Kdo jako vztažné zájmeno?

Jak poznat vztažné zájmeno

Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž.
Archiv

Které zájmeno může být vztažné a tázací

Přehled druhů zájmen

Druhy zájmen Příklady
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen

ArchivPodobné

Jaký je rozdíl mezi zájmeny Tázacími a Vztažnými

Zatímco tázací zájmena uvozují otázky a ptáme se jimi na osobu, věc či vlastnost, zájmena vztažná naopak vyjadřují vztah vedlejší věty k nějakému členu věty řídící (většinou k podstatnému jménu).
Archiv

Kdo a kteří

V tom, že kdo je (dnes) možné jen ve vztažných větách týkajících se neurčité osoby, shoduje se s původním užíváním zájmena který: ale liší se od něho v tom, že který je zájmeno přídavné, kdo podstatné (mohu říci »který člověk cti nemá, jinému jí nedá«, ale ne »kdo člověk…«).

Jak se pozná zájmeno

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Kdo co jaký který čí

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Co je vztažné věty

Vztažné věty (případně také přívlastkové věty, v angličtině relative clauses nebo adjective clauses) jsou vedlejší věty, které rozvíjí nějaké podstatné jméno. Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc.

Co je kdo za slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.

Jak poznat druhy zájmen

Druhy zájmenosobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Co všechno se určuje u zájmen

Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Jak určit druhy zájmen

U zájmen určujeme následující: jmenný rod (životnost), číslo, pád vzor a druh. Nutno říci, že při určování kategorie rodu, čísla a pádu nám pomůže podstatné jméno, které se k zájmenu váže.

Kterou je zájmeno

zájmena vztažná (též relativa) – kdo, co, jaký, který, čí, jenž zájmena neurčitá (též indefinitiva) – někdo, nějaký, některý, leckdo, lecco, něčí, něco – jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-, málokdy užívané zřídka-, sotva-, bůhví-, apod.)

Co je za slovní druh kdosi

6. neurčitá: někdo, něco, něčí, některý, nějaký; kdosi, cosi, čísi, kterýsi, jakýsi; někdo, leckdo, kdekdo (apod.), každý, všechen (vznikají ze zájmen tázacích předponami ně-, lec-, kde-, leda-, málo- a příponami -koli(v), -si aj.)

Co jsou vztažná příslovce

Mezi vztažná příslovce řadíme on (kde), com (jak), quan (kdy).

Kdy se používá whose

WHOSE. Zájmeno whose/'hu:s/ je přivlastňovací vztažné zájmeno (jehož, jejíž apod.), které se v moderní angličtině používá jak pro životná, tak pro neživotná podstatná jména: The child whose picture was the best got an award. The tree, whose branches were all dry, had to be cut down.

Jak jaký je to slovní druh

6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např.

Jak se ptáme na druhy zájmen

odruh (osobní – ty, přivlastňovací – tvoje, ukazovací – ten, tázací – co, vztažná – jenž, neurčitá – něco, záporná – žádný) orod (mužský, ženský, střední = rodová: on, ona, ono; nebo bezrodá = jeden tvar stejný pro všechny rody: já, kdo)

Jak se poznají zájmena

Zájmena jsou ohebný slovní druh. Ve větě obvykle zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují. Příklady zájmen: já, my, ona, náš, jejich, jaký, někdo, žádný, se, jenž. Mluvnické kategorie zájmen: pád, číslo, rod, druh, vzor (ne všechna zájmena mají všechny kategorie).

Jak poznat osobní zájmeno

Nejčastěji ale dělíme zájmena na:osobní (on, já, ty)přivlastňovací (náš, jejich, vaše)ukazovací (ten, ta, to)tázací (kdo, co, který)vztažná (kdo, co, jenž)neurčitá (kdokoli, cosi, každý, všichni)záporná (nikdo, nic, žádný)

Jaké jsou druhy zájmen

Druhy zájmen

druh zájmen zájmena
TÁZACÍ kdo co jaký který čí (+ přípona -pak -že)
VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž
NEURČITÁ viz schéma pod tabulkou
ZÁPORNÁ nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Co je to Relative pronoun

Vztažná zájmena (relative pronouns) jsou pravidelným hostem všech možných školních testů v kontextu tzv. relative clauses. Jedná se o slova jako: who, whom, whose, what, which (tj. pět slov začínajících písmeny wh) a that.

Který v AJ

který {zájmeno}

who {zájm.}

Co je to vztažné zájmeno

Vztažná zájmena spojují stejně jako spojky a vztažná příslovce souvětí. Mezi vztažná zájmena řadíme zájmena kdo, co, který, jaký, čí, jenž Vedlejší věty, jež připojujeme vztažnými zájmeny a příslovci, nazýváme vztažné (Muž, který včera přijel, … Navštívila místo, kde se narodila.

Co je to vztažná věta

Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc. V češtině nejčastěji začínají na vztažné zájmeno 'který', v angličtině je nejběžnější vztažné zájmeno WHO pro životná podstatná jména (lidi), a WHICH pro neživotná (věci).

Kdy použít which a kdy that

Nejčastější vztažná zájmena, která vedlejší vztažné věty uvozují, jsou who a which. Obě se překládají jako 'který'. Who se však používá pro životná podstatná jména (pro lidi) a which se používá pro neživotná (pro věci). U určujících vztažných vět lze místo who i which použít zájmeno that.