu v ČR. Mezi zákazníky Adlera především patří různé reklamní agentury, i tak se ale Adler chce orientovat na spokojenost konečných spotřebitelů.
Archiv

Jaké jednotlivé potřeby a Adler shrnuje do základní lidské potřeby náležet

Tři životní úkoly:vybudovat si dobře fungující lidské vztahy.spol. prospěšné zaměstnánívytvořit si intimní vztahy.

Co je to hlubinné psychologie

Hlubinná psychologie je soubor psychologických směrů, které však mají jedno společné: snaží se za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy.

Co je individuální psychologie

Individuální psychologie je psychologická teorie vycházející z díla vídeňského psychiatra Alfreda Adlera. Zabývá se zejména vlivem sourozeneckých vztahů a rodinného prostředí na život jedince, pocity méněcennosti a unikátním životním stylem jedince.

Co je to komplex

Komplex (z latinského complexus, objetí, shrnutí, celek, od plectere, plexus – spletenec) znamená celek z částí nebo témat, které k sobě patří, souvisejí a často se vyskytují pohromadě.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Co je to kolektivní nevědomí

Kolektivní nevědomí (německy kollektives Unbewusstes) odkazuje na struktury nevědomí, které mají jedinci stejného druhu společné. Tento termín byl poprvé použit Carlem Gustavem Jungem. Podle Junga je lidské kolektivní nevědomí tvořeno instinkty a archetypy.

Co to znamená mindrák

Komplex méněcennosti (inferiority), hovorově „mindrák" (z něm. Minderwertigkeitskomplex), je celkový pocit nedostatečnosti, hluboká pochybnost a nejistota o sobě samém – zejména pokud neodpovídá skutečnosti.

Kdo je to zakomplexovaný člověk

člověk – ignorant, něčím horoucně zaujatý, apod.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Extrospekce

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného.

Co je to Animus

Anima je pojem používaný v analytické psychologii pro označení nevědomého ženského protějšku mužské vědomé psýchy. Animus je symetrický protějšek v případě ženské psychiky. Jako přirozené archetypy představují anima a animus tvořivou psychickou sílu.

Co je to archetyp

Archetyp (z řec. arche-typos, první vzor, ražba) znamená pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh. Ve starověké filosofii (Corpus hermeticum, Dionýsios Areopagita) je to pravzor (idea), vzorec věcí.

Jak se zbavit pocitu méněcennosti

Pocitu méněcennosti se nelze vyhnout ani v rodině, kde je protěžováno to nadanější dítě. Pohybová nedokonalost Na vytváření osobnosti má velký vliv pohybová dokonalost. Tělocvik může být pro pohybově netalentované děti hotovým strašákem.

Jak se pozná zakomplexovaný člověk

5 poznávacích znamení zakomplexovaného člověkaPřehnaná kritika. C. G. Jung označuje jeden ze způsobů, jak se s komplexy vnitřně vypořádáváme, jako takzvané 'vytěsňování'.Obavy, strach a paranoia.Extrémní změny životního stylu.Hledání vlastní identity.Přehnané sebevědomí

Co znamenají komplexy

Komplex (z latinského complexus, objetí, shrnutí, celek, od plectere, plexus – spletenec) znamená celek z částí nebo témat, které k sobě patří, souvisejí a často se vyskytují pohromadě.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to postoj

Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu. Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme.

Jaký je rozdíl mezi Introspekcí a Extrospekcí

Pozorování se dále dělí na: Introspekci – sebepozorování, tzn. pozorování vlastních vnitřních psychických jevů, a. Extrospekci – pozorování vnějších projevů v přirozených/upravených podmínkách.

Jak se projevuje Animus

Archetyp – ANIMUS

"Animus" je "vnitřní muž", který se projevuje ve snech a fantaziích žen. Je to fascinující duševní obraz, zosobňující mužství (mužská povaha a vlastnosti) v psýché (v nevědomí) všech žen. Obraz anima je "zděděný" psychický adaptační systém, pocházející z pradávných dob.

Jak zjistit jaký jsem archetyp

Pokud pracujete v týmu, zkuste si archetyp určit každý zvlášť. Vyhraďte si na to dostatek času, analyzujte, přemýšlejte a hlavně od sebe „neopisujte“. Pak si navzájem řekněte, jak to každý z vás vidí. Diskutujte, přemýšlejte (klidně i nahlas), a když to bude třeba, klidně se i pohádejte.

Co je to Mindrak

Komplex méněcennosti (inferiority), hovorově „mindrák" (z něm. Minderwertigkeitskomplex), je celkový pocit nedostatečnosti, hluboká pochybnost a nejistota o sobě samém – zejména pokud neodpovídá skutečnosti.

Co to znamená mít komplexy

V psychologii je pojmem komplex označován shluk vzájemně spjatých psychických obsahů, jež ovlivňují jednání člověka a jsou nevědomě asociovány či spojeny vždy s určitým tématem. Existence komplexů je uznávána především v rámci hlubinné psychologie, moderní psychopatologie či psychiatrie pojem většinou nepoužívá.