Kdo byl Wilhelm Wundt?

Kdo je zakladatel psychologie

Počátky vědecké psychologie

Zakladatel psychologie Wilhelm Wundt zhruba okolo roku 1880 se svým výzkumným týmem v laboratoři v Lipsku.

Kdy a kde vznikla psychologie

Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Wundt se při své práci do vysoké míry opíral o introspekci (pozorování a zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení a cítění).

Kdo založil první psychologickou laboratoř

Obvykle bývá počátek dějin psychologie datován rokem 1879, ve kterém Wilhelm Wundt definitivně ustavil svou psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku.

Co to je experimentální psychologie

Jeden z hlavních směrů vědecké psychologie, pro nějž je charakteristické především užití experimentální metodiky k získávání teoretických poznatků a jejich aplikaci. Zavedení experimentu do studia psychických jevů (H. von Helmholtz, W. Wundt.

Jaký má titul psycholog

Psycholog je absolvent vysoké školy, zpravidla filosofické fakulty nebo fakulty sociálních studií. Má titul Mgr. a pracuje psychologickými prostředky, mezi něž patří zejména rozhovor, pozorování a při diagnostice také použití dalších diagnostických metod (testových, dotazníkových i projektivních).

Co patří do osobnosti

Osobnost je celkem duševního života člověka.

Rozumíme jí kvalitativně nejvyšší úroveň interakční aktivity se zobrazující a řídící funkcí psychiky, psychických vlastností a zvláštností subjektu činnosti, které jej odlišují od ostatních.

Co je předmětem psychologie

Obecná psychologie se zabývá základními psychickými procesy (jevy) u duševně zdravého člověka – emoce (city), motivace (pohnutky), kognice (poznávání), vůle (konace). Jejím předmětem je duše. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

Co to je introspekce

Introspekce je pozorování a zaznamenávání povahy vlastního vnímání, myšlení a cítění. Pečlivé zkoumání vlastních subjektivních zkušeností. Jedná se o opak extrospekce, tedy observace vnějšího světa/druhých lidí.

Kdo je zakladatelem behaviorismu

Behaviorismus (z anglického behaviour=chování) je psychologický směr, který ztotožňuje duševno a vědomí s chováním. Za tvůrce behaviorismu je považován americký psycholog Watson, který je tvůrcem tzv. S-R schématu (stimul- reakce).

Jak dlouho se studuje na psychologa

Studijní program v kostce

Standardní délka studia je 3 roky, úspěšným zakončením studia absolvent získá titul bakalář, Bc.

Jakou školu musí mít psycholog

Psycholog je označení pro absolventa akreditovaného pětiletého magisterského oboru psychologie (případně tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia).

Jaké jsou typy osobnosti

dle temperamentu:sangvinik – optimistický, společenský, aktivnícholerik – vznětlivý, netrpělivý, dominantníflegmatik – klidný, pomalý, konzervativnímelancholik – přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Jak se tvoří charakter

Charakter se utváří v dlouhodobém procesu učení. Přední role při vývoji charakteru hrají procesy sociálního učení, a to identifikace se vzorem či imitace dalších osob relevantních při vývoji jedince, dále také kognitivního učení, instrumentálního učení nebo také klasického podmiňování.

Co to je typologie osobnosti

Typologie osobnosti – rozdělení osob do skupin podle určitých společných znaků. K nejznámějším patří typologie Hippokratova (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik) a Myers Briggs Type Indicator. Pro použití v podnikání se dobře hodí typologie podle živlů.

Co to je kognitivní

Kognitivní funkce člověku umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat, zvládat různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí.

Co je to Extrospekce

Pozorování člověka a jeho chování v přirozeném, nebo uměle navozeném prostředí, nebo-li extrospekce (opak introspekce), je poměrně běžná metoda z oboru psychologie, jejímž výsledkem má být objektivní a důkladný popis pozorovaného.

Co je to Behaviorismus

Behaviorismus (z anglického behavior – chování) je přístup v psychologii vycházející z předpokladu, že chování lze vědecky zkoumat bez znalosti vnitřních duševních stavů organismu. Snaží se zkoumat proces adaptace živočicha na prostředí.

Co je to hlubinné psychologie

Hlubinná psychologie je soubor psychologických směrů, které však mají jedno společné: snaží se za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy.

Co musí umět psycholog

Dobrý psycholog musí umět rozeznat závažnost psychického stavu a případně doporučit psychiatrickou intervenci a dobrý psychiatr musí umět rozeznat psychologické příčiny přispívající k neutěšenému stavu psychiky a případně doporučit psychoterapii s psychologem.

Jaké vlastnosti by měl mít psycholog

Dle Matouška je vhodné, aby poradenský psycholog disponoval zdatností a inteligencí (sociální a emoční), a projevoval celoživotní zájem rozšiřovat své znalosti. Dále by měl být schopen projevit svou náklonnost ke klientovi, umět s klienty jednat a také mít vytvořenou odbornou pověst.

Jaké jsou rysy osobnosti

3 složky: poznávací (kognitivní)– názory a myšlenky. citová (afektivní, emocionální) – pocity osoby (emoce, emocionální reakce) konativní (behaviorální) – sklon k jednání či chování ve vztahu k předmětu postoje.

Co je to Infj

INFJ (Introversion, iNtuition, Feeling, Judgment, tj. převažující introverze, intuice, cítění a usuzování) je jeden z šestnácti osobnostních typů podle MBTI, který je česky popisován jako introvertní intuitivní typ usuzující s převahou cítění (Typická povolání: důvěrník, psychiatr, poradce, advokát, umělec).

Kdo vymyslel temperament

Vůbec první teorie temperamentu je připisována Hippokratovi, dále viz Hippokratova humorální teorie. Mezi dalšími stojí za zmínění jistě také Eysenckova typologie temperamentu, Kretschmerova morfologická teorie temperamentu a typologie Williama Sheldona.

Co to je exekutivní funkce

Exekutivní funkce (v souvislosti s neurologií či psychiatrií) jsou kognitivní procesy, které zahrnují schopnost člověka organizovat své myšlenky a činnosti, stanovovat priority, efektivně hospodařit s časem a rozhodovat se.

Co je to postoj

Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu. Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme.